Skatteinnkreving og kommunal innfordring

Skatteinnkreving 

 • Skatteoppkreveren har ansvar for innkreving av:
  • arbeidsgiveravgift
  • forskuddstrekk
  • forskuddsskatt
  • restskatt
  • upersonlig forskuddsskatt/upersonlig restskatt (selskaper)

Dersom kravene ikke betales innen forfall, påløper det forsinkelsesrenter. Tilgodebeløp ved avregningen utbetales av oss. Vi er særnamsmann for disse krav og kan derfor tvangsinndrive kravene blant annet gjennom utleggstrekk (trekk i lønn) eller utleggsforretning (pant).  Har du spørsmål om selvangivelse, ligning og skattkort må du kontakte Skatt sør (800 80 000).

 • Kommunale krav

  • Virksomhet for plan og økonomi og har som oppgave å innkreve kommunale krav, herunder blant annet eiendomsskatt, kommunale gebyrer, husleie, institusjons-opphold, SFO, barnehage, helse og omsorgstjenester, og skjenkebevilling. I tillegg har virksomheten ansvar for innfordring av misligholdte sosiallån og formidlingslån.
  • Betalingsinformasjon:
   • For innbetaling av kommunale krav brukes konto nummer 1503.37.53575

Arbeidsgiver

Som arbeidsgiver må du kjenne regelverket for skattetrekk, arbeidsgiveravgift og lønnsinnberetning, herunder arbeidsgivers plikter vedrørende beregning, innsending av oppgaver og betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift. 

A-melding

Du skal for hver måned sende inn a-melding med opplysninger om alle ansatte, status for deres arbeidsforhold, trukket forskuddstrekk, utbetalt lønn, naturalytelser med mer. Du skal også rapportere alle opplysninger om beregning av arbeidsgiveravgift for måneden.

Du skal rapportere lønn og andre ytelser etter kontantprinsippet. Det betyr at du må rapportere alle utbetalinger i januar  i a-meldingen for januar, senest den 5. februar. Det spiller ingen rolle om det er lønn for januar eller etterskuddsbetalt lønn for desember året før. Det er utbetalingsdato som styrer fristen for rapportering i a-meldingen.

2019

Måned

Frist for å levere

a-melding

Frist for betaling   av skattetrekk

og   arbeidsgiveravgift

Januar

5. februar

15. mars

Februar

5. mars

Mars

5. april

15. mai

April

6. mai

Mai

5. juni

15. juli

Juni

5. juli

Juli

5. august

16. september

August

5. september

September

5. oktober

15. november

Oktober

7. november

November

5. desember

15. januar 2020

Desember

5. januar 2019

Oppgjør med utsatt betaling ved forenklete oppgjørsordninger (A04 og A05) er ikke videreført i a-ordningen. Betalingsfristen er dagen etter lønnsutbetaling.

Elektronisk innsending

A-meldingen skal som hovedregel leveres elektronisk. Du kan sende opplysningene via lønns- og personalsystemet ditt, eller ved å registrere direkte i Altinn.

 
Virksomhet

En virksomhet (ENK, ANS, AS, NUF osv.) som utbetaler lønn til en person som er engasjert for å utføre arbeid, er arbeidsgiver i forhold til skattereglene. Virksomheten får da plikt til å trekke skatt, beregne arbeidsgiveravgift og sende inn lønns- og trekkoppgave. Dette gjelder også utbetalinger til ikke-ansatte arbeidstakere som for eksempel utfører et enkeltstående oppdrag eller et spesielt avgrenset arbeid.

Hvis den som utfører arbeid for virksomheten er selvstendig næringsdrivende, er din virksomhet ikke arbeidsgiver. Den næringsdrivende må selv innbetale skatter og avgifter.


Privatperson

Når du som privatperson lar andre personer utføre oppdrag for deg, er du i realiteten en arbeidsgiver. Dette medfører en del plikter vedrørende forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, innberetning og oppgjør.

