Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Kontakt oss

Besøksadresse:
Sentrumsbygget, Storgt. 8,
3970 Langesund

Postadresse:
Postmottak, Bamble kommune 
3970 Langesund

Telefonnummer:
35 96 53 00

Telefaks:
35 96 53 10

Spesialundervisning

Det gis tilbud om spesialundervisning til innbyggere over 20 år som har behov for dette

  • Hvem rett til spesialundervisning:
    • Voksne har rett til spesialundervisning på grunnskolens område hvis de ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det vanlige tilbudet for voksne, eller har særlig behov for opplæring for å utvikle eller holde grunnleggende ferdigheter ved like. Retten gjelder også personer som har behov for opplæring på grunn av sykdom eller skade. Opplæringen blir gitt etter opplæringsloven § 4A-2

 

  • Hvem kan søke? 
    • Voksne med; hørselshemming, synsvansker, lese- og skrivevansker (dysleksi), ervervet skade, medfødt skade/sykdom, afasi/annet behov for behandling hos logoped, lærevansker, utviklingshemming, omfattende funksjonshemming, psykiske vansker, mangelfull grunnskoleopplæring o.l

 

  • Opplæringen blir tilpasset søkerens behov. Individuelle opplæringsmål utarbeides i samarbeid med eleven og sakkyndig instans; Pedagogisk-psykologisk tjeneste(PPT). Sakkyndig instans kartlegger og gir en uttalelse på behov, omfang og realistiske opplæringsmål

 

  • Tilbudet blir etter søknad gitt for en bestemt periode og/eller et bestemt antall timer. Spesialundervisning er et gratis deltidstilbud på dagtid. Opplæringen gis i grupper av ulik størrelse eller som enetimer. Undervisningen er i all hovedsak lagt til Voksenopplæringens lokaler i Langesund sentrum, men kan også gis i tilknytning til arbeidsplass, bolig e.l.

 

 

  • Informasjon kan fås ved å kontakte Liv Bekken - koordinator, mob: 48164979
  • Voksenopplæring på videregående nivå skal gis av Telemark fylkeskommune

 

Skriv ut