Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Kontakt oss

Nettprat  Nettprat

Sentralbord: 35 96 50 00
Postadresse: Pb. 80, 3993 Langesund
Besøksadresse: Rådhuset, Kirkevn 12
postmottak@bamble.kommune.no

Servicetorgets åpningstider: 
Mandag- fredag: 07.30-15.00

BEREDSKAP

       Facebook ikon      Twitter ikon      flickr ikon

Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)

Generelt

Alternativt Navn

TT- kort

Beskrivelse

Er du funksjonshemmet og har behovfor dør-til-dør-transport for å delta i aktiviteter på lik linje med alle andre, kan du søke om TT-kort. Kortet dekker et bestemt antall reiser og du betaler en egenandel for hver tur. TT-ordningen skalbrukes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk eller andre reiser som dekkes av folketrygden.

 Fylkeskommunen tildeler årlig midler til transportordningen over sitt budsjett og har delegert til kommunen å fatte vedtak og administrere ordningen. Kommunen behandler søknaden og det vil bli sendt ut et elektronisk kort til godkjente brukere.

Tildelingsgrupper:
Gruppe 1
: Sterkt svaksynte, mennesker med varig og betydelig funksjonshemming fra 12 til 67 år, eller påvist sykdom før 67 år.
Gruppe 2: D.o. + bor mer enn 2 mil utenfor tettsted
Gruppe 3: Rullestol
Gruppe 4: D.o. bor mer enn 2 mil utenfor tettstedet.

Alle praktiske ting i forbindelse med bruk av elektroniske kort for individuell transport blir administrert av Rogaland Taxi. Dette kan f.eks. være opplysning om restsaldo, melding av tapt kort osv. Døgnåpen telefon 51 90 90 01. Eller på www.rtt.no

Målgruppe

Prioriterte brukere : Tilbudet  gis primært til personer mellom 12 og 67 år som har betydelig og varig funksjonshemming og brukere med varig funksjonshemming (over 3 år) som har vesentlige proiblemer med å benytte kollektivtilbudet. Tildeling skjer etter individuell vurdering.

Personer som bor på institusjon kan ikke bli godkjent som TT-bruker. Som unntak gjelder unge funksjonshemmede som er midlertidig plassert på institusjon.

Kriterium/vilkår

Du kan vanskeligbenytte deg av det vanlige kollektivtilbudet i kommunen.

Flexiruter er et transporttilbud til alle, - særlig tilrettelagt for deg med lettere funksjonshemninger eller aldersrelaterte lidelser. 
Du må melde deg på innen kl. 15:00 dagen før til Grenland Taxi Tlf. 03536. Behov for ekstra service må oppgis sammen med påmeldingen. Har du behov for å bli hentet hjemme og kjørt tilbake til hjemmet, må du si fra om dette. De som melder seg på etter fristen (dagen før kl. 15:00) kan bli med om det er plass, men det kjøres ikke ekstra tur. 

Pris for Tjenesten

Egenandel på minimum 25 kr. pr. tur

Flexiruter: Pris er kr, 30 hver vei

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Denne tjenesten er ikke lovpålagt. Se fylkeskommunale retningslinjer.

Denne tjenesten er ikke lovpålagt.

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten


Søknaden behandles av Servicetoget, Bamble kommune Postboks 80, 3993 LANGESUND.
Søknaden skal inneholde utfyllende beskrivelse av funksjonshemmingen, samt legeerklæring som legen eller annen helseperson må fylle ut.

Vedlegg

Legeerklæring

Søknadsfrist

Søknader blir behandlet kvartalvis 15.desember, 15. mars, 15. juni og 15. september.

Søknadsbehandling

Søknadene behandles fortløpende. Brukere får halvparten av årsbeløpet 1. januar. Nytt påfyll vil skje 1. juli med et beløp i forhold til gjenstående budsjettramme

Saksbehandlingstid

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.
 

Skriv ut