Valg 2019

Aktuell informasjon om valget til høsten

ValgValgdag

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er fastsatt til 9. september. I Bamble vil det bli mulig å avgi stemme både søndag 8.- og mandag 9. september

Innleverte listeforslag til kommunestyrevalget i Bamble kommune 2019 (Ikke godkjent av Valgstyret)

I følge valgloven § 6-6 (1) skal listeforslagene legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn. Følgende listeforslag er levert inn til kommunen:

Arbeiderpartiet     Høyre     Kristelig Folkeparti

Alle foreslåtte kandidater vil få et brev fra kommunen med opplysning om at de er satt opp på listeforslag, og med opplysninger om mulighet til å søke fritak. Alle vil få et slikt brev etter at fristen for å levere inn listeforslag er gått ut, altså etter 1. april.

De godkjente valglistene vil bli offentliggjort når disse er godkjent av Valgstyret. Fristen for Valgstyret til å godkjenne listeforslag er 1. juni.

Listeforslag - informasjon

Listeforslaget må være innlevert kommunen 1. april 2019, kl. 12.00. Det er ikke nok at brevet med listeforslaget er poststemplet innen fristen. Listeforslaget skal leveres til kommunen på en bestemt mal og det må leveres i papirformat og tosidig. Det anbefales at malen lastes ned på egen datamaskin og at den arbeides med i gratisprogrammet Adobe Reader. På den ene siden skal alle kandidatene stå, på den andre skal listens underskrivere stå. Side 2 i listeforslaget kan ikke fylles ut elektronisk.

Valgdirektoratet har utarbeidet malen for listeforslaget. Ved å bruke denne malen vil partiene være sikre på at de får med den informasjonen som må til for å få listeforslaget godkjent. I tillegg vil det forenkle arbeidet til politisk virksomhet som skal behandle listeforslagene. Det er ikke et krav å benytte valgdirektoratets mal, men listeforslaget må imidlertid oppfylle valglovens krav til listeforslag.

Når innleveringsfristen er utløpt, kan forslagstillerne kun gjøre de endringene på listeforslaget som er nødvendige for å bringe forslaget i overensstemmelse med valgloven og forskriftene til denne.

Forklaring til malen og utfylling av denne

På side 1 må partiene selv fylle ut:

  • Listeforslagets overskrift – skal inneholde partiets registrerte navn.
  • Navn på kommune
  • Kandidatene som stiller til valg – minimum 7. I bamble kommune kan listen maksimalt inneholde 39 navn. (Det vil si antall representanter i kommunestyret + 6.)
  • Forhåndsprioriterte/Kumulerte navn (inntil 6) skal stå først på listeforslaget med store bokstaver. Øvrige kandidater skrives med små bokstaver.

Det er ikke nødvendig å fylle ut stilling eller bosted dersom det ikke er fare for forveksling av kandidater.

Underskrifter på listeforslaget

Et listeforslag må være underskrevet av et visst antall personer. Antall underskrifter avhenger av om partiet er registrert i Partiregisteret i Brønnøysund  og partiets oppslutning ved forrige stortingsvalg.

  • Underskrift av to styremedlemmer/tillitsvalgte i partiets lokalavdeling med ansvar for valgdistriktet listen gjelder («forenklet modell»). Dette gjelder for et registrert parti som har fått minst 500 stemmer i ett valgdistrikt eller minst 5000 stemmer i hele landet ved forrige stortingsvalg. Det samme gjelder for partier som er blitt registrert i Partiregisteret etter forrige stortingsvalg.
  • Underskrift av 300 personer med stemmerett i kommunen.
    Dette gjelder for partier eller grupperinger som ikke fyller kravene til "forenklet modell". Altså partier som fikk mindre enn 500 stemmer eller 5000 stemmer i hele landet ved forrige stortingsvalg.

Dersom partiet kan levere liste etter forenklet modell, skal side 2 på listeforslaget underskrives av to personer. Alle listeforslag må angi en tillitsvalgt med vararepresentant blant dem som har underskrevet forslaget. Listeforslaget kan også underskrives av to styremedlemmer i partiets lokalavdeling. Dersom to av styremedlemmene i partiets lokalavdeling har undertegnet, anses disse for å være henholdsvis tillitsvalgt og vararepresentant.

Det er viktig at selve listeforslaget trykkes opp tosidig. Det skal tydelig fremkomme at underskriverne vet hva de har signert på, derfor er det et krav om at kandidater og underskrifter skal være på samme liste.  Underskrifter på listeforslag som ikke er levert tosidig, vil ikke være gyldig.

Identifisering av kandidatene

Alle kandidater må ha stemmerett ved valget og være innført i folkeregisteret som bosatt i Bamble kommune på valgdagen.

Dersom en kandidat til kommunestyrevalg ikke er innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen når listeforslaget leveres, må det ligge ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil komme til å ha sin folkeregistrerte adresse i Bamble kommune på valgdagen.

På stemmesedlene er fornavn og etternavn begrenset til maksimalt 35 tegn (inklusivt mellomrom). Det er viktig å angi hvordan navn som er lengre enn 35 tegn, skal forkortes og vises på stemmeseddelen.

Stilling og bosted kan tas med dersom forslagsstillerne ønsker det, men vær oppmerksom på at det er begrenset plass på stemmeseddelen. Ved fare for forveksling skal stilling og/eller bosted oppgis.
NB! Dersom stilling eller bosted føres opp, må dette gjøres for alle kandidatene på listen.

Vedlegg til listeforslag

 I følge valgloven § 6-4 skal listeforslaget ha et vedlegg med oversikt over kandidatenes fødselsdato og fødselsdato og adresse til dem som har underskrevet listeforslaget. Mal for dette kan fås ved å kontakte politisk virksomhet på telefon, 35 96 50 48.

Som videre hjelp til utfylling av listeforslaget, se lenke til valgloven: http://www.lovdata.no/all/nl-20020628-057.html og sentrale forskrifter til lovdata: http://www.lovdata.no/for/sf/kr/kr-20030102-0005.html . Kapittel 3 og 6 i valgloven er spesielt relevante for utformingen av listeforslagene.

Innsending av listeforslag

Listeforslaget med vedlegg må sendes både på e- post til postmottak@bamble.kommune.no og i posten/ leveres på servicetorget med originale underskrifter. Husk fristen som er 1. april 2019 kl. 12.00.

Fritak fra å stå på liste

Valgloven § 3-4 (1):
"Rett til å kreve seg fritatt fra valg til fylkesting og kommunestyre har den som avgir skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten"
 

Kontakt politisk virksomhet på telefon 35 96 50 48 ved spørsmål om listeforslag.

Sist oppdatert: 20. mars 2019