Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Kontakt oss

Morten Meen Gallefos

Telefon: 35 96 50 00 

BRANN: 110               

BESØKSADRESSE:
Bamble brannvesen
Sundbyveien 278
3960 STATHELLE

POSTADRESSE
Bamble brannvesen
Postboks 80
3993 LANGESUND

e-post: postmottak@bamble.kommune.no

Brann- og ulykkesberedskap

Brannsjef: Morten Meen Gallefos

Virksomhet for brann- og ulykkesberedskap er delt inn i to avdelinger, forebyggende avdeling og beredskapsavdelingen.

Om virksomheten:

Denne virksomheten kjennetegnes ofte utad som brannvesenet og har som hovedoppgave å forebygge branner og ulykker og sette inn konsekvensreduserende tiltak når en brann eller ulykke har inntruffet. Brannvesenet forvalter brann- og eksplosjonsvernloven og i henhold til dette lovverket gjennomfører de lovpålagte oppgaver i kommunen. Brannvesenet har også tillagt stillingen som beredskapskoordinator som har i oppgave å drive med generell beredskapsarbeid i kommunen.

 Oppgaver:

a) gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker
b) gjennomføre brannforebyggende tilsyn
c) gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane
d) utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og krisesituasjoner
e) være innsatsstyrke ved brann
f) være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse
g) etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den norske territorialgrensen

h)

i)

sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

gjennomføre generelt beredskapsarbeid i kommunen.

For utfyllende informasjon om virksomheten for brann- og ulykkesberedskap, klikk deg inn på de aktuelle avdelingene til venstre på siden.

Leder forebyggende avdeling: Pål Årseth / Branninspektør

Leder beredskapsavdelingen: Nils Henrik Nilsen / Branninspektør

TLF BRANNVAKT BAMBLE: 481 64 925 (vakthavende brannsjef) 

Skriv ut