Psykisk helse og avhengighet

Psykisk helse for barn og unge

Barn, unge og deres familier som trenger støtte når utfordringene gjør hverdagen vanskelig å håndtere,

Kan ta kontakt med helsesøstertjenestenfamilie og barnevern.

Tjenester innen virksomhet for psykisk helse og avhengighet

Boliger for voksne med psykiske og/ eller rusutfordringer

Kommunen har etablert ulike tilrettelagte botilbud for personer med psykiske vansker og/eller rusutfordringer.

Virksomheten psykisk helse- og avhengighet har flere omsorgsboliger med tverrfaglig sammensatt heldøgns bemanning. Boligene er for voksne med langvarige psykiske vansker, rusutfordringer og store omsorgsbehov. Det gis individuelt tilpasset oppfølging til den enkelte beboer, og det legges vekt på å fremme bedringsprosesser. Det fokuseres på å skape støttende omgivelser og beholde/utvikle individuelle ferdigheter og ressurser. De ansatte er tilknyttet en lokal personalbase.

Krogshavn Bofelleskap:

Avdelingsleder: Camilla Heggeli Kvisvik
Telefon: 35 96 53 50

E-post: camilla.kvisvik@bamble.kommune.no

Øvre Nustadvei:

Avdelingsleder: Maria Einarson Waag
Telefon: 409 13 948

e-post: MariaEinarson.Waag@bamble.kommune.no

Tilbud til voksne med psykiske vansker

Oppfølging psykisk helse, aktivitets – og mestringstilbud

Avdeling for Psykisk helse har et team som gir individuell oppfølging til hjemmeboende personer over 18 år som har psykiske utfordringer som påvirker hverdagen. Teamet består av helse- og sosialfaglige personell med videreutdanning i bl.a. psykisk helse- og rusarbeid. Alle i teamet samarbeider bredt med andre instanser for å gi et godt tjenestetilbud. Teamet er opptatt av å få systematisk tilbakemelding fra brukere, samt endre og tilpasse tjenestene i tråd med disse tilbakemeldingene. I alle samtaler blir det derfor benyttet tilbakemeldingsverktøyet «Feedback informerte tjenester» (FIT).

Du kan få hjelp med:

 • Samtaler med fokus på motivering og mestring
 • Samtaler og oppfølging som bidrar til aktivitet og til å opprettholde eller utvide nettverk
 • Råd og veiledning
 • Kartlegging og utredning
 • Trening i å mestre utfordringer hjemme eller i nærmiljøet
 • Koordinering av tjenestetilbudene og individuell plan
 • Tilbud om hasjavvenningsprogram
 • Pårørendesamtaler
 • Botrening
 • Oppfølging i egen bolig
 • Henvisning til avrusning og behandling i spesialisthelsetjenesten
 • Henvisning til legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
 • Opprette samarbeid med andre tjenester
 • Oppfølging av gravide rusavhengige
 • Bekymringsmeldinger vedrørende rus

Åpningstider: 0800 - 1500
Ta kontakt med psykisk helse- og avhengighetsteam
Telefon: 409 17 918 / 35 96 50 00

e-post: Psykisk.Helseteam@bamble.kommune.no

Ruskontrakter 

Et tilbud til unge mellom 13 og 20 år

“På rett kjøl” er et samarbeidsprosjekt mellom Telemark politidistrikt og Bamble kommune, der målsettingen er å hindre utviklingen av en videre ruskarriere hos førstegangs lovbrytere, ved å gi den enkelte ungdom mellom 13-20 år et tilbud om personlig oppfølging gjennom en Ruskontrakt.

Ruskontrakt kan gis til ungdom som tas av politiet for første gangs narkotikabruk. Kontrakten bygger på en påtaleunnlatelse på vilkår av at ungdommen ikke begår nye straffbare forhold i 2 år og er rusfri i en gitt avtalt periode, som inkluderer urinprøver, samt samtale/veiledning for ungdom.

Ungdom som tilfredsstiller politiets kriterier kan få tilbud om en Ruskontrakt. Denne inngås av ungdommen, de foresatte og politiet. Bamble kommune med deres samarbeidspartnere følger opp avtalen.

Ved brudd på kontrakt vil saken gå tilbake til politiets ordinære straffeutforming.

Så langt det er mulig skal urinprøver tas på legevakten. Unntaksvis kan det, for fastlegen, bli aktuelt å være behjelpelig med å ta urinprøver under tilsyn og sende disse til Borgestadklinikken for videre analyse.

Kontaktinformasjon: 

Åpningstider: 0800 - 1500
Ta kontakt med psykisk helse- og avhengighetsteam
Telefon: 40917918/35965000

e-post: Psykisk.Helseteam@bamble.kommune.no

Sist oppdatert: 21. januar 2019