Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd

Sist oppdatert: 08. mars 2022

Beskrivelse

Landbruksforetak kan søke om tilskudd knyttet til Regionalt miljøprogram. Dette programmet utarbeides for å møte prioriterte miljøutfordringer i fylket, både med hensyn til kulturlandskap og forurensning. Målet er bedre effekt av miljøinnsatsen. Regionalt miljøprogram godkjennes normalt for fire år, men mindre justeringer kan skje årlig. Statsforvalteren disponerer en årlig tilskuddsramme som blir fastsatt i jordbruksoppgjøret.

Kontaktperson

Navn
Ruben Selmer
Tittel
Rådgiver landbrukssaker
Telefon
35 96 51 04

Målgruppe


Kriterium/vilkår

Landbruksforetak som mottar produksjonstilskudd og som oppfyller vilkårene for det enkelte tilskuddet. 

Pris for Tjenesten


Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for nærmere informasjon om de ulike tilskuddsordningene.

Klikk her

Vedlegg

For mange av ordningene kreves kart som viser tiltaksgjennomføring.

Søknadsbehandling

Kommunen er normalt den instansen som fatter vedtak om tilskudd.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Mulighet til å klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.  Hvis det er Statsforvalteren og ikke kommunen som har fattet vedtaket, er Landbruksdirektoratet klageinstans.

Brosjyre

    Skjema

      Annet