Eiendomsskatt - krav om omtaksering av eiendom

Sist oppdatert: 07. mars 2022

Beskrivelse

Å kreve omtaksering av en eiendom vil si at du i perioden mellom to alminnelige takseringer (som foregår hvert tiende år) ber om at eiendommen takseres på nytt, eller kommunen gjør dette på eget initiativ. Skattetaksten er den verdien huset/eiendommen er satt til, og som danner grunnlaget for beregning av eiendomsskatt. Skattetaksten skal settes til eiendommens alminnelige omsetningsverdi.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om eiendomsskatt skal innføres.

Kontaktperson

Navn
Brit Storberget
Telefon
35 96 50 94
Navn
Kari Anne Rogn
Tittel
Sekretær, Samfunnsutvikling
Telefon
35 96 50 00

Målgruppe

Eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt.

Kriterium/vilkår

Omtaksering skal skje hvis

  • det er foregått deling av eiendom
  • bygninger på eiendommen har brent
  • bygninger er blitt revet eller lignende
  • det er ført opp nye bygninger på eiendommen, eksisterende bygninger er bygd på eller det er gjort andre oppgraderinger av bygningsmassen på eiendommen.

Pris for Tjenesten

Når omtaksering kreves av skattyteren, skal skattyteren dekke kostnadene.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Eigedomsskattelova § 3 og § 8A-3

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Krav om omtaksering skal være skriftlig og leveres til eiendomsskattekontoret.

Søknadsfrist

Innen 1. november i året forut for skatteåret.

Mulighet til å klage

Du kan klage (kreve overtakst) på en omtaksering. Se egen tjenestebeskrivelse om overtakst.

Brosjyre

Skjema

    Annet