Omsorgsbolig

Sist oppdatert: 08. mars 2022

Beskrivelse

En tilrettelagt bolig, hvor hensikten er at ditt funksjonsnivå opprettholdes, bedres eller ivaretas av personell på de områder hvor du trenger bistand.

Hvis boligen/tilbudet ikke lenger egner seg for ditt behov, er kommunen behjelpelig med å skaffe annet bedre egnet tilbud.

Bamble kommune har ordinære omsorgsboliger og omsorgsboliger/bofellesskap med heldøgns bemanning. Våre omsorgsboliger ligger i tilknytning til et senter og/eller sonekontor.

Målgruppe

Du som på grunn av alder og/eller av andre årsaker har en varig nedsatt funksjonsevne. Du som har behov for bolig med heldøgns omsorg i Bamble kommune vil få din søknad vurdert i forhold til egnet bolig i hele kommunen. Det er ditt behov som er tildelingsgrunnlaget, og tidspunkt for søknad er ikke relevant.

Kriterium/vilkår

Boliger med heldøgns tjenester har ulik størrelse og standard.  Boligene har fast stasjonær bemanning som skal sikre stabilitet og trygghet for deg som bor der. Tjenester som utføres av personell tildeles ut fra individuell vurdering.

Pris for Tjenesten

Det er forskjellige satser for innskudd og husleie i de enkelte boligene med heldøgns tjeneste. Boligkontoret har opplysning om gjeldende satser, telefon 35 96 50 00

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste. Opphold i omsorgsbolig reguleres gjennom husleiekontrakter, jf. husleieloven. Tildeling av omsorgsbolig er et enkeltvedtak med de rettigheter og plikter som følger av forvaltningsloven.

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Hva kan du forvente av oss

Tjenester tildeles etter en faglig vurdering av dine behov og denne vurderingen skjer i samarbeid med deg og/eller den som representerer deg.

Den søkeren som vurderes å ha størst behov ved tildelingstidspunkt, prioriteres.

Du får informasjon, råd og veiledning.

Hva vi forventer av deg
Du må selv søke på tjenesten. Dersom du selv ikke er i stand til å søke, kan den som representerer deg søke. Hvis andre søker på vegne av deg, må du være kjent med søknaden og ha gitt fullmakt.

Du kjenner til at du ved ledig bolig med heldøgns tjenester kan bli tildelt en annen bolig enn ditt «førstevalg».

Boligen møbleres av deg som leietaker. I enkelte boliger finnes det integrerte hvitevarer. Eiendeler av stor verdi plasseres på eget ansvar. Innboforsikring ordnes av deg som leietaker.

Praktiske opplysninger

Boligkontoret og Velferd ved Tjenestekontoret er behjelpelig med informasjon om tildelingskriterier og utfylling av søknad.

Noen boliger har strøm, kabeltv, etc. inkludert i husleien.

Alle som flytter inn i bolig med heldøgns tjeneste får husleiekontrakt med kommunen.

Saksbehandling

Henvendelser kan gjøres skriftlig eller muntlig. Kontakt Boligkontor/Helse og omsorg virksomhet for administrasjon og utvikling 35 96 50 00.

Alle søknader vil bli behandlet fortløpende. Senest innen en måned vil du motta et svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid, jfr. Forvaltningsloven.

Ansvarlig for tjenesten

Virksomhetsleder i den enkelte virksomhet

Søknadsfrist


Søknadsbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Mulighet til å klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Hvis du har fått tildelt en omsorgsbolig og du ønsker å klage over uforsvarlig utførelse av tjenesten, kan du gjøre det til Statsforvalteren i ditt fylke.

Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i boligen kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.

Brosjyre

    Skjema

    Annet