Hydal bru - Mindre reguleringsendring av E18 Rugtvedt – Dørdal, R03

Det vises til reguleringsendring for E18 Rugtvedt – Dørdal, hvor delområdet R03 Hydalbru ble vedtatt 21.09.2017 (sak 83/17)

Som følge av ny informasjon om grunnforhold og behov for geoteknisk stabiliseringstiltak, må det gjøres endringer på reguleringsplanen for Hydal bru.

Saken ble behandlet av teknisk utvalg i Bamble kommune 13.12.17 (sak 97/17). Det blevedtatt å legge forslag til endring ut på høring til berørte grunneiere og offentlige
myndigheter.

Nye Veier As v/COWI sender på vegne av Bamble kommune ut planforslaget. Se vedlegg for forslag til revidert reguleringsplan.

Frist for å komme med merknader til endringen er 17.01.2018.

Dersom dere har merknader bes dette sendes skriftlig til Bamble kommune, Postboks 80, 3993 LANGESUND eller
postmottak@bamble.kommune.no med kopi til COWI, v/ Sigrid Grimeli, Hvervenmovn. 45, 3511 Hønefoss eller shg@cowi.com.

Merk brevet med "E18 Rugtvedt-Dørdal, R03 Hydal bru".

Høringsbrev fra COWI     Plankart R03 Hydal rev.13.12.2017     Plankart R03 Vedtatt 21.09.2017     

Bestemmelser rev. 13.12.2017     Bestemmelser vedtatt 21.09.2017

Sist oppdatert: 20. desember 2017