Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - utlysning for 2016

I regjeringens forslag til Statsbudsjett 2016 er det satt av 149 millioner til "Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom".

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdomBufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets bevilgning.

Formålet er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen er en del av regjeringens strategi "Barn som lever i fattigdom"  (2015-2017). Den skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Det er et mål at tiltakene i tillegg til å oppfylle formålet også bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø. Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Frist: 16.11. Søknadene vurderes og prioriteres av kommunen.

Søk her

For spørsmål, ta kontakt med virksomhetsleder for oppvekst, Gina Thorbjørnsen på gina.thorbjornsen@bamble.kommune.no eller 35 96 52 11.

Sist oppdatert: 26. november 2015