Handlingsveileder ved bekymring for et barn

Denne handlingsveilederen er utviklet i tråd med Helsedirektoratets BTI-satsing. Veilederen presiserer hvordan ansatte i Bamble kommune skal handle og samhandle når de opplever bekymring i møte med et barn, ungdom eller en familie. Veilederen er under arbeid. Denne siden vil bli utviklet og forbedret kontinuerlig fra 2018 og framover. Har du spørsmål, innspill eller synspunkter ta kontakt med anette.guldager@bamble.kommune.no eller gina.thorbjørnsen@bamble.kommune.no

Er du bekymret for et barn eller en ungdom?

Veilederen gjelder for alle situasjoner hvor du som ansatt i Bamble kommune opplever bekymring  for et barn eller en familie. Bekymring kan oppstå i ulike situasjoner og med ulik grad av tydelighet. Noen ganger tar barnet eller familien selv kontakt. Andre ganger får en ansatt en undring over adferd, utvikling, yttre tegn eller utsagn knyttet til barnet eller familien. Noen ganger er tegnene klare. I mange tilfeller er tegnene derimot uklare. Begge disse situasjonene skal du ta på like stort alvor og vite hvordan du skal håndtere. Tidlig og riktig innsats fra hjelpeapparatet øker muligheten for et barn til å komme best mulig gjennom en utfordrende livssituasjon.

Veilederens oppbygging

Veilederen bygger på denne grunnmodellen. Modellen leses nedenfra og opp. Den gir en forenklet framstilling av de sentrale handlingene når en bekymring/ undring oppstår..

Modellen består av fem handlingsbokser. Den nederste boksen symboliserer det universelle, generellt forebyggende arbeidet som gjøres for alle barn og foreldre. Den neste boksene, nivå 0, 1, 2 og 3 gjelder prosedyrer når en undring/bkymring har oppstått. I hver boks ligger grunnleggende handlinger og tiltak som skal sikre tidlig og riktig innsats, tverrfaglig samarbeid og involvering av barn og foresatte videre i prosessen.

Den "blå skyen" somboliserer at en sak er løst og kan "sjekkes ut" av tiltakskjeden. Den røde "varseltrekanten" symboliserer akuttprosedyrer som kan bli aktuelle å sette inn ved behov. Prosedyrene i veilederen må aldri stå i veien for iverksetting av akutttiltak når situasjonen tilsier det.

Hvem er denne veilederen for?

Veilederen er et verktøy for alle ansatte i Bamble kommune som jobber med barn og familier. Dersom du er forelder kan veilederen tjene som informasjon og tydeilggjøring av hva du kan forvente av oss. I de neste avsnittene følger en generell beskrivelse av de uilke handlingsboksene i modellen. Beskrivelsen er et felles utgangspunkt for handling og samhandling på tvers av ulike tjenesteområder i kommunen.

Må jeg bry meg når jeg opplever en bekymring?

Ja, det må du.

Når du som ansatt har fått en bekymring for et barn har du kun to valg. Er saken akutt sørger du for at akuttprosedyrer iverksettes. Hvis saken ikke er akutt skal den undersøkes og avklares etter trinnene i Nivå 0 før den evt. sjekkes ut som "falsk alarm".

Har du misstanke om at et barn er utsatt for alvorlig omsorgssvikt har alle som er offentlig ansatte en selvstendig plikt til å varsle videre om situasjonen.

Opplysningsplikt til barneverntjenesten

For grunnskolen følger det av oppll. § 9 A-4 andre ledd at alle som arbeider på skolen skal varsle rektor hvis de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.

Opplæringsloven kapittel 9A

Akuttprosedyrer

Dersom saken tillsier akutt handling skal veilederen aldri stå til hinder for at dette blir effektuert umiddelbart.

Bekymringsmelding til barneverntjenesten - for offentlig ansatte

 

Universelle forebyggende tiltak

Kommunen har tjenester som følger barnet og familien hele veien fra svangerskap og til barnet er voksent. De fleste av disse tjenestene gis til alle kommunens innbyggere. Vi kan kalle dem all-arenaene. Eksempler på all-arenaer er jordmortjenesten, hesestasjonen, barnehagen, skolen, skolehelsetjenesten og SFO. Gjennom dialog, tillit og bevisst tilstedeværelse på all-arenaene følger vi aktivt med på alle barns trivsel og utvikling. Hvis en utfordring oppstår ønsker vi å kunne gi tidlig og riktig innsats slik at barnet og familien kommer gjennom utfordringen på best mulig måte. 

