Fornyelse av bevillingsperioden for salgs- og skjenkebevillinger

Alle salgs- og skjenkebevillinger i Bamble kommune, forfaller den 30. september 2020. Bevillingshavere vil om kort tid motta et brev fra kommunen med informasjon om hvordan de skal forholde seg til dette.

Brevet

Alle bevillingshaver med salgs- eller skjenkebevilling vil få et brev med vedlagt skjema.

Skjemaet skal utfylles og returneres til postmottak@bamble.kommune.no, innen 21. februar 2020. 

Informasjonen i skal benyttes i vurderingen om den enkelte bevillingshaver skal måtte søke om ny bevilling eller om gjeldende bevillingen skal videreføres i en ny periode.

Bevillingsperioden

Bevillingsperioden for salgs- og skjenkebevillinger er regulert av Lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv § 1-6.

 • Kommunal salgs- og skjenkebevilling kan gis for 4 år av gangen, og med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer.

 • Kommunen kan beslutte at bevillingen ikke skal opphøre, men gjelde videre for en ny periode på inntil 4 år.

 • Beslutningen om forlengelse kan bare fattes dersom formannskapet har foretatt en gjennomgang av alkoholpolitikken i kommunen.

Saksgang

Bamble kommunes alkoholpolitiske handlingsplan for perioden 2016-2020 har som hovedregel at alle bevillinger skal forlenges med 4 nye år, men at det før forlengelse skal gjøres noen vurderinger (handlinsplanen pkt. 2.5).

Følgende bevillingskavere må søke på nytt:

 • Bevillingshavere som ikke har levert omsetningsoppgave innen fristen 1. april, to av fire år i bevillingsperioden.

 • Bevillingshavere som har mottatt 8 prikker innen 1. januar året bevillingsperioden utløper (2020).

 • Bevillingshavere som har brutt informasjonsplikten som gjelder ved enringer i bevillingsvilkårene.

Før videreføring skal det gjennomføres en kontroll av følgende ved den enkelte virksomhet:

 • Ansvarsforhold i bedriften
 • Vandel
 • Internkontrollsystem
 • Ansettelsesforhold
 • Overholdelse av politiets krav til vakthold (skjenkebevillinger)
 • Overholdelse av Bamble kommunes politivedtekter.

For å skaffe oversikt over disse forholdene har Bamble kommune laget et skjema som skal fylles ut av den enkelte bevillngshar og retuneres til postmotak@bamble.kommune.no

Skjemaet - Elektronisk

Skjemaet finner du her: Selvangivelse - Salgs- og skjenkebevillinger

Frister

Frist for å levere skjemaet er 21. februar 2020

Saken vil bli lagt frem for politisk behandling den 23 april 2020.

Bevillingshaverne blir informert om vedtaket i uke 18.

Regelverk

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv (alkoholloven)

Bamble kommunes alkoholpolitiske hanldingsplan 2016-2020 v3

Sist oppdatert: 18. oktober 2020