Croftholmsundet - del av Kverndalen

I henhold til plan og bygningsloven har Bamble Kommunestyre i møte den 9.2.2017 sak 2/17 godkjent overnevnte Detaljplan – Croftholmsundet – del av Kverndalen rev. 20.12.16 med tilhørende dokumenter.

Kommunestyrets egengodkjenning kan påklages. Eventuelle klager skal begrunnes og sendes Bamble kommune v/Samfunnsutvikling postboks 80, 3993, Langesund innen 3-tre-uker fra kunngjøringsdatoen.

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter plan og bygningsloven §§15-2 og 15-3, må være fremsatt senest 3-tre-år etter denne kunngjøring.

 

     Kommunestyrevedtak     Planbeskrivelse     Reguleringsbestemmelser     ROS-analyse     Plankart     

Sist oppdatert: 06. mars 2017