Skatteinnkreving og kommunal innfordring

Skatteinnkreving

 • Skatteoppkreveren har ansvar for innkreving av:
  • arbeidsgiveravgift
  • forskuddstrekk
  • forskuddsskatt
  • restskatt
  • upersonlig forskuddsskatt/upersonlig restskatt (selskaper)

Dersom kravene ikke betales innen forfall, påløper det forsinkelsesrenter. Tilgodebeløp ved avregningen utbetales av oss. Vi er særnamsmann for disse krav og kan derfor tvangsinndrive kravene blant annet gjennom utleggstrekk (trekk i lønn) eller utleggsforretning (pant).  Har du spørsmål om selvangivelse, ligning og skattkort må du kontakte Skatt sør (800 80 000)

Kommunale krav

 • Virksomhet for plan og økonomi og har som oppgave å innkreve kommunale krav, herunder blant annet eiendomsskatt, kommunale gebyrer, husleie, institusjons-opphold, SFO, barnehage, helse og omsorgstjenester, og skjenkebevilling. I tillegg har virksomheten ansvar for innfordring av misligholdte sosiallån og formidlingslån.
 • Betalingsinformasjon:
  • For innbetaling av kommunale krav brukes konto nummer 1503.37.53575

Forfallskalender 2017 - Skatter og avgifter

Forfallskalender

Arbeidsgiver

Som arbeidsgiver må du kjenne regelverket for skattetrekk, arbeidsgiveravgift og lønnsinnberetning, herunder arbeidsgivers plikter vedrørende beregning, innsending av oppgaver og betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift. 

A-melding

Du skal for hver måned sende inn a-melding med opplysninger om alle ansatte, status for deres arbeidsforhold, trukket forskuddstrekk, utbetalt lønn, naturalytelser med mer. Du skal også rapportere alle opplysninger om beregning av arbeidsgiveravgift for måneden.

Du skal rapportere lønn og andre ytelser etter kontantprinsippet. Det betyr at du må rapportere alle utbetalinger i januar  i a-meldingen for januar, senest den 5. februar. Det spiller ingen rolle om det er lønn for januar eller etterskuddsbetalt lønn for desember året før. Det er utbetalingsdato som styrer fristen for rapportering i a-meldingen.

2017

Måned

Frist for å levere

a-melding

Frist for betaling   av skattetrekk

og   arbeidsgiveravgift

Januar

6. februar

15. mars

Februar

6. mars

Mars

5. april

15. mai

April

5. mai

Mai

6. juni

17. juli

Juni

5. juli

Juli

7. august

15. september

August

5. september

September

5. oktober

15. november

Oktober

6. november

November

5. desember

15. januar 2018

Desember

5. januar 2017

 Oppgjør med utsatt betaling ved forenklete oppgjørsordninger (A04 og A05) er ikke videreført i a-ordningen. Betalingsfristen er dagen etter lønnsutbetaling.

 

Elektronisk innsending

A-meldingen skal som hovedregel leveres elektronisk. Du kan sende opplysningene via lønns- og personalsystemet ditt, eller ved å registrere direkte i Altinn.

 
Virksomhet

En virksomhet (ENK, ANS, AS, NUF osv.) som utbetaler lønn til en person som er engasjert for å utføre arbeid, er arbeidsgiver i forhold til skattereglene. Virksomheten får da plikt til å trekke skatt, beregne arbeidsgiveravgift og sende inn lønns- og trekkoppgave. Dette gjelder også utbetalinger til ikke-ansatte arbeidstakere som for eksempel utfører et enkeltstående oppdrag eller et spesielt avgrenset arbeid.

Hvis den som utfører arbeid for virksomheten er selvstendig næringsdrivende, er din virksomhet ikke arbeidsgiver. Den næringsdrivende må selv innbetale skatter og avgifter.


Privatperson

Når du som privatperson lar andre personer utføre oppdrag for deg, er du i realiteten en arbeidsgiver. Dette medfører en del plikter vedrørende forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, innberetning og oppgjør.

Spesielle skatteregler gjør det enklere og billigere for deg som skal engasjere privatpersoner for å utføre arbeid i hjemmet eller på fritidseiendommen (Lønnsarbeid i hjemmet), og du kan benytte en forenklet oppgjørsordning.


