Mørkekjerr bru - Stemmen (Plan id 314)

I henhold til plan og bygningslov jmfr.§12-12 og §1-9 har Bamble Kommunestyre i møte den 21.9.2017 godkjent 8 delplaner R02 – R09. med tilhørende dokumenter, bestemmelser, Ros-analyse, planbeskrivelse, illustrasjonsplaner.

R05 Mørkekjerr bru - Stemmen  (Gjeldende plan id 228 – kartblad R107, R108 oppheves og erstattes med plan id 314.)

Kommunestyrevedtak plan id 314     Plankart R05 - 01     Plankart R05 - 02     R05 Bestemmelser     R05 Planbeskrivelse     ROS-analyse     

Vedlegg 3 Teknisk plan rev 300817 A-tegn     Vedlegg 3 Teknisk plan rev 300817 C-tegn     Vedlegg 3 Teknisk plan rev 300817 F-tegn     

Vedlegg 3 Teknisk plan rev 300817 K-tegn     Vedlegg 3 Teknisk plan rev 300817 X-1-tegn     Vedlegg 3 Teknisk plan rev 300817 X-2-tegn

Vedlegg 4 Faun vilrvurderinger rev. aug. 17     Vedlegg 5 Notat naturmangfoldloven     Vedlegg 6 Notat hule eiker og ildsandbier

Sist oppdatert: 12. oktober 2017