Ordensreglement

Forskrift om ordensreglement for Grasmyr ungdomsskoleHjemmel: Fastsatt av Samarbeidsutvalget 05. februar 2015 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) § 2-9.

§ 1 Formål
Grasmyr ungdomsskole skal være en skole der alle tar ansvar. Alle gjør oppgavene sine til avtalt tid, rydder og ordner opp etter seg og løser uoverensstemmelser og konflikter på en konstruktiv måte. Skolens ”Slik vil vi ha det” – regler forteller hvordan vi vil ha det, og i hvilken grad elevene følger opp disse reglene, danner utgangspunkt for karaktervurderingene i orden og atferd.

§ 2 Virkeområde
Ordensreglene gjelder for den tiden elevene er på skolen og har undervisning og pauser, og den tiden elevene deltar i andre aktiviteter i skolens regi, slik som men ikke begrenset til ekskursjoner, hospitering, kveldsmøter og lignende. Elevenes skolevei regnes også med i denne tiden, også når opplæringen foregår et annet sted enn på skolen. Hvis elevene på eget initiativ forlater skolens område i skoletida, gjelder likevel ordensreglene.

Tilstøtende dokumenter til ordensreglene er skolens handlingsplan mot mobbing, «Slik vil vi ha det» - trivselsreglene, regler for bruk av IKT-utstyr og nøkkelferdigheter.

§ 3 Elevenes rettigheter
Alle elever har etter Opplæringslovens §9a rett til et godt miljø på skolen, og ordensreglene er sammen med tilstøtende dokumenter en del av rutinene for å sikre dette. Enkeltelever har rett til å uttale seg i saker som angår eleven, og til å bli møtt med respekt.

§ 4 Elevenes plikter
Elevene har plikt til møte hverandre og de voksne på skolen med respekt, og å følge skolens handlingsplan mot mobbing, regler for bruk av IKT-utstyr og skolens trivselsregler «Slik vil vi ha det».

§ 5 Orden

Elevene skal ha god orden. Det er god orden å

 • møte presis på skolen og til undervisningen
 • ha skolesakene i orden
 • ha med nødvendige læremidler og utstyr
 • gjøre arbeid man blir pålagt så godt man kan og til rett tid

§ 6 Oppførsel
Elevene skal ha god oppførsel. Det er god oppførsel å

 • være hyggelig og høflig
 • være rolig i timene
 • ikke banne eller bruke annet grovt språk
 • ikke mobbe eller på andre måter krenke andre fysisk, verbalt eller digitalt
 • ikke være voldelig eller komme med trusler
 • vise respekt for og ta vare på skolens og andres eiendeler, inkludert skolens digitale rom
 • ikke røyke, snuse eller være påvirket av rusmidler
 • ikke ha med farlige gjenstander eller våpen på skolens område
 • ikke fuske eller forsøke å fuske på prøver eller innleveringer
 • ikke bruke mobiltelefon i undervisningstiden. Med bruk menes å selv ringe eller bli oppringt/motta samtaler, sende meldinger eller bruke sosiale medier, internett, mobilspill, kamera, musikkspiller eller lignende. Elever kan etter avtale med lærer som har timen, lytte til musikk, men eleven må spørre lærer om dette i hver enkelt situasjon. Det er ikke tillatt å lytte til musikk under prøver eller lignende.
 • delta i undervisningen hele skoledagen. Dersom elever velger å forlate skolen i pausene, kan ikke skolen ha tilsyn med hva elevene gjør. Det presiseres at skolens ordensregler likevel gjelder i hele skoletida, uavhengig av hvor elevene befinner seg.

 § 7 Sanksjoner
Skolen kan ta i bruk sanksjoner som beskrevet under overfor elever som bryter ordensreglene. Sanksjonen som benyttes skal vurderes i hvert enkelt tilfelle og stå i forhold til bruddet på ordensreglene. Skolens regler for bruk av IKT-utstyret og skolens handlingsplan mot mobbing gir ytterligere føringer for hvordan saker følges opp.

 • Samtale med lærer
 • Anmerkning i orden eller oppførsel
 • Melding til hjemmet
 • Inndragning av gjenstander. Våpen, tobakk og rusmidler leveres ikke tilbake til eleven, men må hentes av foresatte eller politi
 • Innkalling til samtale med rektor eller inspektør, med eller uten foreldre
 • Bortvisning i inntil 3 skoledager
 • Nedsatt karakter i oppførsel etter enkeltvedtak.
 • Politianmeldelse
 • Overføring til annen skole

§ 8 Saksbehandling
Alle anmerkninger skal dokumenteres med tidspunkt og kortfattet beskrivelse av hendelsen.

Inndragning av gjenstander, samtale med rektor/inspektør og melding til hjemmet skal dokumenteres skriftlig i elevens mappe.

Bortvisning og nedsettelse av karakteren i oppførsel er enkeltvedtak etter Opplæringsloven, og Forvaltningslovens bestemmelser om saksbehandling gjelder i slike tilfeller. Eleven har rett til å uttale seg før et vedtak fattes, vedtaket skal begrunnes, og eleven har klagerett på vedtaket. Det er bare rektor, eller den rektor har oppnevnt som stedfortreder i rektors fravær som kan gjøre slike vedtak.

Politianmeldelse og overføring til annen skole drøftes alltid med kommunalsjef for barnehage og skole. Det er kommunalsjef for barnehage og skole som gjør et eventuelt vedtak om overføring til annen skole. Dette er hjemlet i Opplæringsloven §8-1

§ 9 Ikrafttredelse
Ordensreglene gjøres kjent for elever og foreldre 09. februar 2015, og trer i kraft fra samme dato.

Grasmyr 05.02.15

 

 

___________________                ___________________                ___________________

Trond Gausnes                                Simone Isaksen                               Anette Guldager                             

rektor                                                elevrådsleder                                   FAU-leder           

Sist oppdatert: 09. mars 2015