Nivå 0 - identifisering og avklaring

De fleste mennesker opplever utfordringer eller vanskeligheter en gang i livet. Årsakene kan være mange. Alvorlighetsgraden og varigheten varierer. 

I slike sistuasjoner vil noen barn og familier  trenge oppfølging eller tiltak utover det ordinære i korte eller lengre perioder. Noen utfordringer synes de fleste det er greit å motta hjelp til å håndtere. Andre forhold er mer tabubelagt. I slike tilfeller vil barnet eller familien takle situasjonen så godt de kan på egenhånd, uten å oppsøke hjelp. Dette kan gjøre situasjonen ekstra tung for de familiene og barna det gjelder, og de kan gå glipp av tiltak som kunne ha hjulpet dem.  

Nivå 0 handler om å  kommetidlig i kontakt med barn eller en familie som er i en utfordrende livssituasjon, og å etablere en grunnleggende kunnskap om situasjonen. Riktig situasjonsforståelse er halvvegs til løsningen.

Risiko og beskyttelsesfaktorer   

Nivå 0 består av følgende 5 trinn:

 1. Observasjon/ identifisering

Ansatte gjør observasjoner, er vitne til hendelser eller får informasjon som leder til spørsmål vedrørende barns helse, trivsel, utvikling eller livssituasjon.

 2. Konkretiser bekymringen

Den ansatte konkretiserer skriftlig de faktiske observasjonene eller hendelsene. Kun observasjoner – ikke konklusjoner.

3.a Presenter internt

Den ansatte presenterer drøfter sin bekymring med kollegaer/ leder. Her er det individuelle rutiner utfra hvilken stilling du har og hvor du er ansatt. Alle ansatte skal vite hvor de skal gå med sin bekymring på nivå 0. Er du usikker så kontakt nærmeste leder. 

 3.b Snakk med barnet og de foresatte  

Observasjonen presenteres for barnet og de foresatte. Deres kunnskap og erfaringer er avgjørende for at vi skal forstå nødvendige forhold rundt situasjonen. Hvem som skal gjennomføre samtalen avtales med nærmeste leder.  NB! Ved misstanke om seksuelle overgrep eller vold skal foresatte ikke kontaktes

4. Oppsummer og velg videre handling 

På bakgrunn av forståelsen av situasjonen vurderes det hva som skal skje videre. Dersom saken viser seg å ikke være grunnlag for videre oppfølging sjekkes den ut av systemet i "den blå skyen". Dersom situasjonen viser behov for akutte prosedyrer går den til den røde varseltrekanten. Dersom saken krever en annen form for videre arbeid gjøres det i hhv. nivå 1, 2 eller 3. 

alternativer for handling

 

Nivå 1 - Internt arbeid

De aller fleste saker har en naturlig oppfølging innenfor en av all-arenaene. Med all-arenaene mener vi  Helsestasjon: svangerskap og til 1 år, Barnehage : 1 – 6 år, Skole/SFO: 6 – 16 år. Tiltak avtales i samarbeid med barnet (der det er naturlig) og de foresatte. Nivå 1 består av følgende 5 trinn:

1. Definer problemstilling

Definer sammen med barn og foresatte den eller de faktiske problemstillinger som skal løses. Legg vekt på å få tak i hvordan situasjonen oppleves både fra barnets, de foresattes og hjelpeapparatets perspektiv. Hvilke forhold har bidradt til at situasjonen har oppstått og evt. opprettholdes? Undersøk hvorvidt utfordringen henger sammen med forhold knyttet til barnet, de foresatte eller systemet som den ansatte representerer.

2. Sett mål

Hvordan ser partene for seg at situasjonen skal være når den er løst? Hva ønsker barnet og de foresatte? Hva ønsker den ansatte? Partene må være enige om hva som er målet før tiltak utformes.

