Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Helsetjenestetilbud til flyktninger og asylsøkere

Generelt

Beskrivelse

Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforentesom bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen, har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester på lik linje med alle andre.

Målgruppe

Spesiell oppmerksomhet og oppfølging skal gis til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforentefra områder hvor det er høy risiko for bestemte infeksjonssykdommer eller for eksempel

  • har vært utsatt for tortur og andrealvorlige traumer
  • ikke har familie/nettverk
  • er mindreårige og kommer alene til Norge
  • er gravide
  • er enslige forsørgere
  • har vært utsatt for voldtekt eller annen seksualisert vold
  • er kjønnslemlestet eller står i fare for å bli det
  • har (tegn på) psykiske problemer

Kriterium/vilkår

For personer under 18 år er det ikke et vilkår at personen har lovlig opphold. For personer over 18 år som har ulovlig opphold, gir loven bare rett på akutt helsehjelp.

Pris for Tjenesten

Tjenestene er gratis, med mindre det følger av lov eller forskrift at det skal betales vederlag.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Dette er lovpålagte tjenester.

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten


Kommunenskal selv sørge for atflyktninger, asylsøkere og familiegjenforentefår tilbud om helse- og omsorgstjenester i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Mulighet til å klage

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Skriv ut