Rehabiliteringsteam

Besøksadr. Sykehjemsveien 1, 3970 Langesund - 35 96 55 00 - Epost: postmottak@bamble.kommune.no

Hvem er vi?

Et tverrfaglig team bestående av sykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut som jobber sammen med deg om å gjenoppta eller opprettholde daglige aktiviteter som er viktige for deg. Vi utarbeider aktivitetsmål sammen med deg. Målene du har satt deg vil være utgangspunktet for rehabiliteringen. Det tverrfaglige teamet jobber sammen med deg for å nå målene dine. Vi samarbeider med hjemmetjenesten ved behov.

Overordnet mål

Overordnet mål for Bamble kommune er at tjenesten skal bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha et aktivt og meningsfylt liv.

Rehabiliteringstankegangen og fokuset på egenmestring implementeres gradvis i hele helse- og omsorgssektoren, og tilpasses tjenestetilbudet til befolkningen. På denne måten kan brukeres mulighet for å opprettholde eller gjenvinne sin fysiske, sosiale og psykiske mestringsevne, styrkes. Dette vil være med på å forebygge og utsette befolkningens behov for kompenserende tjenester.
Rehabiliteringsteamet driver med tilpasset hjemmerehabilitering med utgangspunkt i brukerens behov.

Verdigrunnlaget i vår tjeneste har sin bakgrunn i Bamble kommunes verdigrunnlag.

Respekt- likeverd og lojalitet
Kompetent- kvalitet og utvikling i alle ledd
Engasjert- er modig og ser muligheter

Innhold i tjenesten

Vi kommer hjem til deg og bistår deg i å trene på det som er viktig for deg å klare selv i hverdagslivet. For å nå dine mål jobber vi tett sammen i en avtalt periode. Evaluering av framgang og justering av mål vil skje underveis.

Gjennomføring

 • Kartlegging med målsamtale og tester.
 • Oppfølging i hjemmet (gjennomsnittlig i 4 uker) med trening for å nå dine mål og viktige daglige aktiviteter med ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier og eventuelt hjemmetjenesten.
 • Avslutningsmøte: Måloppnåelse, tester og veien videre.
 • Oppfølgingssamtale 6 uker etter avslutning.

Hvem kan få tjenesten?

 • Personer som nylig har hatt et funksjonsfall, som gjør at de ikke klarer det samme som før.
 • Personer som trenger tett oppfølging en kort periode i overgangen mellom rehabiliteringsavdeling, korttidsavdeling, sykehus eller annen institusjon og hjemmet.
 • Personer som ikke har hatt hjelp fra hjemmetjenesten tidligere, men som nå søker om trygghetsalarm, hjelp til medisiner, dusj, matombringing mm.
  Personer som ikke har hatt hjelpemidler tidligere, men som nå søker om enkle hjelpemidler, f.eks en rollator.
 • Sårbare eldre, som har behov for å bygge opp reservekapasiteten sin, slik at de kan fortsette å leve et godt og aktivt liv.
 • For å få tjenesten må du må være bosatt i Bamble kommune.

Hvem er tjenesten som hovedregel ikke aktuell for?

 • Personer som har hovedproblematikk innen rus og psykiatri.
 • Personer med demens/kognitiv svikt som vanskeliggjør deltagelse, og som ikke tar instruksjon eller samarbeider.
 • Syke som trenger sykehjemsplass eller tradisjonelt tilbud fra hjemmetjenesten.
 • Syke i terminal fase
 • Personer som kun har behov for enkeltvedtak, f.eks kun ergoterapi eller kun fysioterapi
 • Personer som forventes å bli selvhjulpne på egenhånd
 • Vi tar individuelle vurderinger ved alle henvendelser

Hva kan du forvente av oss?

 • Vi yter tjenester med målsetning om at du i størst mulig grad skal kunne klare deg selv.
 • Du skal ha innflytelse på egen rehabiliteringsprosess. Vi har fokus på hva som er viktig for deg, og legger vekt på dine egeninnsats i prosessen.
 • Du skal alltid møtes med respekt og likeverd.
 • Vi overholder taushetsplikten.
 • Vi gir deg hjelp til å søke informasjon, råd og veiledning ved behov for andre aktuelle tjenester.

Hva kan vi forvente av deg?

 • Vi forventer at du er villig til å gjøre en innsats for å målet ditt, og følger opp egentrening i oppfølgingsperioden.

Hensyn som må tas:

Ansatte i virksomhet Spesialiserte helsetjenester i Bamble kommune vil i tjenesteutførelsen følge bestemmelser i Arbeidsmiljøloven.

Lover og retningslinjer

 • Helse og omsorgstjenesteloven
 • Pas. og brukerrettighetsloven
 • Helsepersonelloven
 • Forskrift for habilitering og rehabilitering

Hvordan komme i kontakt med oss?

Du, pårørende eller samarbeidspartnere kan ta kontakt per telefon eller e- post.
Rehabiliteringsteamet nås på dagtid.

Telefon:
Sykepleier Ann Kristin Holm Heggland, 90 13 84 26
Fysioterapeut Marianne F. Sjøstrøm, 90 17 59 27
Ergoterapeut Lene Skolem, 91 36 51 11

E-post:
ann.kristin.holm.heggland@bamble.kommune.no
marianne.sjostrom@bamble.kommune.no
lene.skolem@bamble.kommune.no

Sist oppdatert: 21. januar 2021