Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse

Sist oppdatert: 07. mars 2022

Beskrivelse

Du kan søke om å få nedsatt eller ettergitt eiendomsskatten hvis det har oppstått forhold som gjør det svært urimelig å innkreve den. Eksempler på slike forhold er sykdom, brann eller naturkatastrofer.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om det skal innføres eiendomsskatt.

Kontaktperson

Navn
Brit Storberget
Telefon
35 96 50 94
Navn
Kari Anne Rogn
Tittel
Sekretær, Samfunnsutvikling
Telefon
35 96 50 00

Målgruppe

Eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Se spesielt eiendomsskatteloven § 3 og § 28. Se også kommunens egne vedtekter om eiendomsskatt.

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Nedsettelse kan skje etter søknad fra skattyteren. Kommunen kan også sette ned skatten på eget initiativ.

Søknadsbehandling

Avgjørelsen om nedsettelse eller ettergivelse skal fattes av formannskapet.

Mulighet til å klage

Det er ingen lovbestemt rett til å klage. Du kan imidlertid søke på nytt hvis du mener at saken ikke har vært tilstrekkelig belyst eller situasjonen har endret seg.

Brosjyre

Skjema

    Annet