Tilskudd til kulturarbeid i Bamble kommune

Sist oppdatert: 08. mars 2022

Beskrivelse

Virksomhet for kultur administrerer følgende tilskuddsordninger for kulturarbeid og frivillighet 

Driftstilskudd:

Driftstilskudd gis til drift av frivillige, kulturelle lag og foreninger som kan dokumentere medlemmer under 20 år. Foreningen må være hjemmehørende i Bamble kommune. Medlemskap må dokumenteres med kontingent. Antallet innbetalte medlemskontingenter fra året før tildelingsåret skal legges til grunn for tildelingen.

Det søkes på egne skjema. Fleridrettslag søker per hovedforening. Alle tildelinger skjer administrativt. Bamble Idrettsråd er høringsinstans for driftstilskudd til idrett.

Støtteordningene utlyses 15. februar med søknadsfrist 1. april.

Søknadsskjema ligger på www.bamble.kommune.no

 

Utstyr og aktivitetstilskudd:

Utstyr og aktivitetstilskudd gis til frivillige lag og foreninger og grupper hjemmehørende i Bamble kommune. Tilskuddene skal gå til større investeringer i utstyr til frivillig virksomhet, eller til dugnadsbaserte aktiviteter i nærmiljøet. I alle søknader må dugnadsinnsats/egenandel dokumenteres.

Prosjekter som får støtte kan f. eks være utbedringer av grendehus/ klubbhus, istandsetting av lekeplasser og lignende, investeringer i utstyr til bruk i lag og foreninger og ulike nærmiljøaktiviteter. Søknader som faller innunder forenklet spillemiddelordning hos fylkeskommunen  kanaliseres videre til denne. Utstyr og aktivitetsmidler kan inngå som egenandel til søknad om spillemidler til Nærmiljøanlegg.

Søknader behandles fortløpende gjennom hele året.

Fra og med 2013 er ordningen tilført ekstra midler for å realisere prosjekter og tiltak med en folkehelseprofil.

 

Arrangement- og prosjektstøtte:

 

Arrangementstøtte gis til kulturelle arrangementer i Bamble kommune. Eksempler på arrangementer som støttes av ordningen er konserter, utstillinger, messer, aktivitetsdager, cuper og stevner. Tilskudd til 1.mai arrangementer dekkes også av ordningen. Arrangementene skal være åpne og kunngjorte, og avholdes på arenaer i Bamble kommune. Kulturelle arrangementer for spesielle grupper som f.eks psykisk utviklingshemmede kan søke.

 

Arrangører kan være frivillige lag og foreninger, eller samarbeidsprosjekter mellom frivillige og andre. Det kan unntaksvis åpnes for tilskudd til arrangementer der enkeltpersoner eller grupper er arrangør.

 

Ved søknadsbehandling vil arrangementer der frivillige lag og foreninger er arrangør bli prioritert. Det vil bli lagt vekt på hvilken betydning arrangementet vil ha for det samlede kulturtilbudet i kommunen.

 

Prosjektstøtte gis til kulturprosjekter som bidrar til kommunens kulturliv. Eksempler på prosjekter kan være litterære prosjekter, musikkproduksjoner, lokalhistoriske tiltak eller lignende.

Etableringstilskudd:

Det kan søkes om engangstilskudd på kr.3000,- til nyetablerte foreninger. Det søkes skriftlig, men er ikke egne skjema til ordningen. Stiftelsesprotokoll legges ved søknaden

 

17.mai tilskudd:

Bamble kommune har tilskudd til 17.mai-arrangementer i alle skolekretsene.

Hver skoles 17.maikomité mottar etter søknad kr. 6000,- i fast tilskudd + kr.10,- pr. barn i skolepliktig alder, samt en skjønnsdel. 17.maikomiteen i Langesund bevilges 2 x fast tilskudd med forbehold om at borgertogarrangementet avholdes, og at lag og foreninger inviteres til å delta i toget. Det søkes og rapporteres på egne skjema.

 

Støtte til bygging/rehabilitering av private idrettsanlegg:

Støtteordning beregnet på idrettslag i Bamble som søker statlige spillemidler til sine anlegg.

Søkere må være idrettslag registrert i det kommunale foreningsregisteret og som er medlem i Norges Idrettsforbund.

Type anlegg kan være ordinære idrettsanlegg (konkurranseanlegg), nærmiljøanlegg og andre anlegg for fysisk aktivitet og friluftsliv.

Prosjektene skal prioriteres i samsvar med den kommunale Idrettsplanens anleggsdel.

Ordningen annonseres i januar. Søknadsfrist: 15. mars

Generell info:

Denne folderen presenterer en kortversjon av vilkår for de ulike ordningene. Fullstendige vedtekter for tilskuddsordningene får du ved henvendelse til Virksomhet for kultur. Ved spørsmål om ordningene, kontakt Bamble kommune på telefon 35 96 50 00.

Alle søknader sendes:

Bamble kommune

Postboks 80, 3993 Langesund.

E-post: postmottak@bamble.kommune.no

 

Kontaktperson

Navn
Anette Skaugen Guldager
Tittel
Kulturkonsulent

Kriterium/vilkår

Alle som søker driftstilskudd elle andre tilskudd må stå oppført i Foreningsregisteret

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Brosjyre

    Skjema

    Annet