Spesielle skatteregler gjør det enklere og billigere for deg som skal engasjere privatpersoner for å utføre arbeid i hjemmet eller på fritidseiendommen (Lønnsarbeid i hjemmet), og du kan benytte en forenklet oppgjørsordning.


Organisasjon

En organisasjon som er arbeidsgiver har plikter vedrørende forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, innberetning og oppgjør. Frivillige organisasjoner som kommer inn under reglene for fritak for plikten til å svare arbeidsgiveravgift kan benytte en forenklet oppgjørsordning.

Vi oppfordrer arbeidsgivere til å bruke altinn for innlevering av oppgaver.

Bamble Skatteoppkreverkontor kan gi informasjon og veiledning om de plikter som påhviler arbeidsgiveren

 
Utleggstrekk

Dersom skatten ikke betales i rett tid, kan arbeidsgiver gis pålegg om trekk i lønn. Forskuddsskatt, restskatt, eller annen utliknet skatt som ikke blir betalt i rett tid, kan inndrives av skatteoppkreveren ved trekk i lønn og andre liknende ytelser etter reglene i dekningsloven § 2-7.

Les mer her

Når pålegg om trekk er gitt, er arbeidsgiver forpliktet til å trekke skattebeløpet. Utleggstrekket skal gjennomføres i alle årets måneder. Trukket skatt etter pålegg skal oppbevares sammen med forskuddstrekk på egen skattetrekkskonto til betaling skjer.

Utleggstrekk (tidligere påleggstrekk) som arbeidsgiver er pålagt å gjennomføre overfor sine ansatte, skal spesifiseres på særskilt oppgjørsliste og sendes til den skatteoppkreveren det er mottatt trekkpålegg fra.

Termin Periode

Oppgaver og
betaling*

1 januar - frbruar 15.03.
2 mars - april 15.05.
3 mai - juni 15.07
4 juli - august 15.09.
5 september - oktober 15.11.
6 november - desember 15.01.

* Ved forfall på lør-, søn- eller helligdag blir fristen førstkommende virkedag

Innsending av oppgaver
Oppgjørsliste for utleggstrekk (skatt) RF-1035 kan lastes ned fra skatteetaten.no. Oppgaven kan ikke sendes via elektronisk post eller Altinn.
Ved betaling etter forfall, vil det bli beregnet forsinkelsesrenter etter gjeldende regler.

 

Arbeidsgiverkontroll

Arbeidsgiverkontrollen i Grenland er et interkommunalt samarbeid mellom Bamble, Kragerø, Drangedal, Porsgrunn, Siljan og Skien, og kontrollerer at kommunenes ca. 3.800 arbeidsgivere gjennomfører skattetrekk og arbeidsgiveravgift i samsvar med skattebetalings- og folketrygdlovens bestemmelser. Arbeidsgiverkontrollen kontrollerer også at bokføringsloven, regnskapsloven og opplysningsplikten i ligningsloven overholdes. Arbeidsgiverkontrollen er hjemlet i lov av 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt (skattebetalingsloven) § 47. Arbeidsgiverkontrollenheten ligger Porsgrunn.

Besøksadresse: Servicesenteret Storgata 153 Apotekbygget Postadresse: Postboks 128, 3901 Porsgrunn Telefon: 35 54 70 00

 
Solidaransvar

Informasjon om arbeidsgiver og arbeidstakers solidariske ansvar ovenfor Skattebetalingsloven.

Les mer her

Når arbeidstakere stilles til rådighet for andre vil pliktene etter skattebetalingsloven med forskrifter i utgangspunktet påhvile både bruker (oppdragsgiver) og den person eller det selskap som stiller arbeidstakere til rådighet (oppdragstaker), jf. skattebetalingsloven § 3, andre ledd. Tilsvarende er oppdragsgiver og oppdragstaker solidarisk ansvarlig for å beregne og betale, samt sende inn oppgave over arbeidsgiveravgift, jf. folketrygdloven §§ 24-3 og 24-4. Oppdragsgiver og oppdragstaker er videre solidarisk ansvarlige for å sende inn lønnsoppgave mv., se ligningsloven § 6-14 nr. 2, jf. § 6-2.

