Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Kontakt oss

Nettprat  Nettprat

Sentralbord: 35 96 50 00
Postadresse: Pb. 80, 3993 Langesund
Besøksadresse: Rådhuset, Kirkevn 12
postmottak@bamble.kommune.no

Servicetorgets åpningstider: 
Mandag- fredag: 07.30-15.00

BEREDSKAP

       Facebook ikon      Twitter ikon      flickr ikon

Deling av grunneiendom

Generelt

Alle som ønsker å dele en eiendom må sende inn søknad om dette etter §93 h i plan- og bygningsloven. Søker må være eiendommens eier, her definert som hjemmelshaver i følge grunnboka hos Statens kartverk.
 
Alle hjemmelshaverne til alle berørte eiendommer må samtykke i søknaden. Andre som søker på vegne av hjemmelshaver må fremlegge fullmakt, firmaattest, skifteattest eller lignende
 
Landbrukseiendommer
I utgangspunktet er det forbudt å dele landbrukseiendommer. Formålet med dette forbudet er å sikre at driftsenhetenes ressursgrunnlag ikke blir redusert. En eiendom som benyttes eller kan benyttes til jordbruk eller skogbruk, kan kun deles etter samtykke fra kommunen.

Ved avgjørelse om samtykke skal gis, skal det bl.a. tas hensyn til:

  • om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området
  • godkjente planer som foreligger for arealbruk etter plan- og bygningsloven 
  • kulturlandskapet

Det er viktig å merke seg at selv om ett eller flere vilkår for deling er oppfylt, gir ikke det noen automatisk rett til samtykke. Samtykke til deling kan gis dersom: 

  • samfunnsinteresser av stor vekt taler for det 
  • deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastningen eiendommen kan gi

I forbindelse med et samtykke til deling av landbrukseiendom kan det settes vilkår som er nødvendige for å ivareta lovens formål.

Kriterier
Framtidig bruk av den eiendommen som deles må være i tråd med gjeldende reguleringsplan eller overordnede planer. Opplysninger om arealbruk gis av servicesenteret.
 
 
Pris for tjenesten
Gebyr for behandling av delingssøknader etter plan- og bygningslovens §93 h og gjennomføring av oppmålingsforretning reguleres av kommunale gebyrer.
Delingssøknader som også skal behandles etter jordloven får et tilleggsgebyr på kr. 750,-.
Gå til gebyrregulativet i Bamble kommune.

 
 
Målgruppe
Alle

 
Om søknadsprosessen

Søknadsskjemaer:
Rekvisisjon av oppmålingsforretning (søknadspliktig tiltak etter pbl §20-1  , m)
Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon
Nabovarsel
Gjenpart av nabovarsel
Situasjonskart kan hentes ut fra Webkartet.

Vedlegg til søknaden "Rekvisisjon av oppmålingsforretning":
- Situasjonskart i målestokk 1:1000 eller 1:500
- Gjenpart av nabovarsel med kvittering for at varsel er sendt/gitt
- Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon

Alternativt kan servicesenteret gi søknadsskjema for deling av grunneiendom med nødvendige vedlegg, nabovarselskjema med oppgave over naboer og situasjonskart.

Søknadsskjema sendes:
Bamble kommune
Postboks 80, 3993 Langesund
eller postmottak@bamble.kommune.no 

Kvalitetskontroll av innsendt materiale
Kommunen sjekker at det er  hjemmelshaver som har sendt inn søknad, og at søknaden er korrekt og fullstendig utfylt med nødvendige vedlegg. Mangelfull søknad sendes i retur til søker.
Hjemmelshavere og advokater kan underskrive på søknadsskjema og rekvirere oppmålingsforretning, meglere og byggfirma må ha fullmakt mens det for dødsbo kreves skifteattest og evt. fullmakt.  
 


Om behandlingsprosessen

Saksgang
Kommunen kan gi avslag direkte med hjemmel i plan- og bygningslovens bestemmelser på bakgrunn av at fradeling strider mot kommuneplanens arealdel eller andre bestemmelser. Dersom kommunen finner at søknaden må behandles etter særlover, sendes denne videre til berørte instanser til behandling. Saker som berører landbrukseiendommer må behandles etter jordloven og sendes landbrukskontoret til behandling. Vedtak etter jordloven returneres kommunen for endelig avgjørelse.

Vedtak
Kommunen fatter det endelige vedtaket om fradeling. Deretter kan søker rekvirere oppmålingsforretning.

Oppmålingsforretning

Kommunen forestår oppmålingsforretningen etter at fradelingstillatelsen er gitt og eventuelle vilkår som er satt i fradelingstillatelsen er oppfylt.

Saksbehandlingstid
Søknaden om deling av grunneiendom skal behandles innen 12 uker under forutsetning av at søknaden er i tråd med arealbruksformålet.

Klagemulighet
Fylkesmannen i Telemark er endelig klageinstans. Klage på vedtak sendes virksomhet Samfunnsutvikling, som er klageforberedende organ.

Ansvarlig fagenhet
Virksomhet Samfunnsutvikling.

 

Skriv ut