Organisasjon

En organisasjon som er arbeidsgiver har plikter vedrørende forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, innberetning og oppgjør. Frivillige organisasjoner som kommer inn under reglene for fritak for plikten til å svare arbeidsgiveravgift kan benytte en forenklet oppgjørsordning.

Vi oppfordrer arbeidsgivere til å bruke altinn for innlevering av oppgaver.

Bamble Skatteoppkreverkontor kan gi informasjon og veiledning om de plikter som påhviler arbeidsgiveren

 
Utleggstrekk

Dersom skatten ikke betales i rett tid, kan arbeidsgiver gis pålegg om trekk i lønn. Forskuddsskatt, restskatt, eller annen utliknet skatt som ikke blir betalt i rett tid, kan inndrives av skatteoppkreveren ved trekk i lønn og andre liknende ytelser etter reglene i dekningsloven § 2-7.

Les mer her


Arbeidsgiverkontroll

Arbeidsgiverkontrollen i Grenland er et interkommunalt samarbeid mellom Bamble, Kragerø, Drangedal, Porsgrunn, Siljan og Skien, og kontrollerer at kommunenes ca. 3.800 arbeidsgivere gjennomfører skattetrekk og arbeidsgiveravgift i samsvar med skattebetalings- og folketrygdlovens bestemmelser. Arbeidsgiverkontrollen kontrollerer også at bokføringsloven, regnskapsloven og opplysningsplikten i ligningsloven overholdes. Arbeidsgiverkontrollen er hjemlet i lov av 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt (skattebetalingsloven) § 47. Arbeidsgiverkontrollenheten ligger Porsgrunn.

Besøksadresse: Servicesenteret Storgata 153 Apotekbygget Postadresse: Postboks 128, 3901 Porsgrunn Telefon: 35 54 70 00

 
Solidaransvar

Informasjon om arbeidsgiver og arbeidstakers solidariske ansvar ovenfor Skattebetalingsloven.

Les mer her


Forskuddsskatt  og restskatt

Forskuddsskatteseddelen som du mottar i januar viser hvor mye virksomheten skal betale i forskuddsskatt. Forskuddsskatten betales til skatteoppkreveren i kontorkommunen og forfaller til betaling i to like terminer.

Les mer her


KID og betalingsinformasjon

Kontonumre i tabell

Betalingsformer (efaktura, avtalegiro, regning på mail, EHF)

Link til reklame for efaktura, avtalegiro (nettsidene til Nets), hvordan tegne efaktura/avtalegiro og hva disse produktene innebærer

All innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift skal skje til vår skattekonto: 6345.06.08140. Det må alltid benyttes KID-nummer ved elektronisk betaling av skatt. Dersom du har fått tilsendt betalingskort vil KID-nummer stå nederst til venstre på blanketten.

Bestill skattekort

  

Lønns-ABC

Lønns-ABC viser hvordan de vanligste lønnsytelsene skal behandles når det gjelder skattetrekk, arbeidsgiveravgift og innrapportering på a-meldingen.

Personlig næringsdrivende

Driver du selvstendig næringsvirksomhet (enkeltpersonforetak) eller er deltaker i ansvarlig selskap (ANS/DA), er du personlig skattyter og skal betale forskuddsskatt. Det betyr at du betaler skatten så snart inntekten oppstår.

Les mer her

Personlig skatteyter

Har du inntekt eller formue vil du være skattepliktig. Skatten innbetales ved at lønnsutbetaler/arbeidsgiver trekker deg i lønn(forskuddstrekk) eller ved at det skrives ut forkuddsskatt.

Les mer her

Privat arbeidsgiver

Det gjelder enklere regler for å engasjere privatpersoner til arbeid i hjemmet. Ordningen kan bare benyttes av privatpersoner. Brosjyre om hvordan man skal forholde seg til skattreglene finnes på skatteoppkreverkontoret. Ta kontakt for mer iformasjon. Egen oppgjørsblankett skal fylles ut og sendes inn straks etter hver lønnsutbetaling.

Ideell eller allmennyttig organisasjon

Ideell eller allmennyttig organisasjon kan på en enklere måte oppfylle sine arbeidsgiverplikter. 