I skattebetalingsloven § 3, annet ledd, tredje og fjerde punktum står det : " De ansvarlige kan avtale at en av dem skal utføre pliktene etter denne lov. Slik avtale fritar bare for disse pliktene når og så langt dette bestemmes av skatteoppkreveren".

Skattedirektoratet har i melding av 7. juli 1992 (Utv. 1992 s. 1013), med referanse til Finansdepartementets brev av 21. august 1991 redegjort for den praksis som bør følges ved avgjørelse om fritak for solidaransvar. Det fremgår at fritak ikke kan innrømmes i ettertid etter at ansvar er pådratt. Partene kan eventuelt søke om ettergivelse eller nedsettelse av ansvarsbeløp og/eller arbeidsgiveravgift. Slik ettergivelse skal ikke være kurant. Det må håndheves et forholdsvis generelt ansvar for å stimulere til den aktsomhet overfor arbeidsutleie som regelverket forutsetter.

For å få fritak for solidaransvar må arbeidsgiver i søknad oppgi/vedlegge følgende:

 • kopi av skriftlig avtale mellom partene, på norsk, med opplysninger om hvem som skal ivareta pliktene som arbeidsgiver etter skattebetalingsloven, for det enkelte oppdrag
 • opplysninger om når de utleide arbeidstakerne påbegynner arbeidet
 • oppdragets/kontraktperiodens varighet
 • navn og fødselsnummer på de arbeidstakerne som leies ut
 • nøyaktige opplysninger om tidsrommet søknaden gjelder for
 • bekreftelse fra revisor/regnskapsfører eller bank på at oppdragstaker/utleier oppfyller vilkårene etter skattebetalingsloven § 11 nr. 4 (oppbevaring av skattetrekk).


Fritak for solidaransvaret for de enkelte avtaler om arbeidsleie gis for leieavtalens/kontraktens varighet, men maksimalt for ett år. Ved avtaler som varer utover ett år, må det søkes om forlengelse før fritaksperioden utløper.

Søknad om fritak, eventuelle henvendelser må skje til skatteoppkreveren i arbeidsgivers kontorkommune.


Forskuddsskatt  og restskatt

Forskuddsskatteseddelen som du mottar i januar viser hvor mye virksomheten skal betale i forskuddsskatt. Forskuddsskatten betales til skatteoppkreveren i kontorkommunen og forfaller til betaling i to like terminer.

Les mer her

• termin: 15. februar i året etter inntektsåret
• termin: 15. april i året etter inntektsåret
Hver termin av forskuddsskatten settes som hovedregel lik halvparten av den sist utliknede skatten, eventuelt forhøyet eller redusert med den prosentsatsen som Finansdepartementet har fastsatt.
Endre forskuddsskatten Det skrives ikke ut forskuddsskatt når den utliknede skatten ventes å bli under kr 2 000, og skattekontoret kan frafalle forskuddsskatten når det er overveiende sannsynlig at det ikke vil bli utliknet skatt for det aktuelle inntektsåret. Skattekontoret kan også endre utskrivningen dersom det er overveiende sannsynlig at det vil oppstå et større avvik mellom utskrevet forskuddsskatt og utliknet skatt. Krav om reduksjon eller frafallelse av forskuddsskatt må fremsettes i god tid før siste termins forfall og søknad om endring gjøres via Altinn, eller ved skriftlig henvendelse til skattekontoret (Skatt sør).
Tilleggsforskudd Viser den foreløpige skatteberegningen at den utlignede skatten blir større enn innbetalt forskuddsskatt, kan du betale tilleggsforskudd for å unngå rentetillegg på restskatten. Fristen for å betale tilleggsforskudd er 31. mai.
Hvis betalingen skal registreres som tilleggsforskudd, må KID-nummer for tilleggsforskudd og riktig inntektsår (det året skatten gjelder) brukes.