3. Avtal og iverksett tiltak

Hvilke tiltak skal vi sette inn for å oppnå målet? Både ansatte, barn og foresatte bør være ansvarlige for å definere tiltak og utføre ulike oppgaver så langt det er naturlig. Det avtales hvem som skal gjøre hva og når man skal evaluere utviklingen. Avtalte tiltak iverksettes. Den ansatte har et særlig ansvar for å følge med på utviklingen fram til evaluering.

4. Evaluer

Partene møtes etter avtalt periode og vurderer utviklingen utfra ønsket mål

5. Velg videre forløp

Utfra evalueringen vurderes det om arbeidet videreføres, evt. i hvilken form, og om det er behov for støtte fra andre tjenester. Hvis utiklingen er tilfredsstillende videreføres kanskje tiltakene en periode til? Dersom ønsket mål er nådd avsluttes tiltaket. Dersom ønsket utvikling uteblir meldes saken inn til tverrfaglig drøfting i kompetanseteam for justering av mål og tiltak.

Les mer om kompetanseteam her:

Samarbeidsmodellen i Bamble kommune

Nivå 2 - toparts samarbeid

Utfordringen er av en slik karakter at det bør settes inn tiltak i all-arenaen og en støttetjeneste. To instanser har selvstendige tiltak i saken.

1. Opprett kontakt med annen tjeneste

Med samtykke fra foresatte og i dialog med barnet der det er naturlig opprettes kontakt med relevant hjelpetjeneste.

Samtykkeerklæring

2. Sett mål

De to tjenestene, barnet og de foresatte definerer felles mål og ønsket utvikling. Lytt til hva barnet selv ønsker for sin situasjon. De to tjenestene kan ha ulike delmål i sitt arbeid for å nå felles mål.

3. Avtal og iverksett tiltak

Barnet, de foresatte og de to tjenestene avtaler hvilke tiltak som skal gjennomføres og om de skal gjøres parallelt eller sekvensielt. Alle tiltak skal sees i sammenheng med felles mål. Avtal hvem som skal gjøre hva og når man skal møtes for å evaluere utviklingen. Både ansatte, barn og foresatte bør være ansvarlig for ulike oppgaver så langt det er naturlig. Ansatte har et særlig ansvar for å følge med på utviklingen fram til evalueringen.

4. Evaluer tiltak

Partene møtes etter avtalt periode og vurderer utviklingen utfra mål.

5. Velg videre forløp

Utfra evalueringen vurderes det om arbeidet videreføres, og i hvilken form, om det er behov for støtte fra andre tjenester. Hvis utviklingen er positiv videreføres arbeidet med nødvendige justeringer. Hvis ønsket mål er nådd avsluttes arbeidet. Dersom ønsket utvikling uteblir meldes saken inn til tverrfaglig drøfting i kompetanseteam for justering av mål og tiltak.

Les mer om komptanseteam her:

Samarbeidsmodellen i Bamble kommune

Nivå 3 - flerparts samarbeid

Utfordringen er av en slik karakter at den bør møtes med tiltak innenfor all-arenaen og flere støttetjenester. Tre eller flere instanser har selvstendige tiltak i saken

1. Opprett kontakt med andre tjenester

Med samtykke fra foresatte (og i dialog med barnet der det er naturlig) opprettes kontakt med relevante hjelpetjenester. Vurder om det er behov for individuell plan.  Hvis det ikke er behov for en koordinator skal det likevel være en definert "kontaktperson" for arbeidet.  Barnet, de foresatte og de ulike involverte tjenestene er parter i saken. Partene definerer sammen mål og ønsket utvikling.

Samtykkeerklæring

Melding om behov for oppnevnelse av koordinator evt. individuell plan

Søknad om helse og omsorgstjenester

2. Sett mål

De involverte tjenestene, barnet og de foresatte definerer felles mål og ønsket utvikling. Lytt til hva barnet selv ønsker for sin situasjon. De ulike hjelpetjenestene kan ha ulike delmål i sitt arbeid om å nå felles mål. Det avtales hvem som skal gjøre hva og når man skal møtes for å evaluere utviklingen. Både ansatte, barn og foresatte bør være ansvarlitg for ulike oppgaver så langt det er naturlig. Avtalte tiltak iverksettes. Ansatte har et særlig ansvar for å følge med på utviklingen fram til evaluering.

