Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Informasjon om barnehage; opptakskriterier, søknadsprosess og søknadsfrist

Barnehageplass
Barnehagen skal gi barn under skolepliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse med barnas hjem. Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal bistå hjemmene i deres omsorgs – og oppdrageroppgaver og skape et godt grunnlag for barns utvikling, livslange læring og aktive deltakelse i et demokratisk samfunn.

Barnehagen skal ta hensyn til barnas

  • Alder og funksjonsnivå
  • Kjønn
  • Sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn

Målgruppe:

Barn fra 0 til 6 år bosatt i kommunen.

Alle familier med barn i førskolealder kan søke barnehageplass, men barnet må være bosatt i Bamble kommune når det begynner i barnehagen.

Rett til barnehageplass.

Lov om barnehager gir barn som fyller ett år i løpet av august (eller er eldre) det året det søkes barnehageplassplass, rett til barnehageplass fra august i den kommunen barnet er bosatt.

Det er en forutsetning at det er søkt om plass innen fristen for hovedopptaket.

Opptakskriterier

Følgende skal, etter Lov om barnehager, prioriteres ved opptak.

  • Barn med nedsatt funksjonsevne
  • Barn som barneverntjeneste har overtatt omsorgen for.
  • Barn som har behov for hjelpetiltak fra barneverntjenesten

For øvrig følges:

  • Opptakskriterier fastsatt i vedtekter for kommunale barnehager.
  • Opptakskriterier fastsatt i den enkelte private barnehages vedtekter.

Søknadsfrist:

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars. Alle som søker innen fristen får svar før 1 april.

Ved ledig kapasitet foretas det løpende opptak hele året.

Om søknadsprosessen:

Kommunale og private barnehager gjennomfører samordnet opptak. Det vil si at foresatte fyller ut et elektronisk søknadsskjema [e] eller søknad på papir som sendes:

Enhet for skole og barnehage,

Postboks 80,

3993 Langesund.

Tildeling av plass skal skje i samsvar med fastsatte opptakskriterier. Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt, men regelen om rett til barnehageplass sikrer ikke rett til plass i den barnehagen man helst ønsker. Opptak av barn skjer i samarbeid med barnehagens styrer og skole og barnehagekontoret.

Ved det årlige hovedopptaket skal alle søkere varsles skriftlig om de har fått plass, og om i hvilken barnehage de har fått tilbud om plass. Søkere som ikke har fått sitt første ønske oppfylt, kan be om å stå på søkerliste til ønsket barnehage.

Skriv ut