Flyktningtjenesten

Flyktningtjenesten

Bamble kommune bosetter flyktninger etter kommunestyrevedtak og avtale med IMDI-sør. I kontakt med IMDI-sør (se link til IMDI lenger ned) blir det bestemt hvem som får tilbud om bosetting i Bamble. Bamble kommunestyre har et vedtak om å bosette 40 flyktninger + familieinnvandring pr. år. Dette er både enslige og familier. Av de 40 flyktningene skal det bosettes inntil 10 enslig mindreårige flyktninger. 

IMDI

Les mer her

Vi ønsker å styrke flyktningers mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnsliv, og deres økonomiske selvstendighet og legge til rette for nødvendig kvalifisering i norsk, samfunnskunnskap, grunnskole, språktrening og arbeidstrening. Vi legger også til rette for integrering i lokalsamfunnet; aktiviteter, deltakelse i frivillige organisasjoner osv., og for barnas integrering i skole- og fritidsmiljøer.

Flyktningtjenesten er en del av virksomheten VIVA (virksomhet for innvandring, voksenopplæring og aktivisering)

Flyktningtjenesten har et bosettingsteam, to programrådgivere, en saksbehandler, en stilling som koordinator for barn og unge og en sjåfør.  Videre har vi en helsesøsterstilling tilknyttet helsestasjonen, stillinger ved velkomstklasse i grunnskole, to stillinger ved NAV Bamble, en stilling i kulturavdelingen og prosentvise hjemler i stillinger ved boligkontoret og pp.tjenesten.

Brosjyre om bosetting   av flyktninger på 10 språk.

Bosetting av flyktninger

Bosetting av flyktninger fra asylmottak i Norge Disse personene har fått innvilget opphold fra UDI (se link til UDI lenger ned). De har kommet seg til Norge på egen hånd og søkt asyl i Norge. De har sittet på et asylmottak i påvente av behandling av sin asylsøknad. Denne oppholdstillatelsen gis som regel som vanlig arbeidstillatelse og er gyldig 1 år og må derfor fornyes. Etter 3 år kan personen få permanent bosettingstillatelse. 

Utlendingsdirektoratet - UDI

Asylsøknad

Familieinnvandring

Familieinnvandring kalles også familiegjenforening eller familieetablering. De som søker om familieinnvandring er vanligvis ektefelle, samboer eller barn av en som bor i Norge. Andre typer familiemedlemmer som kan søke er foreldre som har barn i Norge, de som skal gifte seg med en i Norge (forlovede), fosterbarn og helsøsken. Etter 7 år kan personen søke om norsk statsborgerskap (barn etter 5 år). Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI-Sør) kontakter Bamble kommune for å anmode Bamble om å ta imot flyktninger som oppholder seg på mottak. Bamble kommune vurderer anmodningen ut i fra hvor mange som skal bosettes og mulighet til bolig.

Les mer her

Bosetting av overføringsflyktninger

Dette er flyktninger som kommer til Norge via UNHCR (FNs høykommissær for flyktninger). De blir bosatt direkte i kommunen og er ikke innom asylmottak.
IMDI kontakter Bamble kommune og anmoder Bamble om å ta imot overføringsflyktninger som UNHCR Norge har ”godkjent” for bosetting i Norge. Bamble kommune vurderer anmodningen ut i fra hvor mange Bamble skal bosette, mulighet til bolig, tolk osv.

UNHCR

Overføringsflyktninger

Introduksjonsprogram

Før flyktningen kommer inn i et introduksjonsprogram er personen i en etableringsfase. Etableringsfasen starter på den datoen deltakeren bosetter seg i Bamble. Denne fasen varer inntil 3 måneder. I denne perioden får deltakeren støtte til sitt livsopphold etter Lov om sosiale tjenester.

I løpet av denne tremåneders-perioden skal Bamble kommune i samarbeid med deltakeren tilrettelegge et heldags introduksjonsprogram og det skal utarbeides en individuell plan. Etter at kartlegging er foretatt og individuell plan er laget kan deltakeren søke om tildeling av ordinært introduksjonsprogram og introduksjonsstønad.  

Lov om introduksjonsordning for nyankomne flyktninger (introduksjonsloven) lovfester en ordning som kombinerer et introduksjonsprogram med en introduksjonsstønad. Formålet med loven er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnsliv. Personer mellom 18 og 55 år har rett og plikt til å delta. Deltakerne kan følge programmet i inntil to år. I særlige tilfeller kan programmet forlenges med inntil et år.

Introduksjonsloven

Les mer om introduksjonsprogammet

Elementene i programmet 

 • Kartlegging av deltakerens bakgrunn
 • Individuelle handlingsplaner
 • Programoppfølging - tett oppfølging av den enkelte
 • Heldags og helårsprogram - vanlig arbeidsuke, 37,5 timer/uke
 • Introduksjonsstønad - økonomisk ytelse knyttet til deltakelse. Ulegitimert fravær gir trekk i stønaden. Deltakeren kan ha      annen inntekt ved siden av programmet uten at stønaden reduseres. Stønaden utgjør 2G (2 ganger grunnbeløpet i folketrygden, se link under).
 • Norsk med samfunnskunnskap (600 timer norskopplæring + 50 timer samfunnsfag)
 • Kursbevis / attest 

Les mer her

Grunnbeløpet i folketrygden

Individuell handlingsplan

En individuell handlingssplan tar utgangspunkt i den enkeltes bakgrunn, kompetanse og ønsker for framtiden. Planen består av opplæringstiltak som skal tilsvare en vanlig arbeidsuke= 37,5 timer/uke. Planen er gjensidig forpliktende mellom kommune og deltaker. Du utarbeider din plan i samarbeid med din programrådgiver.

Les mer her

Andre særlig aktuelle tiltak er
 • Godkjenning av kompetanse
 • Sosial nettverksbygging
 • Praksisrelatert norskopplæring - utplassering på en språktreningsplass
 • Arbeidsmarkedstiltak
 • Grunnskole for voksne 
De som omfattes av loven er
 • Flyktninger med politisk asyl
 • Overføringsflyktninger med innreisetillatelse
 • Personer med opphold på humanitært grunnlag
 • Personer med kollektiv beskyttelse
 • Personer som blir gjenforent med personer nevnt ovenfor

Øvre aldersgrense for rett og plikt til deltakelse er 55 år, nedre aldersgrense er 18 år. Ordningen er begrenset til nyankomne innvandrere, dvs. personer som har bosatt seg i en kommune i løpet av de siste to år før vedtak om introduksjonsprogram fattes. Programmet tilbys til dem som har behov for grunnleggende kvalifisering. Personer med ulovlig opphold, asylsøkere, midlertidig beskyttede, arbeidsinnvandrere, studenter og familiemedlemmer til disse faller utenfor målgruppen.

Skjemaer som kan være aktuelle

Relaterte linker

Voksenopplæring

Aktivisering

Tolketjenesten

Sist oppdatert: 23. februar 2015