Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Kontakt oss

Nettprat  Nettprat

Sentralbord: 35 96 50 00
Postadresse: Pb. 80, 3993 Langesund
Besøksadresse: Rådhuset, Kirkevn 12
postmottak@bamble.kommune.no

Servicetorgets åpningstider: 
Mandag- fredag: 07.30-15.00

BEREDSKAP

       Facebook ikon      Twitter ikon      flickr ikon

Eierseksjonering og reseksjonering

Generelt

En eierseksjon er en sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av en eller flere boliger eller andre bruksenheter i eiendommen.
 
Eierseksjon blir opprettet ved tinglysing av kommunalt seksjoneringsvedtak (tinglysingsdato).
 
Reseksjonering er endringer som gjøres etter at den første seksjoneringen er foretatt.
 
Ved seksjonering av eksisterende bygg blir det vanligvis foretatt befaring. Behovet for befaring i andre saker vurderes fortløpende. Seksjoneringen skal i utgangspunktet være i samsvar med det som er godkjent av bygningsmyndigheten på eiendommen.
 
Oppdeling i eierseksjoner eller reseksjonering er søknadspliktig etter eierseksjonsloven.

 

Kriterier
For å få etablert en seksjon eller endret en seksjon, må bruksenheten(e) være godkjent etter plan- og bygningslovens regler for det formålet den skal tjene. Når det gjelder eksisterende bygninger, innebærer dette at pålagte bygningsmessige tiltak må være gjennomført før seksjonering eller reseksjonering kan skje.

  • Det må knyttes enerett til bruk av bruksenheten
  • Bruksenhetens hoveddel må være en klart avgrenset og sammenhengende del av en bygning på eiendommen
  • Inndelingen må gi en formålstjenlig avgrensing av hver bruksenhet

 

Dersom eierseksjonen omfatter uteareal kreves det i tillegg oppmålingsforretning før kommunen kan gjøre vedtak om seksjonering, jf matrikkelloven §6, første ledd, bokstav e. Dette gjelder både når ny eierseksjon blir opprettet, og når eksisterende eierseksjon får tillagt slikt areal (reseksjonering).


Lover
Eierseksjonsloven
Matrikkelloven §6, første ledd, bokstav e

 

Pris for tjenesten
Eiersekjonering uten befaring:     3 x rettsgebyret
Eierseksjonering med befaring:   5 x rettsgebyret

Dersom det også skal registreres uteareal til seksjonen(e) kommer det i tillegg et gebyr etter reglene i matrikkelloven for oppmålingsforretning, jf. matrikkelforskriften §16, tredje ledd.

Ordinært tinglysingsgebyr kommer i tillegg.


Målgruppe

Hus- og bygningseiere


Om søknadsprosessen

Hvordan søker du?
Søknadsskjemaer finnes her.
 
Søknaden skal inneholde:

  • Godkjent begjæringsskjema med situasjonsplan og plantegninger over alle etasjer inkl. kjeller og loft, sendes kommunen i 3 eksemplarer
  • Liste med navn og adresse på alle leiere av bolig i eiendommen
  • Vedtekter for sameiet
  • Samtykke fra panthaver ved reseksjonering

 

Eierseksjoner med uteareal skal i tillegg ha følgende vedlegg:
- Rekvisisjon av oppmålingsforretning
- Situasjonskart i målestokk 1:1000 eller 1:500
- Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon

 

Søknadsskjemaer for rekvirering av oppmålingsforretning:
Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon
Situasjonskart kan hentes ut fra Webkartet


Skjema sendes:
Bamble kommune
Postboks 80, 3993 Langesund
eller postmottak@bamble.kommune.no

 

Om behandlingsprosessen

 
Saksgang
Kommunen vedtar seksjonering inkludert situasjonsplan og plantegninger.
Etter vedtatt seksjonering sendes begjæring med vedlegg til tinglysing.

 

Klagemulighet
Fylkesmannen

 

Ansvarlig fagenhet
Virksomhet Samfunnsutvikling.

Skriv ut