Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Kontakt oss

Sentralbord: 35 96 50 00
Servicetorget hjelper deg
Postadresse
Postboks 80, 3993 Langesund
Besøksadresse
Rådhuset, Kirkeveien 12, Langesund
postmottak@bamble.kommune.no
BEREDSKAP
Min Gat

Rusomsorg

Avdelingsleder er Gitte Westlund

Rusomsorgen gir oppfølging til mennesker med rusmiddelavhengighet og/eller psykiske lidelser. Oppfølgingen skjer ofte i samarbeid med blant annet behandlingsinstitusjoner innen rus og psykiatri, NAV, hjemmetjenesten i kommunen, LAR (Legemiddelassistert bemanning) og DPS (Distrikts psykiatrisk senter) med flere.

Rusomsorgen består av: Rusteam, uteteam og bemannede boliger

Målsetting: Det er vårt mål å bidra til at personer med rusproblemer får individuell oppfølging og behandling, for bedre å bli i stand til å mestre et rusfritt liv.

Rusteamet arbeider etter følgende verdier:

  • Alle har rett til å ta egne valg og er ansvarlig for konsekvensene av dem. Reabilitering er basert på frivillighet.
  • Alle skal få mulighet til å slippe og ruse seg
  • Det er individuelle behov og ressurser som vektlegges i endringsarbeidet
  • Samarbeidet skal være preget av gjensidig respekt, forutsigbarhet og likeverd

Følgende tjenester kan søkes:
Henvisning til behandling for rusmiddelavhengige
Oppfølging i forhold til tilrettelegging og motivasjon for at rusmiddelavhengige får bedre kontroll med sitt rusmiddelmisbruk
Oppfølging i hjemmet med praktisk bistand og opplæring i dagligdagse gjøremål, sosial trening og støttesmtaler
Aktivitetstilbud
Bolig med heldøgns bemanning
Koordinering av tjenester og individuell plan
Hvem kan søke tjenester:

Voksne med rusmiddelavhengighet. Behov for oppfølging vil bli vurdert i henhold til Lov om pasient- og brukerrettigheter §2-1a

Skriv ut