Farlig avfall

Sist oppdatert: 03. februar 2015

Beskrivelse

Kommunen skal sørge for at det finnes mottak der du kan levere farlig avfall. Sørg for at emballasjen er tydelig merket med opplysninger om innholdet. Farlig avfall er avfall som ikke kan håndteres sammen med annet husholdningsavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller skade på mennesker og dyr.

Eksempler på farlig avfall fra husholdninger er:

 • Rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer
 • Oppladbare batterier (egen returordning) 
 • Maling, lim, lakk, løsemidler og spraybokser som inneholder farlige stoffer
 • Asbestholdige materialer 
 • PCB-holdige isolerglassruter (egen returordning) 
 • Impregnert trevirke
 • Ulike elektroniske og elektriske produkter (egen returordning)

 

For mer informasjon om renovasjon, se Renovasjon i Grenland.

Kontaktperson

Navn
Christian Hagstrøm
Tittel
Miljørådgiver
Telefon
35965105

Målgruppe

Husholdninger og virksomheter med mindre mengder farlig avfall

Kriterium/vilkår

Kommunens plikt begrenser seg til å motta inntil 400 kg farlig avfall per år per avfallsbesitter. I tillegg har kommunen plikt til å motta inntil 500 kg PCB-holdige isolerglassruter per år per avfallsbesitter.

Pris for Tjenesten

For husholdninger er det gratis å levere farlig avfall. Renovasjonsavgiften dekker dette. Virksomheter må betale gebyr når avfallet leveres.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste, se avfallsforskriften kap. 11. Vedlegg 1 til kapittel 11 definerer hvilke avfallstyper som er farlig avfall.

Om søknadsprosessen

Brosjyre

  Skjema

   Annet