KID og betalingsinformasjon

Kontonumre i tabell

Betalingsformer (efaktura, avtalegiro, regning på mail, EHF)

Link til reklame for efaktura, avtalegiro (nettsidene til Nets), hvordan tegne efaktura/avtalegiro og hva disse produktene innebærer

All innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift skal skje til vår skattekonto: 6345.06.08140. Det må alltid benyttes KID-nummer ved elektronisk betaling av skatt.  KID-nummer kan hentes på Skatteetaten.no eller ved henvendelse til skatteoppkreverkontoret. Dersom du har fått tilsendt betalingskort vil KID-nummer stå nederst til venstre på blanketten.

 

Tilleggsforskudd På skattemeldingen er det en foreløpig beregning av skatten. Hvis du ønsker kan du betale inn ekstra skatt (tilleggsforskudd), slik at du slipper å betale rentetillegg på eventuell restskatt. Fristen for å betale tilleggsforskudd er 31. mai. Hvis betalingen skal registreres som tilleggsforskudd, må KID-nummer for tilleggsforskudd og riktig inntektsår (det året skatten gjelder) brukes. Ta kontakt med Skatteoppkreverkontoret eventuelt gå inn på Skatteetaten.no.

Frist for innbetaling av tilleggsforskudd for 2018 (ekstra innbetaling av skatt for 2018) er 31. mai 2019.

Beløp som er innbetalt som tilleggsforskudd etter fristen 31. mai blir behandlet som forskudd på restskatt ved det kommende skatteoppgjøret eller tilbakebetalt før skatteoppgjøret.

  

 Personlig næringsdrivende

 

Driver du selvstendig næringsvirksomhet (enkeltpersonforetak) eller er deltaker i ansvarlig selskap (ANS/DA), er du personlig skattyter og skal betale forskuddsskatt. Det betyr at du betaler skatten så snart inntekten oppstår.

Les mer her

Driver du selvstendig næringsvirksomhet (enkeltpersonforetak) eller er deltaker i ansvarlig selskap (ANS/DA), er du personlig skattyter og skal betale forskuddsskatt. Det betyr at du betaler skatten så snart inntekten oppstår.
Forskuddsskatten forfaller fire ganger per år; 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november. Innbetaling skal skje til din skatteoppkrever og du vil få tilsendt innbetalingskort med KID ca den 1. i forfallsmåneden.
Det er skattekontoret som fastsetter beløpet for forskuddsskatten, basert på siste likning. Dersom du er uenig i forskuddsskattens størrelse må du sende søknad om endring av utskrevet forskuddsskatt til skattekontoret. Gå inn på Skatteetaten.no.Vi gjør oppmerksom på at forfallsfristene må overholdes selv om du er uenig i forskuddsskattens beløp.
Vi orienterer også om at dersom en termin av forskuddsskatten ikke blir betalt til forfall, anses også senere terminer av forskuddsskatten som forfalt. I et slikt tilfelle vil skatteoppkreveren derfor kunne tvangsinnkreve hele forskuddsskatten for det året.
For å lese i regelverket om betaling av forskuddsskatt så kan du gå til Skattebetalingsloven 1952 kapittel III.
For mer informasjon til deg som næringsdrivende viser vi til brosjyrer m.v. som du finner på skatteetatens sider.

Personlig skatteyter

Har du inntekt eller formue vil du være skattepliktig. Skatten innbetales ved at lønnsutbetaler/arbeidsgiver trekker deg i lønn(forskuddstrekk) eller ved at det skrives ut forkuddsskatt.

Les mer her

Privatperson
Har du inntekt eller formue vil du være skattepliktig. Skatten innbetales ved at lønnsutbetaler/arbeidsgiver trekker deg i lønn(forskuddstrekk) eller ved at det skrives ut forskuddsskatt.

