SKOLE

Beskrivelse av den nye skolen kan leses i sin helhet i areal- og funksjonsprogrammet som ligger under fanen «dokumenter» Areal- og funksjonsbeskrivelsen inngår i konkurransegrunnlaget for prosjektet og er utarbeidet etter en brukermedvirkningsprosess vår/høst 2017 der både eksterne og interne brukere ble involvert – voksne og elever.

Den nye felles ungdomsskolen i Bamble skal romme opplæringen for alle ungdomsskoleelever i Bamble kommune, inkludert elever med bevegelseshemninger som har særskilte behov for tilpasninger i bygningsmassen.

Skolen skal ha en normal kapasitet for 540 elever på 8.–10. trinn, men skal i perioder kunne skaleres opp til 600 elever. Skoleanlegget skal i første rekke tilrettelegges for skoleformål, men i tillegg skal anlegget brukes av andre i nærmiljøet utenom skoletiden. Det skal legges til rette for god kommunikasjon og samarbeid mellom aktører i skolen, og mellom skolen og eksterne aktører.  Den nye skolen skal ikke bare skal fylle skolefunksjoner, men blir en viktig arena for identitetsbygging, sosiale relasjoner og kulturell eller fysisk aktivitet. Skolen sammen med basishall, idrettshall, svømmehall og uteområde skal derfor legge til rette for et mangfold av aktiviteter slik at hver enkelt ungdomsskoleelev skal oppleve tilhørighet, mestring og autonomi. Når skoledagen er over skal det være naturlig å bli værende på skolen for å gjøre lekser, delta i idretts- og kulturaktiviteter eller bare møte venner i en uformell og avslappende atmosfære.

Skolen skal fungere som et nærmiljøanlegg og skal ha en arena for fellessamlinger av faglig, sosial og kulturell karakter. Enkle samlinger skal kunne gjennomføres ute i kantinevrimlearealet, mens mer omfattende eller “konsentrasjonskrevende” samlinger/forestillinger holdes i storsalen.

De rom og funksjoner som hvert trinn har til disposisjon skal være samlet i en avdeling. Ved den nye ungdomsskolen skal det være tre avdelinger, en for hvert trinn. Det skal planlegges for 180 elever i hver avdeling. Videre skal avdelingen deles i to hjemmeområder for inntil 90 elever i hvert av dem. Hjemmeområdene skal fungere som en egen sone, og ikke bli forstyrret av gjennomgangstrafikk fra andre hjemmeområder. I hjemmeområdet skal elevene møte ulike læringsmiljøer, delta i ulike læringsaktiviteter og oppbevare utstyr og materiell som bøker og annet. 

Hjemmeområdet skal bestå av varierte læringsarealer og utformes med rom av ulik størrelse, til ulike formål og for ulike grupperinger av elevene. Det skal være mulig å åpne opp mellom rom, og støyende og rolige aktiviteter må kunne foregå til samme tid i et hjemmeområde. Elevene skal kunne deles i 3 like store grupper som kan ha undervisning uten å forstyrre hverandre. Videre skal det fysiske læringsmiljøet utformes slik at elevene kan deles i mange ulike gruppekonstellasjoner. Som en del av en gruppe, eller individuelt skal elevene kunne finne sitt sted.

Skolen får en kantine med en enkel kulturarena som fungerer som trafikkareal og binder etasjer sammen. Samtidig skal det være en vrimleplass og publikumsarena ved enkle arrangementer. Her skal være naturlig å sette seg ned med en pc og arbeide med skolerelaterte oppgaver, samarbeide, vente på noen eller spise matpakken.

Videre skal det etableres en storsal med scene. Hovedfunksjonen til storsalen er å være publikumsarena ved kulturelle arrangementer, men den må også fungere godt til annen bruk.

Storsalen skal egne seg for (med tanke på plass og akustikk): 

•             Kraftig akustisk musikk som korpsøvelser og –konserter, ensembler

•             Forsterket musikk (f.eks. konserter med band, storband og musikaler)

•             Teater- og danseforestillinger 

•             Forelesninger

•             Visning av film

•             Større møter

Ved en rekke arrangementer i regi av skolen eller nærmiljøet er det behov for å tilberede, distribuere og servere mat og drikke til mange mennesker. Det skal derfor være et kantinekjøkken med serveringsdisk i tilknytning til skolekjøkkenet. Dette produksjonskjøkkenet skal også kunne benyttes i for eksempel valgfag og arbeidslivfaget «restaurant og matfag». Her skal det kunne tilberedes mat til mange mennesker. 

Skolen får på plass et skolebibliotek som er felles for alle i bygget og skal fungere som et pedagogisk servicesenter og litterær møteplass.

Musikkavdelingen skal bestå av en rekke ulike rom og funksjoner som i hovedsak skal disponeres av skolen og kulturskolen, men også av andre eksterne brukere som for eksempel korps, kor, ungdomsband og teatergrupper. Alle rom skal plasseres i «skolens hjerte». 

Skolen skal ha en verkstedsavdeling for undervisning i kunst og håndverk. Det er også aktuelt for kulturskolen å benytte lokalene, samt å leie ut til eksterne brukere. For å få en best mulig utnyttelse av spesialrommene, legges det opp til samlokalisering av disse funksjonene.

Anlegget skal ha et skaperverksted for 30 elever. Rommet skal brukes til formidling og kreativt arbeid. Det er avgjørende at rommet er så fleksibelt at det hele veien kan være i utvikling og fornying. Dette skal samlokaliseres med kunst og håndverksavdelingen.

Et skaperverksted (makerspace, teknologiverksted) er et areal utformet for å lage, lære om, utforske, utvikle og dele ulike teknologiske verktøy, programmer og «leketøy». Dette kan for eksempel være å bygge roboter med Lego WeDo, lære seg koding, bygge heisekraner for å forstå hvordan hydraulikk fungerer, konstruere figurer og hjelpemidler som printes ut i 3D-printere, programmere og fly droner, bruke VR-briller slik at klassen kan «reise» sammen et sted, utforske geografi, topografi og kart i en augumented reality sandbox, spille Mindcraft og mye mer. Rommet er en blanding av naturfag, teknologi og design, sløyd og IKT.

Elevtjenestene består av et samlet kompetanseteam. Tjenesten skal plasseres i et område som er tilgjengelig for elever både fra ungdomstrinnet og videregående, samt for foresatte/andre besøkende. Samtidig er det ønskelig at denne sonen ligger noe skjermet. Det er ønskelig med kort avstand til fellesarealene (kantine/samlingsarenaen). Det er ikke behov for nærhet til administrasjon eller undervisningsarealer. Kontorene kan ikke ha innsyn fra skoleplassen. Plassering i 1. etasje bør derfor unngås.  Elevtjenesten består av:

  •   Helsestasjon for ungdom med legekontor
  •   Kontorlandskap for tre yrkesrådgivere
  •   Kontorlandskap for tre miljøterapeuter
  •   Felles kontor for to sosiallærere