Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Generelt

Beskrivelse

Brann- og feiervesenet skal sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg minimum hvert fjerde år. Hvor ofte det skal feies, avhenger avboligens oppvarmingssystem, sotmengde mv.Tjenesten gjelder bare helårsboliger. Fritidsboliger er unntatt lovpålagt feiing, men kan utføres etter avtale.

Feiing utføres minimum 1 gang hvert 2. år
Tilsynet omfatter også:
- Kontroll av røykvarsler og slukkeutstyr.
- Informasjon og veiledning.
- Utdeling av batteri til røykvarsler.

Målgruppe

Eiere av bygninger med pipe

Kriterium/vilkår

Det er bygningseierens ansvar å sørge for sikker adkomst til og på taket. Er feieren avhengig av løs stige for å komme opp på taket, skal eieren sørge for atstige er tilgjengelig.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se også forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn kapittel 7 og 2.

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten


Eiere av helårsbolig med pipe/ildsted som er registrert i kommunens eiendomsregister, vil automatisk bli kontaktet. Hvis du monterer ny pipe eller ildsted i en bolig som tidligere ikke har hatt dette, må du sende melding til kommunen. Du får vanligvis varsel om feiing eller tilsyn i postkassen din dagen før. Hvis tidspunktet ikke passer, kan du avtale et nytt tidspunkt med feieren. Hvis det ikke er klargjort for feiing (enten ved at noen er til stede,stige er lagt frem eller det på annen måte ergitt klar beskjed om at det kan feies), vil feiingen ikke bli utført. Hvis du ikke har gjort ny avtale mens feieren er i området, må du regne med å vente til neste runde. Ta derfor kontakt med feieren snarest mulig!

Søknadsbehandling

Feieren skal vurdere forhold ved fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten eller atkomsten. Ved avvik som ikke kan rettes på stedet, skal feieren gi deg en skriftlig tilbakemelding med frist for å rette eller frist for å gi tilbakemelding om når retting blir gjort.Tilsynsmyndigheten kan gi de nødvendige pålegg hvis dette ikke skjer.

Mulighet til å klage

Er du ikke fornøyd med de tjenestene feiervesenet utfører, så ta kontakt med kommunen. Klageinstans for vedtak som er truffet av brannsjefen, er kommunens egen klagenemnd.

Skriv ut