Folkehelse

Folkehelse

Folkehelse er befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning.

Folkehelsearbeid

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.  

Bamble kommune sitt folkehelsearbeid er forankret i: Lov om folkehelse (2012)

Kommunen er der forpliktet å drive et kunnskapsbasert folkehelsearbeid innen de tjenesteområdene kommunen har ansvaret for. Dette spenner fra barselomsorg til reint drikkevann, gang og sykkelstier.

Kontaktperson

Folkehelsekoordinator Mette Savio Halvorsen - tlf: 913 65 035 

Organisering

Ved siden av alt frivillig arbeid i kommunen, drives folkehelsearbeid  ute i virksomhetene gjennom den daglige driften. Det er opprettet en stilling som folkehelsekoordinator i kommunen. Koordinatoren har ansvar for å følge opp tiltak, motivere og sette i gang tiltak og delta i utarbeidelse av planarbeid. Det er opprettet et folkehelseråd som består av representanter fra de ulike enhetene, frivillig sektor, en politisk representant, en representant fra hvert av kommunens råd og kommunelegen.

Kommunestyret vedtok i januar 2014: Handlingsplan for folkehelse del 1 strategier og tiltak. Den inneholder 5 strategier og tilhørende tiltak for kommunens folkehelsearbeid

Strategier
 • Bamble kommune skal utvikle helsefremmende barnehager, skoler, fritidstilbud, og lokalmiljø. Vi skal motvirke sosiale helseforskjeller. Vi skal i samarbeid med frivillig sektor stimulere til fysisk aktivitet, trivsel og gode levevaner.
 • Se alle barn, unge og familier som trenger hjelp- gi rask og god bistand.
 • Forebygge at ungdom faller ut av utdanningsløp og gi rask oppfølging av de som faller ut av utdanning og arbeid.
 • Rask og helhetlig oppfølging av mennesker med psykiske lidelser, rusproblemer og sammensatte lidelser.
 • Forebygge ensomhet og funksjonssvikt hos eldre mennesker.

Handlingsplan for folkehelse del 1 

Folkehelseutfordringer i Bamble kommune

Det er i Bamble kommune opprettet en frisklivssentral som har ulike tilbud til kommunens befolkning. Oversikt over aktuelt program finner du her:

Frisklivssentral- livstilsendringskurs

Frisk Bris er kommunens mestrings og rehabiliteringssenter. Hva som tilbys der kan du lese mer om her:

Frisk Bris

Kosthold

Det du spiser og drikker påvirker helsen din. Å spise sunt og variert, kombinert med fysisk aktivitet er bra både for kropp og velvære. På Helsedirektoratet sine nettsider finner du bestandig oppdaterte kostholdsråd:

Kostholdsråd fra Helsedirektoratet

Kosthold er en viktig del av kommunens  folkehelsearbeid. Barnehage, sfo, ungdomsklubber  og  eldreomsorgen er offentlige arenaer der det tilbys mat og drikke. Kostholdet der skal følge våre nasjonale retningslinjer som Helsedirektoratet utarbeider. Under følger  noen eksempler på konkrete tiltak vi jobber med nå innen kosthold i Bamble kommune.

Fiskesprell

Fiskesprell er et nasjonalt kostholdsprogram med mål om økt sjømatkonsum blant barn og unge, fordi det vil være gunstig sett fra et helsemessig synspunkt. Virkemidlene er å øke kunnskapene om sjømatens ernæringsmessige fordeler og å gi de unge gode smakserfaringer. 

I Bamble kommune er alle barnehager Fiskesprell-barnehager. Det vil si at de voksne er kurset i bakgrunn for Fiskesprell og tilbereding av fisk og sjømat i barnehagen. Det tilbys fiskepålegg til brødmåltider og som varm-mat. I 2012 ble kommunen utvalgt som pilotkommune til « Fiskesprell 2»- som omhandler bruk av fisk og sjømat som turmat og kunnskap om allergier/matintoleranse  hos barn.

Sunne fritidsklubber

Et av tiltakene som er vedtatt i Handlingsplan for folkehelsedel 1 er:

Kommunale fritidsklubber skal ha et sunt kosthold og tilby helsefremmende mat/drikke. (-)

Virksomhet Oppvekst, og Ungdomsavdelingen  startet  i 2013 en omlegging av kostholdet i ungdomsklubbene. Det har vært tradisjon for kiosksalg, varmmat som pølser og pizza på fritidsklubbene. Dette fases nå gradvis ut. Farris blir subsidiert slik at den koster halvparten av vanlig sukkerholdig brus. Det skal tilbys et sunt mat alternativ.( wraps, salat el. lig) Kommunen har fått tilsagn om Folkehelsemidler fra Telemark fylkeskommune til prosjekt sunne fritidsklubber. For disse midlene skal vi bla arr. suppekurs for å kunne by på smakfulle supper på klubbkvelder.

Fysisk aktivitet

Det er store helsegevinster å hente ved regelmessig aktivitet, blant annet reduseres risikoen for å utvikle høyt blodtrykk, diabetes type 2, blodpropp, fedme og psykiske vansker. I tillegg får man bedre humør, mer overskudd og økt livskvalitet.

Fysisk aktivitet er derfor en viktig del av Bamble kommunes folkehelsearbeid. Gjennom de mange lag og organisasjoner i kommunen  tilbys det også et stort mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper, dette er viktig folkehelsearbeid.

Har du tenkt på at du kan få mere aktivitet ved å endre litt på dine daglige gjøremål? Eksempler:
 • gå/sykle til butikken istedenfor å kjøre bil
 • bruk trapper og ikke heis
 • spill ball med barn/barnebarn
 • ta noen møter gående
 • sett deg på sykkelen og besøk en venn
 • gå ut og plukk bær/sopp
 • stå/gå og ikke sitt for mye
 • skaff deg en hund
 • jobb mer i hagen
 • finn en turvenn

Hver bevegelse teller!

Barn og unge anbefales minimum 60 minutter moderat intensitet med fysisk aktivitet daglig, voksne anbefales minst 30 minutter per dag i gjennomsnitt.

Her er noen forslag over aktiviteter du kan delta på uansett fysisk form:

Friskvern i Skjærgårdshallen høst/vinter 2017

Turgruppe Team opptur - August - Desember  2017

Den norske turistforening    -     Bamble  turlag - kyststien

Turorientering/OK Skeidi - «Grønne turer»

Lag- og foreningsregister

Nyttige linker

Helsedirektoratet

Sist oppdatert: 22. august 2017