Rådmannens forslag til budsjett 2016 og handlingsprogram 2016-2019

Økonomiplanen, eller budsjettet, er det øverste politiske styringsdokumentet i kommunen. Planen omfatter hele kommunens virksomhet, og gir oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Økonomiplanen behandles i to omganger, først som et Utfordringsnotat, deretter som det endelige budsjettdokumentet. Kommunestyret vedtar neste års budsjett i desember hvert år, og det omfatter da budsjett for neste år, og handlingsplan for de fire neste årene med formål å realisere målsetninger i kommunens planer, planlegge gjennomføring av nye tiltak, og føre kontroll med kommunens ressurstilgang og ressursbruk.

Rådmannens forslag til budsjett 2015 - 2019

Budsjett 2016 og Handlingsprogram 2016 - 2019

  

 Rådmannen la frem sitt forslag til budsjett 2016 og handlingsprogram 2016-2019 ovenfor kommunestyret 02.11.2015

Rådmannens utfordringsnotatet 2016 - 2019

Iht vedtatt prosess med utfordringsnotat og budsjett for 2016 – 2019, legges Utfordringsnotatet fram for politisk behandling. Utfordringsnotatet reflekterer kommunens hovedutfordring om flere innbyggere og arbeidsplasser. Dette medfører økonomiske prioriteringer til dette arbeid, noe som medfører fortsatt behov for innsparinger og strukturelle tiltak,  og begrenset mulighet for å gjennomføre nye tiltak beskrevet av de enkelte kommunalområder (enheter). Det er forventning om at dette arbeid vil gi kommunen en framtidig vekst i innbyggertall og økt skatteinngang, noe som vil gjøre det mulig å bygge ut de kommunale tjenester ytterligere.

Dette kan uttrykkes som – «først så og deretter høste».

Rådmannens utfordringsnotat 2016-2019

 

Enhetenes utfordringsnotater 

Personal, opplæring, HMS utfordringsnotat 2016-2019

Enhet for Samfunnsutvikling- og tekniske drift utfordringsnotat 2016-2019 

Enhet for skole og barnehage utfordringsnotat 2016-2019

Enhet for Kultur og oppvekst utfordringsnotat 2016-2019

Enhet for helse og omsorg utfordringsnotat 2016-2019

Stabene utfordringsnotat 2016-2019

Bamble kirkelige fellesråd utfordringsnotat 2016-2019 

Tabeller utfordringsnotat

 

Statistikk og bakgrunnsinformasjon:

Rapport teknisk beregningsutvalg april 2015

Notat kommuneproposisjonen fra KS

Kommunebarometeret Bamble Presentasjon

Kommunebarometeret Bamble 2015 endelig

Kommunebarometeret Bamble 2015 vedlegg

Tilstadsrapport

Samlet årsmelding 2014

Kommuneplan Samfunnsdel 2013-2025 Vedtatt 

Vedtak Formannslapet Sak 34-15, Prosess for arbeidet med utfordringsnotatet og budsjett 2016 - 2019

Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 kommunestyrets vedtak