Brukerstyrt personlig assistanse

Sist oppdatert: 07. mars 2022

Beskrivelse

Personer med langvarig og stort behov for praktisk og personlig hjelp i dagliglivet har rett til å få slike tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse.

Retten omfatter også avlastningstiltak for personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne.

Målgruppe

  • Personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse.
  • Personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne med behov for avlastningstiltak.

Kriterium/vilkår

  • Behov ut over 2 år.
  • Tjenestebehov på minst 32 timer per uke.
  • Brukere med tjenestebehov på minst 25 timer per uke har også rett til å få tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistent, med mindre kommunen kan dokumentere at slik organisering vil medføre vesentlig økt kostnad for kommunen.
  • Brukeren eller andre nærstående personer må påta seg å være arbeidsleder.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 og § 3-8
Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a og 2-1d

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om brukerstyrt personlig assistanse, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknadsbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et begrunnet vedtak.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Mulighet til å klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på fire uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til den som har fattet vedtaket. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Brosjyre

Skjema

Annet