Skattekort
Hvor mye arbeidsgiveren din skal trekke deg i skatt står på skattekortet. Det er ditt ansvar at skattekortet er riktig. Vil du trekke mer enn det som står på skattekortet, kan arbeidsgiveren gjøre dette uten at du trenger å søke om nytt skattekort. Hvis skattekortet har for høyt trekk, kan du søke om nytt skattekort (arbeidsgiveren kan ikke trekke mindre enn det som er angitt på skattekortet).

Skattemelding
For at skattemyndighetene skal kunne beregne riktig skatt er det viktig at skattemeldingen din er riktig.

Tilleggsforskudd
På skattemeldingen er det en foreløpig beregning av skatten. Hvis du ønsker kan du betale inn ekstra skatt (tilleggsforskudd), slik at du slipper å betale rentetillegg på eventuell restskatt. Fristen for å betale tilleggsforskudd er 31. mai. Hvis betalingen skal registreres som tilleggsforskudd, må KID-nummer for tilleggsforskudd og riktig inntektsår (det året skatten gjelder) brukes. Ta kontakt med Skatteoppkreverkontoret eventuelt gå inn på Skatteetaten.no.

Frist for innbetaling av tilleggsforskudd for 2018 (ekstra innbetaling av skatt for 2018) er 31. mai 2019.

Beløp som er innbetalt som tilleggsforskudd etter fristen 31. mai blir behandlet som forskudd på restskatt ved det kommende skatteoppgjøret eller tilbakebetalt før skatteoppgjøret.


Skatteoppgjør
Når skattemeldingen er behandlet vil du motta skatteoppgjøret. Skatteoppgjøret viser om du har betalt nok skatt (ev. har penger til gode ) eller om du må betale mer (restskatt). Hvis du har penger til gode, vil dette bli overført din konto (kontonummer står på skatteoppgjøret) så raskt som mulig etter at skatteoppgjøret er lagt ut.


Kontonummer for utbetaling av tilgodebeløp
Har du penger til gode ved skatteoppgjøret, vil du normalt få disse tilsendt i løpet av 1-2 uker etter at skatteoppgjøret er klart. Ønsker du at pengene skal komme inn på en annen konto enn den som er oppgitt i skattemeldingen, må du endre kontonummeret.

Utbetaling til kun godkjente kontoer
Skatteoppkreverkontoret kan ikke sette beløpet inn på annen bankkonto enn de kontoene som er godkjent på forhånd. Dette gjelder også hvis du har innbetalt beløp til oss fra en slik konto tidligere. Du kan som hovedregel kun få tilbakebetalt skatt til kontoer som du selv eier. Dette er for å sikre at beløpet blir utbetalt til rett person. Noen kontoer er ikke egnet til utbetaling av skattepenger, det gjelder blant annet utlånskontoer, kredittkortkontoer og sperrede kontoer.


Endre kontonummer i Altinn
Skattemeldingen inneholder bare fire kontoer. Hvis du har flere egnede kontoer, kan du finne dem ved å gå inn i Altinn (inneholder inntil åtte kontoer).

 • Lønnsmottakere og pensjonister kan endre kontonummer i Altinn til og med 15. mai.
 • For personlig næringsdrivende er fristen 31. mai.
 • Aksjeselskaper (AS), allmennaksjeselskaper (ASA) og NUF kan endre kontonummer i Altinn frem til august.

Endre kontonummer ved å kontakte Skatteoppkreverkontoret
Når fristen for å endre kontonummer i Altinn er utløpt, eller hvis kontonummeret du ønsker å benytte ikke er registrert i Altinn, kan du kontakte skatteoppkreverkontoret for å få endret kontonummeret. Vi har normalt mulighet for å endre kontonummeret frem til 14 dager før dato for skatteoppgjøret/utlegget.


