Langrønningen - Dørdal (Plan id 318)

I henhold til plan og bygningslov jmfr.§12-12 og §1-9 har Bamble Kommunestyre i møte den 21.9.2017 godkjent 8 delplaner R02 – R09. med tilhørende dokumenter, bestemmelser, Ros-analyse, planbeskrivelse, illustrasjonsplaner.

R09 Langrønningen - Dørdal (plan id 318)
(Gjeldende plan id 228 – kartblad R112, R113, R114 oppheves og erstattes med plan id 318. Gjeldende plan id 270 Langrønningen – reservedøgnhvileplasser delvis oppheves og erstattes med plan id 318.)

Kommunestyrevedtak plan id 318     Plankart - R09 - 01     Plankart - R09 - 02     Plankart - R09 - 03     R09 Bestemmelser     R09 Planbeskrivelse     

Vedlegg 7 - ROS-analyse     Vedlegg 3 Teknisk plan rev 300817 A-tegn     Vedlegg 3 Teknisk plan rev 300817 C-tegn     Vedlegg 3 Teknisk plan rev 300817 F-tegn     

Vedlegg 3 Teknisk plan rev 300817 K-tegn     Vedlegg 3 Teknisk plan rev 300817 X-1-tegn     Vedlegg 3 Teknisk plan rev 300817 X-2-tegn     

Vedlegg 4 Faun viltvurderinger rev aug 17     Vedlegg 5 Notat naturmengfoldloven     Vedlegg 6 Notat hule eiker og ildsandbier

Sist oppdatert: 12. oktober 2017