Voksenopplæring

Privatistpåmelding til språkprøver

Voksenopplæring

Grunnskolenivå
 • Gir tilbud om opplæring på grunnskolenivå (tilbud om grunnskoleeksamen)
  • Opplæringsloven kapittel 4 A gir alle voksne fra 16 år som trenger det rett til grunnskoleopplæring.
  • Opplæringen går på dagtid kl. 8.30 – 14.00, og fagene er norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag. Opplæringen tar normalt 2 år, og følger kommunal skolerute.
  • Elevene meldes opp til grunnskoleeksamen og får vitnemål for grunnskole, som gir rett til inntak i videregående opplæring.
  • Elevene har rett til lån og stipend etter Lånekassens regler.
  • Det søkes om inntak på eget skjema som du kan laste ned her ( link til søknadsskjema) og søknadsfristen er 1. mai.
  • For minoritetsspråklige søkere anbefaler vi at søkeren har bestått språktester på A2-nivå og har noe bakgrunn i engelsk og matematikk.
  • Vi har koordinator/rådgiver som kan gi deg råd og veiledning om hvilke fag eller nivå du bør søke.

 • Kontakt: Hans Magnus Johansen - koordinator grunnskolen for voksne, mob: 986 30 147. epost: hans.johansen@bamble.kommune.no Skoleadresse:  Storgata 7, 3970 Langesund

                Søknadsskjema

Norsk for nyankomne innvandrere
 • Gir tilbud om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere (bosatt i Bamble kommune). Her finner du lovverket for rett og plikt til norskopplæring. Introduksjonsloven

 •  For introduksjonsdeltakere: Individuellplan utarbeides sammen med programrådgiver. Skoletilbud, språkutplassering, samt annen kvalifisering/deltakelse vil ligge innunder denne planen. 
 • For betalende deltakere: Opplæring i norsk og samfunnskunnskap koster 16000,- kr for 550 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap, inklusiv utgifter til eventuelle prøver. Det er mulig å dele beløpet opp. Kontakt oss for mer informasjon om timer og dager. 
 • Kurs i 50 timer samfunnskunnskap: Gjennomføres i samarbeid med Skien og Porsgrunn i juni  hvert år. 
 • Prøver: Voksenopplæringa arrangerer språkprøver i samarbeid med VOX to ganger i året.Kontakt oss for informasjon om påmelding og dager. 
 • Skolebøker og materiell: Alle må betale 200,- i depositum for hver undervisningsbok du låner (Noe annerledes for de som har grunnskolefag) Skrivebøker og skrivesaker er inkludert. 
 • Beliggenhet: Skolen ligger i Langesund, Sentrumsbygget, Storgt 8, 3970 Langesund, tlf: 35965309 

 

 • Kontakt: Gro Glenna Andersen – fagleder i voksenopplæringen
 • Mob: 481 65 095

Mail: gro.glenna@bamble.kommune.no

Spesialundervisning
 • Det gis tilbud om spesialundervisning til innbyggere over 20 år som har behov for dette
  • Hvem rett til spesialundervisning:
   • Voksne har rett til spesialundervisning på grunnskolens område hvis de ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det vanlige tilbudet for voksne, eller har særlig behov for opplæring for å utvikle eller holde grunnleggende ferdigheter ved like. Retten gjelder også personer som har behov for opplæring på grunn av sykdom eller skade. Opplæringen blir gitt etter opplæringsloven § 4A-2
  • Hvem kan søke? 
   • Voksne med; hørselshemming, synsvansker, lese- og skrivevansker (dysleksi), ervervet skade, medfødt skade/sykdom, afasi/annet behov for behandling hos logoped, lærevansker, utviklingshemming, omfattende funksjonshemming, psykiske vansker, mangelfull grunnskoleopplæring o.l
  • Opplæringen blir tilpasset søkerens behov. Individuelle opplæringsmål utarbeides i samarbeid med eleven og sakkyndig instans; Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Sakkyndig instans kartlegger og gir en uttalelse på behov, omfang og realistiske opplæringsmål
  • Tilbudet blir etter søknad gitt for en bestemt periode og/eller et bestemt antall timer. Spesialundervisning er et gratis deltidstilbud på dagtid. Opplæringen gis i grupper av ulik størrelse eller som enetimer. Undervisningen er i all hovedsak lagt til Voksenopplæringens lokaler i Langesund sentrum, men kan også gis i tilknytning til arbeidsplass, bolig e.l.

                Se tilmeldingsskjema

   • Informasjon kan fås ved å kontakte Liv Bekken - koordinator, mob: 481 64 979
 • Voksenopplæring på videregående nivå skal gis av Telemark fylkeskommune
Sist oppdatert: 07. mars 2017