Valg 2015

Valg 2015Valgresultat - Bamble kommune

Oversikt over valgte representanter

Kandidatstemmetall

Slengere

Kretsrapport

Kandidatkåring - stemmetall og personstemmer
(To stjerner = valgt representant, En stjerne = vara)

Det nye kommunestyret - nyhetsmelding

 

Mer informasjon om valget

For mer informasjon om valget, se:

Valg.no

Kirkevalget 2015

Valgresultater.no

Valglokaler.no

Departementets informasjonsbrosjyre (på flere språk) 

Viktige datoer

Viktige datoer
 
Dato Overskrift Mer informasjon
31. mars 2015 Listeforslag Frist for partier og grupper til å levere listeforslag
20. april 2015

Frist for partier/grupper til å trekke tilbake
et listeforslag

 
1. juni 2015 Valglistene Valgstyrets frist for å offentliggjøre de godkjente valglistene
30. juni 2015 Frist for endringer i manntallet Stemmeberettigede som er registrert med bostedsadresse i Norge,
skal føres inn i manntallet i den kommunen der de var
folkeregisterført som bosatt den 30. juni i valgåret.
Oppdateringer i manntallet etter 30. juni kan bare skje på
bakgrunn av særlige forhold. Oversikt over disse finer du
i valgforskriften § 1
10. august 2015 Ordinær forhåndsstemmegivning
innenriks starter
 
28. august 2015

Siste frist for å avgi forhåndsstemme
utenriks

Inkludert Svalbard og Jan Mayen
11. sept. 2015 Siste frist for å avgi forhåndsstemme Forhånstemmegivningen må ikke foregå senere enn
siste fredag før valgdagen
Mandag 14. sept. 2015 VALGDAGEN I Bamble kan man også avgi stemme søndag 13. september

 

Nærmere informasjon om stemmesteder og åpningstider kommer. 

Listeforslag

Listeforslaget må være innlevert kommunen 31. mars kl. 12.00. Det er ikke nok at brevet med listeforslaget er poststemplet innen fristen. Listeforslaget skal leveres til kommunen på en bestemt mal, og det må leveres i papirformat og tosidig. På den ene siden skal alle kandidatene stå, på den andre skal listens underskrivere stå. Departementet har utarbeidet  malen for listeforslaget.

Når innleveringsfristen er utløpt, kan forslagstillerne kun gjøre de endringene på listeforslaget som er nødvendige for å bringe forslaget i overensstemmelse med valgloven og forskriftene til denne.

Forklaring til malen og utfylling av denne

På side 1 må partiene selv fylle ut:

 • Listeforslagets overskrift – skal inneholde partiets registrerte navn.
 • Navn på kommune
 • Kandidatene som stiller til valg – minimum 7. I bamble kommune kan listen maksimalt inneholde 39 navn. (Det vil si antall representanter i kommunestyret + 6.)
 • Forhåndsprioriterte/ Kumulerte navn (inntil 6) skal stå først på listeforslaget med store bokstaver. Øvrige kandidater skrives med små bokstaver.

Det er ikke nødvendig å fylle ut stilling eller bosted dersom det ikke er fare for forveksling av kandidater.

Underskrifter på listeforslaget

Et listeforslag må være underskrevet av et visst antall personer. Antall underskrifter avhenger av om partiet er registrert i Partiregisteret i Brønnøysund  og partiets oppslutning ved forrige stortingsvalg. 

 • Underskrift av to styremedlemmer/tillitsvalgte i partiets lokalavdeling.Dette gjelder for et registrert parti som har fått minst 500 stemmer i et fylke eller 5000 stemmer i hele landet ("forenklet modell") ved forrige stortingsvalg. For å se hvilke partier som kun trenger underskrift av to styremedlemmer/ tillitsvalgte, se informasjon fra departementet 
 • Underskrift av 300 personer med stemmerett i kommunen.Dette gjelder for partier eller grupperinger som ikke fyller kravene til "forenklet modell".

Dersom partiet kan levere liste etter forenklet modell, skal side 2 på listeforslaget underskrives av to personer. Alle listeforslag må angi en tillitsvalgt med vararepresentant blant dem som har underskrevet forslaget. Listeforslaget kan også underskrives av to styremedlemmer i partiets lokalavdeling. Dersom to av styremedlemmene i partiets lokalavdeling har undertegnet, anses disse for å være henholdsvis tillitsvalgt og vararepresentant.

Det er viktig at selve listeforslaget trykkes opp tosidig. Dette fordi det er et krav at kandidater og underskrifter skal være på samme liste.

Identifisering av kandidatene

Alle kandidater må være innført i folkeregisteret som bosatt i Bamble kommune.

På stemmesedlene er fornavn og etternavn begrenset til maksimalt 35 tegn (inklusivt mellomrom). Det er viktig å angi hvordan navn som er lengre enn 35 tegn, skal forkortes og vises på stemmeseddelen.

Stilling og bosted kan tas med dersom forslagsstillerne ønsker det, men vær oppmerksom på at det er begrenset plass på stemmeseddelen. Ved fare for forveksling skal stilling og/eller bosted oppgis.
NB! Dersom stilling eller bosted føres opp, må dette gjøres for alle kandidatene på listen.

Vedlegg til listeforslag

 I følge valgloven § 6-4 skal listeforslaget ha et vedlegg med oversikt over kandidatenes fødselsdato. Mal for dette kan fås ved å kontakte politisk virksomhet på telefon, 35 96 50 48.

