Brukermedvirkning i skolen

Sist oppdatert: 07. mars 2022

Beskrivelse

Alternativt Navn

Råd og utvalg i skolen

Råd og utvalg i skolen har rett til å uttale seg og komme med forslag i alle saker som gjelder skolen. De skal holdes løpende orientert om skolemiljøet og har rett til å få dokumentasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Så tidlig som mulig skal de tas med i planleggingen og gjennomføringen av miljøtiltak. Hvis skolen blir klar over forhold ved skolemiljøet som kan virke negativt på elevenes helse, skal elever og foresatte snarest mulig varsles om det.

Ved hver skole skal det være

  • samarbeidsutvalg
  • skolemiljøutvalg
  • elevråd
  • foreldreråd
  • skolemiljøutvalg (grunnskolen)

Kriterium/vilkår

Ingen av rådene eller utvalgene har beslutningsmyndighet, men de gir elever og foreldre anledning til å utveksle meninger og å komme med felles uttalelser.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Dette er en lovpålagt rettighet for elever og foresatte. Se spesielt:
Opplæringslova kapittel 11 og § 9A-8.

Om søknadsprosessen

Brosjyre

Skjema

    Annet