Mange ektefeller har felles konto. Banken registrerer imidlertid bare én av ektefellene som kontoeier. Den av ektefellene som kun har disposisjonsrett, får i utgangspunktet ikke skattepengene sine inn på denne kontoen. Skatteoppkreverkontoret kan allikevel utbetale til en slik konto etter anmodning fra skattyter, der anmodningen er tilstrekkelig dokumentert.


Skatteoppkreverkontoret kan endre konto for utbetaling der:

 • vi får skriftlig og underskrevet henvendelse om det fra skattyter. For selskaper må anmodningen være undertegnet av den/de som har signaturfullmakt i henhold til selskapets firmaattest, og
 • skattyter er legitimert (ved bevitnet kopi av skriftlig legitimasjon eller ved personlig fremmøte), og
 • skattyter er kontohaver eller har disposisjonsrett til kontoen og fremlegger dokumentasjon på det.

Klage på skatteoppgjøret
Hvis du mener at skatteoppgjøret ditt er feil, må du sende skriftlig klage innen gitte frister. Klagen skal sendes skattekontoret eller skatteoppkreverkontoret avhengig av hva den gjelder.

Vær oppmerksom på at selv om du klager på skatten skal restskatten betales ved forfall.


Betaling av skatt
Skatten må betales ved forfall. Betaler du for sent påløper det forsinkelsesrenter. Hvis skatten ikke betales vil skatteoppkreverkontoret kreve inn (tvangsinnfordre) pengene. Utsettelse med betaling av skatt eller andre betalingsordninger innvilges bare unntaksvis.


Dersom du har problemer med å betale kravet , ta kontakt med oss før forfall.

Privat arbeidsgiver

Det gjelder enklere regler for å engasjere privatpersoner til arbeid i hjemmet. Ordningen kan bare benyttes av privatpersoner. Ta kontakt for mer iformasjon.

Ideell eller allmennyttig organisasjon

Ideell eller allmennyttig organisasjon kan på en enklere måte oppfylle sine arbeidsgiverplikter. 

Det er fritak for å levere a-melding når:

 • samlet utbetaling av lønn til en person i løpet av inntektsåret ikke overstiger kr 10.000,-
 • samlet trekkfri utgiftsgodtgjørelse ikke overstiger kr 10.000,-

Begrensninger i plikten til å betale arbeidsgiveravgift:

 • totale lønnsutbetalinger over kr 800.000,- : betale arbeidsgiveravgift av alle lønnsutbetalinger
 • totale lønnsutbetalinger kr 800.000,- eller under : opp til kr 80.000,- pr. person : ikke betale arbeidsgiveravgift over kr 80.000,- pr. person : betale arbeidsgiveravgift

Forskuddstrekk skal innbetales første virkedag etter hver lønnsutbetaling.

Skatteattest

I oktober 2014 ble det innført en felles skatteattest for skatt og merverdiavgift, som du selv bestilller i Altinn.

Attesten viser betalingsstatus for forfalte skatter og avgifter, det vil si at det er dokumentasjon på om virksomheten eller du personlig skylder skatt/merverdiavgift.

 

Når trenger jeg attest for skatt og merverdiavgift?

Når du skal levere varer og tjenstester til det offentlige, må du legge frem attest for skatt og merverdiavgift, men også andre oppdragsgivere krever skatteattest når du skal gi et anbud.

Du kan også trenge skatteattest i forbindelse med en skjenkebevilling eller en søknad om løyve.

Skatteattesten utstedes på bokmål, nynorsk og engelsk.

Les mer her

Du bestiller selv attesten i Altinn, og den produseres automatisk og blir levert i meldingsboksen din i Altinn. Normalt skjer dette umiddelbart etter at du har sendt bestillingen.

Foretak får alltid attesten levert i Altinn.

Personlige skattytere får attesten levert i Altinn hvis de bestiller attesten fra Altinn. Personlige skattytere som ikke bestiller i Altinn og som har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon, får attesten til den postadressen de er registrert med i folkeregisteret.

