Nesjarveien 3

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR GBNR. 26/15 NESJARVEIEN 3 I BAMBLE KOMMUNE

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-8 varsles det at Asplan Viak AS på vegne av Z-ARK AS setter i gang arbeid med reguleringsplan for eiendom gbnr. 26/15, Nesjarveien 3 på Stathelle.

Planområdet er avgrenset som vist på kart under:

 Nesjarveien 3

Eiendommen er i dag en del av plan for Grasmyr Nord (planID 38). Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å endre formål fra lett industri/næring til boligformål. Det ønskes tilrettelagt for konsentrert småhusbebyggelse i form av 4-mannsbolig og 6-mannsbolig utfra hva det er rom for i forhold til utnyttelse, krav til uteopphold og parkering. Eiendommen ligger innenfor avvikssonen for støy i kommuneplanens arealdel, dvs at det tillates høyere grenseverdier ved utbygging. Atkomst er tenkt løst via eksisterende adkomst til Nesjarvn 1. Teknisk utvalg har hatt endring av formål til en forhåndsvurdering i sak 54/16 (møtedato 01.06.16. Del av gjeldende reguleringsplan for Grasmyr nord ID 38, vedtatt 17.01.1979, vil bli opphevet ved godkjenning av ny plan.

Planen vurderes å ikke utløse krav om konsekvensutredning.

Eventuelle synspunkter som har betydning for planarbeidet kan sendes skriftlig til: Asplan Viak AS, pb. 393 Sentrum, 3701 Skien ev. på e-post til lars.krugerud@asplanviak.no med kopi til Bamble kommune, Pb 80, 3993 Langesund eller e-post postmottak@bamble.kommune.no  innen 17.11.2017.

 

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Asplan Viak AS v/ Lars Krugerud, tlf 40847395, e-post lars.krugerud@asplanviak.no

                 

Sist oppdatert: 19. oktober 2017