Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område

Generelt

Beskrivelse

Personer som ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av det vanlige, tilpassede opplæringstilbudet for voksne på grunnskolens område, har rett til spesialundervisning. Det kan for eksempel gjelde voksne som

  • er eller har vært syke eller skadet
  • har særlig behov for åmestre dagliglivets gjøremål
  • trenger grunnleggende kommunikasjonsferdigheter
  • grunnleggende lese- og skriveopplæring
  • motorisk trening

Pris for Tjenesten

Opplæringen og undervisningsmateriellet er gratis.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Opplæringslova § 4A-2 og kapittel 5

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten


Du kan få hjelp fra kommunen til å søke om spesialundervisningen.

Søknadsbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Mulighet til å klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Skriv ut