Begrensninger i lønnsoppgaveplikten:
Det er fritak for å levere lønns- og trekkoppgave når:

 • samlet utbetaling av lønn til en person i løpet av inntektsåret ikke overstiger kr 4.000,-
 • samlet trekkfri utgiftsgodtgjørelse ikke overstiger kr 10.000,-

Begrensninger i plikten til å betale arbeidsgiveravgift:

 • totale lønnsutbetalinger over kr 450.000,- : betale arbeidsgiveravgift av alle lønnsutbetalinger
 • totale lønnsutbetalinger kr 450.000,- eller under : opp til kr 45.000,- pr. person : ikke betale arbeidsgiveravgift over kr 45.000,- pr. person : betale arbeidsgiveravgift

Oppgjørsblankett for veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon (RF-1062) kan benyttes og forskuddstrekk skal innbetales første virkedag etter hver lønnsutbetaling. Oppgjørsblanketten får du hos Skatteoppkreverkontoret.

Skatteattest

I oktober 2014 ble det innført en felles skatteattest for skatt og merverdiavgift, som du selv bestilller i Altinn.

Attesten viser betalingsstatus for forfalte skatter og avgifter, det vil si at det er dokumentasjon på om virksomheten eller du personlig skylder skatt/merverdiavgift.

 

Når trenger jeg attest for skatt og merverdiavgift?

Når du skal levere varer og tjenstester til det offentlige, må du legge frem attest for skatt og merverdiavgift, men også andre oppdragsgivere krever skatteattest når du skal gi et anbud.

Du kan også trenge skatteattest i forbindelse med en skjenkebevilling eller en søknad om løyve.

Skatteattesten utstedes på bokmål, nynorsk og engelsk.

Les mer her

Du bestiller selv attesten i Altinn, og den produseres automatisk og blir levert i meldingsboksen din i Altinn. Normalt skjer dette umiddelbart etter at du har sendt bestillingen.

Foretak får alltid attesten levert i Altinn.

Personlige skattytere får attesten levert i Altinn hvis de bestiller attesten fra Altinn. Personlige skattytere som ikke bestiller i Altinn og som har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon, får attesten til den postadressen de er registrert med i folkeregisteret.

 

Hvilken rolle må jeg ha for å bestille attesten i Altinn?

For å bestille attesten trenger du Altinn-rollen "Privatperson begrensede rettigheter" når du bestiller for deg selv eller enkeltpersonforetak.

Når du bestiller attester for et selskap, trenger du Altinn-rollen "Regnskapsmedarbeider". Signering krever rollen "Begrenset signeringsrettighet eller revisorrettighet".

Brukerstøtte Trenger du hjelp til innlogging, navigering, delegering av roller eller annet knyttet til bruk av Altinn, må du kontakte Altinn brukerservice.

Hvis du ikke har mulighet for å bestille attesten via Altinn, kan du kontakte Skatteetaten eller Skatteoppkreverkontoret for å få hjelp til å bestille.

Regelverk

Åpne linkene under:

Skattebetalingsloven
Folketrygdloven
Dekningsloven
Gjeldsordningsloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Forsinkelsesrenteloven

Betaling

Innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift
(forskuddsskatt, tilleggsforskudd, restskatt, forskuddstrekk mv.):
Kontonummer: 6345 06 08140

Det må alltid benyttes KID-nummer ved elektronisk betaling av skatt.

Betalingsvansker

Hovedregel - Skatten skal betales ved forfall.
Betaler du ikke skatten ved forfall plikter vi å innfordre kravet, og du må betale forsinkelsesrenter. Har du problemer med å betale i tide, er det viktig at du søker hjelp så tidlig som mulig.

Les mer her

Utleggsforretning

Når du ikke har betalt det du skylder oss innen betalingsfristen, har vi plikt til å undersøke om du har eiendeler som vi kan selge for å dekke kravet. Det første skrittet er å holde en utleggsforretning. Det betyr at vi undersøker hva du eier og tar pant i eiendelene dine.

Les mer her

Lenker til relaterte websider

Skatteetaten

Altinn

Brønnøysundregistrene

Sist oppdatert: 05. januar 2017