Forprosjekt fase 2

Bamble kommune har i oppstartsmøte den 15. januar valgt å videreføre samarbeidet med WSP – Norge for å jobbe frem et vedtak om hvordan Framtidas ungdomsskole skal realiseres i et endelig hovedprosjekt på Grasmyr

Prosjektgruppen i Framtidas ungdomsskole er allerede godt i gang med arbeidet og planleggingen av forprosjekt – fase 2

Kommunalsjef for kultur og oppvekst, Rolf Dehli, er kommunens prosjektleder i fase 2 og Kristin Borander fra WSP er engasjert som ekstern prosjektleder/byggherrerådgiver. Høgne Skøld er kommunens prosjektkoordinator og sammen med prosjektleder en av kommunens kontaktpersoner.

Det er et komplekst og spennende prosjekt som kommunen nå er i gang med og som består av små og store delprosjekter eller nøkkelprosesser. Det skal bl.a. sees på organisering av ny ungdomsskole og utvikling av støttetjenester og elevtjenester. Prosjektgruppen jobber også med å se på gode arealløsninger for voksenopplæringen og flykningetjenesten (VIVA).  Videre er det viktig å konkretisere samarbeidsarenaer med Telemark Fylkeskommune og ikke minst få på plass gode kultur og fritidsløsninger for hele kommunen.

 I tidligfasen, som vi er inne i nå, jobbes det bl.a. med utarbeidelse av konkurransegrunnlag og anbudsprosesser.

Også i fase 2 av forprosjektet vil det være behov for stor grad av brukermedvirkning. Det vil være hensiktsmessig å involvere personer som har vært med på å utarbeide areal- og funksjonsprogrammet. Personell med kompetanse fra teknikk, drift og vedlikehold vil involveres aktivt i utarbeidelse av teknisk program. Også medarbeidere med annen kompetanse vil bli involvert i dette arbeidet for å bl.a. kvalitetssikre areal- og funksjonsprogrammet som foreligger.

Energi- og miljø har stort fokus i prosjektet. Det er ønskelig å få på plass en bygningsmasse som ikke bare ivaretar nasjonale føringer, men som tilrettelegger for fremtidige krav og bestemmelser. Det er i denne sammenheng viktig at prosjektet setter noen gode ambisjoner for klimagassutslipp og har fokus på CO₂ - regnskapet gjennom hele prosjektperioden. I denne forbindelse vurderes bl.a. bruk av massivtre(KL-tre) som et alternativ til stål og betong i bygningsmassen.

Høgne Skøld

Prosjektkoordinator