Som videre hjelp til utfylling av listeforslaget, se lenke til valgloven: http://www.lovdata.no/all/nl-20020628-057.html og sentrale forskrifter til lovdata: http://www.lovdata.no/for/sf/kr/kr-20030102-0005.html . Kapittel 3 og 6 i valgloven er spesielt relevante for utformingen av listeforslagene.

Fritak fra å stå på liste

Loven om rett til å kreve seg fritatt, er endret siden forrige valg. Valgloven § 3-4 (1) lyder nå:
"Rett til å kreve seg fritatt fra valg til fylkesting og kommunestyre har den som avgir skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten"

Ta kontakt med politisk virksomhet på telefon 35 96 50 48 ved spørsmål om listeforslag!

Valglister godkjent av Valgstyret

Valglister godkjent av Bamble valgstyre 12.05.2015.

Høyre          KrF          SV          FrP          Rødt          SP          AP           Venstre          

MDG

Hvor og når kan du stemme på valgdagen?

I Bamble kommune kan du stemme både søndag 13. og mandag 14. september. Bamble kommunestyre vedtok i sitt møte 12. februar å slå sammen Kystkretsen og Rønholt krets. På valgdagen kan det stemmes ved følgende lokaler til følgende tider:

 • Langesund ungdomsskole - søndag kl. 16.00 - 20.00, mandag kl. 10.00 - 20-00
 • Stathelle servicesenter - søndag kl. 16.00 - 20.00, mandag kl. 10.00 - 20-00
 • Herre skole - søndag kl. 16.00 - 20.00, mandag kl. 10.00 - 20-00
 • Rugtvedt skole - søndag kl. 16.00 - 20.00, mandag kl. 10.00 - 20-00
 • Rønholt skole - søndag kl. 16.00 - 20.00, mandag kl. 10.00 - 20-00

Manntall

Manntallet viser hvem som har stemmerett. Manntallet for Bamble kommune legges ut til offentlig ettersyn på Bamble bibliotek og servicetorget på rådhuset i løpet av uke 28. Det er folkeregisteradressen pr. 30. juni 2015 som avgjør hvilken kommune du har stemmerett i ved årets valg. Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt av folkeregisteret innen 30. juni i år, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

Hvis navnet ditt ikke står i manntallet, må du melde fra til valgstyret og kreve feilen rettet. Kravet om retting av manntallet (klage) må fremmes skriftlig til valgstyret i kommunen. 

Velgere bosatt i utlandet

Bor du i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. Dersom du stemmer fra utlandet, søker du om å bli innført i manntallet ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks.

Forhåndsstemmer du i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres i et vanlig brev eller ved å bruke eget skjema. Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger. Søknaden må komme fram til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert i folkeregisteret innen 14. september kl. 21.00. Forhåndsstemmestedene i Bamble kommune har søknadsskjema hos seg, og du får den veiledningen du trenger for å avgi stemme. 

Tidligstemming

Dersom du ikke har anledning til å avgi stemme på valgdagen, eller i forhåndsstemmeperioden, kan du fra 1. juli kontakte servicetorget (35 96 52 40) for å avtale tid for å stemme. Ta med godkjent legitimasjon. 

Forhåndsstemming

Forhåndstemmegivning

Forhåndsstemmegiving gjennomføres i perioden 10.august - 11. september på følgende steder:

Bamble rådhus, servicetorget.

Mandag – fredag i perioden 10.august – 11. september - Kl 08.00-14.30

Bamble bibliotek

10. august- 11. september.

I bibliotekets åpningstid:

Uke 33 (sommertider)

Mandag: Stengt Tirsdag: 10.00-19.00 Onsdag-fredag: 10.00-16.00 Lørdag: Stengt 

Fra uke 34 (ordinær åpningstid)

Mandag: Stengt Tirsdag-torsdag: 10.00-19.00 Fredag: 10.00-16.00 Lørdag: 10.00-14.00

Institusjoner:

Bamble helsehus 17. august kl. 12.00- 13.30

Vest- Bamble aldershjem 18. august kl. 12.00- 13.30

Herresenteret 19. august kl. 12.00- 13.30

Clarksenteret 20. august kl. 12.00- 13.30

Krogshavn omsorgssenter  25. august kl. 12.00-13.30

Stathelle servicesenter 28. august kl. 12.00- 13.30

Ambulerende stemmegivning

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet som ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad til valgstyret, avgi forhåndsstemme der de oppholder seg.

Søknadsfrist er 8. september. Ring servicetorget på tlf. 35 96 52 40 for avtale. 

Forhåndsstemme i annen kommune

Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn hjemkommunen din, bruker du en såkalt generell stemmeseddel som er påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for, eller skrive på hvilket parti/gruppe du vil stemme på. Du kan også selv skaffe stemmeseddel fra din kommune og bruke den hvis du ønsker å gjøre endringer. Det samme gjelder hvis du stemmer utenfor fylket ditt.

Du må ta med legitimasjon for å få stemme, og det er fint om du tar med valgkort. Stemmen blir sendt til din hjemkommune for opptelling.

Du kan forhåndsstemme fram til 11. september, men merk at du selv er ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen din når fram til hjemkommunen din i tide.

Sist oppdatert: 18. september 2015