 

Hvilken rolle må jeg ha for å bestille attesten i Altinn?

For å bestille attesten trenger du Altinn-rollen "Privatperson begrensede rettigheter" når du bestiller for deg selv eller enkeltpersonforetak.

Når du bestiller attester for et selskap, trenger du Altinn-rollen "Regnskapsmedarbeider". Signering krever rollen "Begrenset signeringsrettighet eller revisorrettighet".

Brukerstøtte Trenger du hjelp til innlogging, navigering, delegering av roller eller annet knyttet til bruk av Altinn, må du kontakte Altinn brukerservice. 

Hvis du ikke har mulighet for å bestille attesten via Altinn, kan du kontakte Skatteetaten eller Skatteoppkreverkontoret for å få hjelp til å bestille.

Regelverk

Åpne linkene under:
Folketrygdloven
Dekningsloven
Gjeldsordningsloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Forsinkelsesrenteloven

Betaling

Innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift
(forskuddsskatt, tilleggsforskudd, restskatt, forskuddstrekk mv.):
Kontonummer: 6345 06 08140

Det må alltid benyttes  KID nummer ved elektronisk betaling av skatt.

Betalingsvansker

Hovedregel - Skatten skal betales ved forfall.
Betaler du ikke skatten ved forfall plikter vi å innfordre kravet, og du må betale forsinkelsesrenter. Har du problemer med å betale i tide, er det viktig at du søker hjelp så tidlig som mulig.

Les mer her

HOVEDREGEL – SKATTEN SKAL BETALES VED FORFALL.


Betaler du ikke skatten ved forfall plikter vi å innfordre kravet, og du må betale forsinkelsesrenter. Har du problemer med å betale i tide, er det viktig at du søker hjelp så tidlig som mulig.


BETALINGSANMERKNING
Hvis du ikke betaler skatten når den forfaller, vil vi trekke deg i lønn/ytelser (utleggstrekk), eller ta pant i eiendelene dine (utleggsforretning). Utleggstrekk eller utleggsforretning gjør at du får en betalingsanmerkning. Da kan du senere få problemer med å få lån, mobiltelefonabonnement eller annen kreditt.


HVILKE BETALINGSPROBLEMER HAR DU?
Hvilken hjelp du kan få er avhengig av din økonomiske og personlige situasjon.


Restskatten din er feil:


Hvis du mener at skatteoppgjøret ditt er feil, for eksempel feil skatteklasse, inntekt, formue, fradrag eller beregning av skatter og avgifter, må du kontakte skattekontoret (Skatt sør)og sende inn klage på ligningen. Klagefristen er seks uker etter at skatteoppgjøret er sendt deg.

 • Klage på ligning

Det kan være mulig å få endret ligningen selv om fristen for å klage er utløpt. Skattekontoret vurderer om søknaden skal behandles

Selv om du klager på ligningen, må du betale restskatten din ved forfall. Hvis du ikke kan betale mens klagen din behandles, må du søke om en betalingsutsettelse.Betalingsavtale

I helt spesielle tilfeller kan du søke om en betalingsavtale. En betalingsavtale kan innebære en betalingsutsettelse, avdrag, eller en kombinasjon av begge deler.


Hvis du vet at du ikke kan betale skatten din, bør du så raskt som mulig tilpasse økonomien din ved å utsette utgifter til for eksempel ferie eller andre større innkjøp.

Vilkårene for å få innvilget en betalingsavtale er strenge, og alle vilkårene må være oppfylt:

 1. Du har ikke mulighet for å betale på vanlig måte
 2. Du må komme med et betalingstilbud
 3. Tilbudet må gi raskere nedbetaling av restskatten enn ved tvangsdekning som utleggstrekk (trekk i lønn/trygd) eller utleggsforretning (pant i eiendeler og senere eventuelt salg av disse)
 4. Tilbudet må være det beste du kan komme med


I tillegg vurderer vi om det vil være støtende eller egnet til å svekke den alminnelige betalingsmoral om du får en slik avtale. Her kan du lese mer om vilkårene for betalingsavtale (se særlig pkt. 3.1. og 3.2).

