Besøkshjem

Sist oppdatert: 03. februar 2015

Beskrivelse

Å være besøkshjem innebærer at du tar imot barn eller ungdom én eller flere helger per måned. Det er viktig at du er en trygg og stabil voksen med husrom og hjerterom. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier som har et særlig behov. Besøkshjemmet skal ikke erstatte barnets hjem hos sine biologiske foreldre.

Kommunen vil vanligvis avertere etter besøkshjem når det er behov. Du kan også henvende deg til kommunen på eget initiativ.

Kontaktperson

Navn
Dag Bratberg
Tittel
Avdelingsleder barnevern

Målgruppe

Enslige, par og barnefamilier

Kriterium/vilkår

Det stilles ingen krav om at du har formell utdanning for å være besøkshjem. Det legges størst vekt på at du er personlig egnet. Du kan gjerne ha egne barn.

For å bli godkjent, må du legge fram tilfredsstillende politiattest. Det kan kreves politiattest også fra andre som bor eller oppholder seg i hjemmet.

Det kreves legeattest og politiattest. Godkjenning vil skje ved intervju på hjemmebesøk.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Se spesielt barnevernloven § 4-4 - hjelpetiltak for barn og barnefamilier og § 6-10 - politiattest

Om søknadsprosessen

Brosjyre

    Skjema

      Annet