Fri rettshjelp

Sist oppdatert: 07. mars 2022

Beskrivelse

Har du dårlig økonomi og trenger juridisk bistand, kan du søke om fri rettshjelp. Dette innebærer at staten helt eller delvis dekker dine utgifter til advokatbistand samt fri sakførsel i retten.

Prioriterte sakstyper er:  

 • Familiesaker
 • Erstatning for personskade
 • Oppsigelse/utkastelse av bolig 
 • Oppsigelse/avskjed i arbeidsforhold
 • Trygd
 • Pensjon

Kontaktperson

Navn
Hanne Gusfre
Tittel
Førstesekretær
Telefon
35965000

Målgruppe

Personer som ikke har økonomi til å betale for juridisk rådgivning eller sakførsel.

Kriterium/vilkår

 • Du har bruttoinntekt eller næringsinntekt som ikke overstiger 246 000 kr for enslige eller 369 000 kr for ektefeller. Formuesgrensen er 100 000 kr 
 • Du har ikke tegnet rettshjelpsforsikring som helt eller delvis dekker dine utgifter til juridisk bistand med mindre særlige forhold gjør det rimelig

I enkelte tilfeller kan Statsforvalteren gjøre unntak for inntektsgrensen. Uavhengig av inntekt og formue kan det ytes fri rettshjelp

 • i barnevernssaker for Fylkesnemnda for sosiale saker
 • i saker for Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern og rettssaker om utskriving fra tvungent psykisk helsevern
 • i saker om militærnekting
 • i saker om tvangsekteskap
 • i saker der et voldsoffer krever erstatning fra gjerningsmannen
 • i saker om erstatning for uberettiget straffeforfølging
 • for å vurdere anmeldelse i forbindelse med voldtekt
 • for å vurdere anmeldelse i sak om menneskehandel
 • i saker om NAVs feilaktige praktisering av EUs trygdeforordning

Advokaten du ønsker å benytte, må normalt holde til i nærheten av der du bor eller oppholder deg.

Pris for Tjenesten

Personer med bruttoinntekt under kr 100 000,- pr. år betaler ikke egenandel.

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

For å få fri rettshjelp må du fylle ut et egenerklæringsskjema der du opplyser om din økonomiske situasjon. Skjemaet sender du til Statsforvalteren sammen med opplysninger om hva saken gjelder. Velger du å ta kontakt med en advokat vil denne i mange tilfeller selv kunne innvilge fri rettshjelp, eller hjelpe deg med å sende søknaden videre.

Vedlegg

Legg ved utskrift av din siste likning eller annen bekreftelse på din økonomiske situasjon hvis denne har endret seg.

Søknadsbehandling

Hovedregelen er at Statsforvalteren avgjør saker om fri rettshjelp. I enkelte tilfeller kan imidlertid dette avgjøres av advokaten selv eller av retten ved fri sakførsel.

Mulighet til å klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til Statsforvalteren innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Opprettholder Statsforvalteren sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Justisdepartementet, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Brosjyre

  Skjema

  Annet