Utleggsforretning

Når du ikke har betalt det du skylder oss innen betalingsfristen, har vi plikt til å undersøke om du har eiendeler som vi kan selge for å dekke kravet. Det første skrittet er å holde en utleggsforretning. Det betyr at vi undersøker hva du eier og tar pant i eiendelene dine.

Les mer her

Hva er en utleggsforretning?
Når du ikke har betalt det du skylder oss innen betalingsfristen, har vi plikt til å undersøke om du har eiendeler som vi kan selge for å dekke kravet. Det første skrittet er å holde en utleggsforretning. Det betyr at vi undersøker hva du eier og tar pant i eiendelene dine.

Har du fått varsel om tid og sted for utleggsforretningen? Vanligvis bestemmer vi hvor og når vi skal holde utleggsforretningen i god tid, slik at du skal ha mulighet til å gjøre opp kravet. Tidspunkt og sted står i varsel om utleggsforretning, og vi gjennomfører utlegget selv om du ikke er tilstede.

Er forretningen holdt uten at du har fått varsel?

Hvis vi mener det kan bli vanskelig å gjennomføre utleggsforretningen dersom vi varsler deg på forhånd, kan vi i enkelte tilfeller holde utleggsforretning uten å varsle først. Du vil da bli underrettet om utleggsforretningen etter at den er avholdt.

Hva kan vi ta utlegg i?

Som oftest tar vi utlegg i bankinnskudd, bolig, bil, varelager eller driftstilbehør, men vi kan ta utlegg i alt du eller bedriften eier som kan selges. Det er imidlertid noen unntak for privatpersoner, for eksempel:

 • Klær, innbo og andre personlige ting, hvis de ikke har uvanlig høy verdi
 • Penger til livsopphold fram til neste gang du får utbetalt lønn eller trygd
 • Bil som er verdt mindre enn kr 64 555 hvis du trenger den i jobb eller utdanning

Hva er ditt ansvar?

Du har plikt til å fortelle oss om alt du eier som det er mulig å ta utlegg i. Spesielt viktig er dette hvis du eier deler av en bolig eller en fritidseiendom som ikke er registrert på deg.

Du må også fortelle oss om forhold som gjør at vi ikke kan ta utlegg i dine eiendeler.

Får du betalingsanmerkning?
Ja, når utleggsforretningen er gjennomført blir den registrert i offentlige registre, selv om vi ikke har funnet noe å ta utlegg i. Hvis du betaler med en gang du får varsel om tid og sted, vil du slippe betalingsanmerkningen.

Hva gjør du for å slippe utleggsforretning?
Du må betale kravet med tillegg av renter og omkostninger i god tid før forretningen avholdes. Hvis du betaler etter at vi har sendt deg varsel om utleggsforretning, må du gi oss beskjed om at du har betalt.

Hva skjer når utleggsforretningen er holdt?
Når forretningen er holdt og pantet registrert, starter vi forberedelsene for å selge eiendelene dine. Det er tingretten/namsmann som står for salget. Det vil fortsatt ta litt tid før vi ber tingretten/namsmann om å starte, og det er ikke for sent å finne en løsning uten at du får flere gebyrer. Ta kontakt med oss!

Hva skjer hvis vi har sperret bankkontoen din?
Hvis vi har sperret penger på kontoen din, må vi be namsmann om lov til å ta ut beløpet. Dette betyr et nytt gebyr. Hvis du gir oss fullmakt til å ta ut beløpet, slipper du denne utgiften. Du kan bruke fullmaktsskjemaet du får tilsendt sammen med utleggsforretningen, eller du kan kontakte oss.

Lenker til relaterte websider

Skatteetaten

Altinn

Brønnøysundregistrene

Sist oppdatert: 14. januar 2019