Bostøtte

Sist oppdatert: 07. mars 2022

Beskrivelse

Har du økonomiske vanskeligheter i forbindelse med koronapandemien? Husbanken kan hjelpe deg. Ta kontakt og les mer om det her.

Bostøtte kan du søke hvis husstanden din har lave inntekter og høye boutgifter. Det er satt øvre grenser for hvor høy inntekt du kan ha.

Med noen unntak kan alle over 18 år søke. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Det er kommunen som behandler søknaden din og har all kontakt med deg.

Søknadsfrist er den 25. i måneden. Bostøtte blir utbetalt den 20. i måneden etter at du søkte.

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage til kommunen.

Du må melde fra om endringer som har betydning for beregningen.

Kontaktperson

Navn
Karin E. Pettersen
Tittel
Saksbehandler
Telefon
35 96 51 32

Kriterium/vilkår

Alle over 18 år kan søke bostøtte – unntatt studenter og personer i førstegangstjeneste. Du kan likevel søke hvis du

  • er student uten barn og studiet er et ledd i et offentlig arbeidsrettet tiltak
  • er under 18 år og har egne barn

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Husbanken/kommunen plikter å sørge for denne tjenesten.

Gjeldende lov og regelverk

Husbanken/kommunen plikter å sørge for denne tjenesten, jf. forskrift om bostøtte.

Lover

Forskrifter

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan søke bostøtte elektronisk eller på papir. Papirsøknad skal du sende til kommunen. Kontakt kommunen hvis du har spørsmål eller trenger hjelp.

Hovedregelen er at husstandens samlede inntekter i følge siste tilgjengelige likning legges til grunn ved beregning av bostøtte.

Dersom du har utenlandsinntekt eller formue, plikter du å gi opplysninger til kommunen om dette.

Leieinntekter
Du plikter å gi opplysninger om skattefrie inntekter du har fra utleie i egen bolig. Slike leieinntekter skal regnes som inntekt ved beregning av bostøtte.

Formue
16% av husstandens netto formue i følge likning legges til inntekten. Bor du i leid bolig, legges til grunn et fribeløp på kr 250 000. For alle andre bli likningsverdi av egen bolig inntil kr 500 000 holdt utenfor beregning av formuestillegget.

Innteksnedgang eller –oppgang
Hvis du eller en i din husstand har hatt vesentlig inntektsnedgang siden likningsåret, kan du søke om å få lagt til grunn faktisk (månedens) inntekt. Hvis du eller en i din husstand har hatt en positiv forandring i inntektssituasjonen siden likningsåret grunnet overgang til arbeid, trygd eller ved formue, skal du gi opplysninger til kommunen om dette.

Øvre inntektsgrense
Det er fastsatt øvre inntektsgrenser for husstanden, avhengig av bl.a. antall husstandsmedlemmer. Dette betyr at uansett hvor høye boutgifter husstanden din måtte ha, vil du ikke få bostøtte dersom inntekten er over øvre inntektsgrense. Kontakt oss for mer opplysninger om øvre inntektsgrense for din husstand.


Søknadsfrist

Den 25. i måneden. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Det er situasjonen den 1. i måneden som legges til grunn for beregning av bostøtte.

Søknadsbehandling

Kommunen mottar søknaden og kvalitetssikrer opplysningene. Når søknaden behandles, blir det innhentet opplysninger fra en rekke offentlige instanser som for eksempel folkeregisteret, Skatteetaten og Nav. Husbanken gjør det formelle vedtaket om støtte.

Mulighet til å klage

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen skal du sende til kommunen. Husk alltid å oppgi navn, fødselsnummer og hva saken gjelder. Forklar hva du mener er feil og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Du må skrive under på klagen og legge ved relevant dokumentasjon. Kommunen kan hjelpe deg å klage. Husbanken behandler klagen innen to til seks uker og sender deg et vedtak. Hvis du ikke har fått medhold i klagen din, kan du be om at klagen din blir behandlet av den uavhengige klagenemnda for Husbanken. Ønsker du å søke bostøtte for kommende måneder, må du sende inn ny søknad.

Merknader

Hvordan søker du

Bostøtteskjema får du i kommunes servicetorg eller du finner skjema  til  venstre på denne siden under "Skjema"

Vedlegg til søknaden

Dokumentasjon på boliglån og / eller husleie. Har inntekten din gått ned, må du legge ved dokumentasjon på dette (E-sak). Du trenger ikke levere dokumentasjon på det du får i trygd fra Rikstrygdeverket. Disse opplysninger henter vi direkte fra Rikstrygdeverket.
 

Eksempel på inntekter som skal dokumenteres på eget skjema er:
   - lønn, private pensjoner (KLP)
   - sosial stønad
   - barnebidrag
   - underholdsbidrag
   - studielån, stipend og utdanningsstønad
   - fødselspenger
   - inntekt fra utlandet
   - avkastning eller utbytte av formue
   - inntekt fra næringsvirksomhet etc.

Dersom du eier bolig er det følgende kostnader som legges til grunn;
Faktiske utgifter til renter, avdrag og gebyr på boliglån.
Eventuelle felleskostnader (boligsameier o.l)
Årlige driftsutgifter, sjablongbeløp som for tiden er kr 1000 pr måned. (ene-/ selveide boliger)
Kommunale avgifter 
Festeavgift og eiendomsavgift

 

Brosjyre

Skjema

Annet