Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Kontakt oss

Nettprat  Nettprat

Sentralbord: 35 96 50 00
Postadresse: Pb. 80, 3993 Langesund
Besøksadresse: Rådhuset, Kirkevn 12
postmottak@bamble.kommune.no

Servicetorgets åpningstider: 
Mandag- fredag: 07.30-15.00

BEREDSKAP

       Facebook ikon      Twitter ikon      flickr ikon

Forliksråd

Generelt

Beskrivelse

Forliksrådet benyttes for å løse tvister i mange saker. Detkan for eksempel dreie seg om kjøpstvister, erstatningskrav, nabotvister eller tvister i forretningsforhold.Først må du varsle den du ønsker å gå til sak mot skriftlig. Derettermå du inngi en forliksklage til forliksrådet - vanligvis i den kommunen der klagemotparten bor. Du trenger ikke å bruke advokat.Forliksrådet skal alltid forsøke mekling mellom partene, og kan også i mange tilfeller avsi dom.Både forlik og dom i forliksrådet har rettsvirkning. Det vil blant annet innebære at en avgjørelse i forliksrådet blir stående dersom den ikke bringes inn for tingretten, og at den kantvangsfullbyrdes via namsmannen.

Det er et forliksråd i hver kommune. Forliksrådet består av tre lekfolk og like mange varamedlemmer. Medlemmene velges av kommunen for fire årom gangen.

Forliksrådet i Bamble holder til på Bamble Lensmannskontor.

Bamble lensmannskontor
Postadresse: : Postboks 47
3701 Skien
Besøksadresse: : Gangveien, Stathelle
Telefon: : 02800
35 90 64 00
Telefaks: : 35 96 03 90
Hjemmeside: : http://www.politi.no/portal/page?_pageid=34,49015&_dad=portal&_schema=PORTAL&orgUnitId=2015&fpimg=12528.JPG
Epost: : post.telemark@politiet.no

Målgruppe

Personer eller firma som har et krav mot en annen person ellerfirma.

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten


Det er en fordel at forliksklage blir levert skriftlig, men du har også adgang til å framsette klagen muntlig ved personlig frammøte. I forliksklagen må du kort angi hva du krever og hva som er grunnlaget for dette. Du må dessuten oppgi utførlig navn og adresse til den innklagede.

Vedlegg

Viktig dokumentasjon, slik som faktura, betalingsavtale o.l.

Mulighet til å klage

Dommer i forliksrådet kan innen én måned ankes til tingretten. Det er begrenset ankemulighet for rettsforlik.

Andre opplysninger

Gyldig fra

2013-12-03+01:00

Gyldig til

2014-12-31+01:00

Skriv ut