3. Avtal og iverksett tiltak

Barnet, de foresatte og de involverte tjenestene avtaler hvilke tiltak de skal gjennomføre, og om de skal gjøres parallelt eller sekvensielt. Alle tiltak skal sees i forhold til felles mål.

4. Evaluer

Partene møtes etter avtalt periode og vurderer utviklingen utfra mål. Dersom saken har en koordinator er denne ansvarlig for å gjennomføre evalueringen og valg av videre forløp i isaken.

5. Velg videre forløp

Utfra evalueringen vurderes det om arbeidet videreføres, og i hvilken form, om det er behov for støtte fra andre tjenester. Hvis utviklingen er positiv videreføres arbeidet med nødvendige justeringer. Hvis ønsket mål er nådd avsluttes arbeidet. Dersom ønsket utvikling uteblir meldes saken inn til tverrfaglig drøfting for justering av mål og tiltak.

Aktuelle veiledere og skjema per virksomhet

Tverrfaglig

Livskvalitet og mestring - et veiledningsdokument

Samarbeidsmodellen i Bamble kommune

Samtykkeerklæring

Jordmortjeneste/ Helsestasjon

Rutine - ett års kontroll

Rutine - opplysningsplikt barnevernstjenesten for helsestasjonen

Barnehage 

Bhg - helseinformasjon ved oppstart i barnehagen

Bhg - arbeidsnotat ved bekymring

Bhg - "Barn i vekst" - kvalitetssikring

Bhg - barnets språkhistorie

Bhg - vegleder ved bekymring for et barn i barnehagen

Bhg - individuell fokusplan med evaluering

Bhg - meldeskjema til kompetanseteam

Bhg - referatskjema til kompetanseteam

Bhg - rutine opplysningsplikt til barnevernstjenesten

Bhg - observasjonsskjema

Bhg - rutine barn som blir hentet av uvedkommende

Grunnskole  /  SFO 

Skole - felles kommunalt ordensreglement

Skole - felles kommunal handlingsveileder for elevenes skolemiljø

Skole - kap 9A - skjema for varsling til rektor

Skole - kap 9A - aktivitetsplan

Skole - referatmal teammøter

Skole - meldeskjema til kompetanseteam

Skole - referatmal kompetanseteam

Skole - rutine opplysningsplikt til barneverntjenesten

PPT

Skole/PPT - Samhandlingsrutine ved bekymring for elevens utbytte av opplæringen

Tilmeldingsskjema barn og unge

Tilmeldingsskjema voksne

Pedagogisk rapport barnehage

Pedagogisk rapport skole

Informasjon om PP tjenesten

Informasjonsbrosjyre til foresatte om PP tjenesten

Barne- og familievern

Bekymringsmelding til barneverntjenesten - for offentlig ansatte

NAV 
Helse og omsorg

Barn som pårørende - veileder

Kartlegging av barn 0 - 18 år når foreldre mottar helsehjelp

Søknad om helse og omsorgstjenester

Melding om behov for oppnevnelse av koordinator evt. individuell plan

BTI - en nasjonal satsing

En barndom varer hele livet. Å vokse opp under gode forhold er svært viktig for for menneskers livskvalitet både som barn og voksen. Barn vil og skal i sin oppvekst møte store og små utfordringer de må mestre. De trenger støttende voksne rundt seg. Når voksene har utfordringer i sine liv preger dette også barna i familien. Dessverre ser vi at for mange barn og familier som har utfordringer ikke får hjelp tidlig nok. Utfordringen har da ofte fått utvikle seg til å bli større enn nødvendig for familien og barnet. Denne veilederen er utformet for å øke handlingskompetansen til Bamble kommunes over 500 ansatte som jobber med barn og familier. Ved å ha tydelige, åpne rutiner for handling og samhandling er vårt mål å gi best mulig tjenester til kommunens barn og familier også når livet byr på utfordringer. - Vi jobber for at alle kommunens barn skal bli vinnere i eget liv!

Les mer om den nasjonale BTI satsingen her

Sist oppdatert: 29. mars 2019