VIVA

Om VIVA

Virksomheten VIVA (Virksomhet for Innvandring, Voksenopplæring og Aktivisering) omfatter kvalifisering av innvandrere og flyktninger gjennom opplæring i norsk og samfunnskunnskap og deltagelse i introduksjonsprogrammet. Virksomheten har også ansvaret for å organisere grunnskole, spesialundervisning for voksne og aktivisering av eldre og frivillige.

 

Ny i Bamble?

Som ny innbygger i Bamble har du kanskje en del spørsmål, blant annet om kommunens tjenester. Servicetorget i kommunen hjelper deg gjerne med å gi deg den informasjonen du trenger. 

Bamble ligger 150 kilometer sørvest for Oslo. Bamble er kommunen i Telemark med den lengste kyststripen; totalt ca.72 km. Det administrative senter ligger i Langesund, herfra betjenes Bambles vel 14.200 innbyggere fra kommunens rådhus

FLYKTNINGTJENESTEN

Bamble kommune bosetter flyktninger etter kommunestyrevedtak og avtale med IMDI-sør. I kontakt med IMDI-sør (se link til IMDI lenger ned) blir det bestemt hvem som får tilbud om bosetting i Bamble. Bamble kommunestyre har et vedtak om å bosette 50 flyktninger + familieinnvandring pr. år. I 2018 får vi kun bosatt 20 flyktninger, hvorav inntil 2 av disse er enslig mindreårige. Dette skyldes lavere flyktningstrøm til Norge.

IMDI

Les mer her

Vi ønsker å styrke flyktningers mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnsliv, og deres økonomiske selvstendighet og legge til rette for nødvendig kvalifisering i norsk, samfunnskunnskap, grunnskole, språktrening og arbeidstrening. Vi legger også til rette for integrering i lokalsamfunnet; aktiviteter, deltakelse i frivillige organisasjoner osv., og for barnas integrering i skole- og fritidsmiljøer.

Flyktningtjenesten er en del av virksomheten VIVA (virksomhet for innvandring, voksenopplæring og aktivisering)

Flyktningtjenesten har et bosettingsteam, fire programrådgivere, en saksbehandler og en sjåfør. Videre har vi en helsesøsterstilling tilknyttet helsestasjonen, stillinger ved velkomstklasse i grunnskole, to stillinger ved NAV Bamble og prosentvise hjemler i stillinger ved boligkontoret og pp.tjenesten.

Brosjyre om bosetting   av flyktninger på 10 språk.


Bosetting av flyktninger

Bosetting av flyktninger fra asylmottak i Norge
Disse personene har fått innvilget opphold fra UDI (se link til UDI lenger ned). De har kommet seg til Norge på egen hånd og søkt asyl i Norge. De har sittet på et asylmottak i påvente av behandling av sin asylsøknad. Denne oppholdstillatelsen gis som regel som vanlig arbeidstillatelse og er gyldig 1 år og må derfor fornyes. Etter 3 år kan personen få permanent bosettingstillatelse. 

Utlendingsdirektoratet - UDI


Familieinnvandring

Familieinnvandring kalles også familiegjenforening eller familieetablering. De som søker om familieinnvandring er vanligvis ektefelle, samboer eller barn av en som bor i Norge. Andre typer familiemedlemmer som kan søke er foreldre som har barn i Norge, de som skal gifte seg med en i Norge (forlovede), fosterbarn og helsøsken. Etter 7 år kan personen søke om norsk statsborgerskap (barn etter 5 år). Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI-Sør) kontakter Bamble kommune for å anmode Bamble om å ta imot flyktninger som oppholder seg på mottak. Bamble kommune vurderer anmodningen ut i fra hvor mange som skal bosettes og mulighet til bolig.

Les mer her


Bosetting av overføringsflyktninger

Dette er flyktninger som kommer til Norge via UNHCR (FNs høykommissær for flyktninger). De blir bosatt direkte i kommunen og er ikke innom asylmottak.

IMDI kontakter Bamble kommune og anmoder Bamble om å ta imot overføringsflyktninger som UNHCR Norge har ”godkjent” for bosetting i Norge. Bamble kommune vurderer anmodningen ut i fra hvor mange Bamble skal bosette, mulighet til bolig, tolk osv.

UNHCR

Overføringsflyktninger


Introduksjonsprogram

Før flyktningen kommer inn i et introduksjonsprogram er personen i en etableringsfase. Etableringsfasen starter på den datoen deltakeren bosetter seg i Bamble. Denne fasen varer inntil 3 måneder. I denne perioden får deltakeren støtte til sitt livsopphold etter Lov om sosiale tjenester.

I løpet av denne tremåneders-perioden skal Bamble kommune i samarbeid med deltakeren tilrettelegge et heldags introduksjonsprogram og det skal utarbeides en individuell plan. Etter at kartlegging er foretatt og individuell plan er laget kan deltakeren søke om tildeling av ordinært introduksjonsprogram og introduksjonsstønad.  

Lov om introduksjonsordning for nyankomne flyktninger (introduksjonsloven) lovfester en ordning som kombinerer et introduksjonsprogram med en introduksjonsstønad. Formålet med loven er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnsliv. Personer mellom 18 og 55 år har rett og plikt til å delta. Deltakerne kan følge programmet i inntil to år. I særlige tilfeller kan programmet forlenges med inntil et år.

Introduksjonsloven

Les mer om introduksjonsprogammet

Elementene i programmet 

 • Kartlegging av deltakerens bakgrunn
 • Individuelle handlingsplaner
 • Programoppfølging - tett oppfølging av den enkelte
 • Heldags og helårsprogram - vanlig arbeidsuke, 37,5 timer/uke
 • Introduksjonsstønad - økonomisk ytelse knyttet til deltakelse. Ulegitimert fravær gir trekk i stønaden. Deltakeren kan ha      annen inntekt ved siden av programmet uten at stønaden reduseres. Stønaden utgjør 2G (2 ganger grunnbeløpet i folketrygden, se link under).
 • Norsk med samfunnskunnskap (600 timer norskopplæring + 50 timer samfunnsfag)
 • Kursbevis / attest 

Les mer her

Grunnbeløpet i folketrygden


Individuell handlingsplan

En individuell handlingssplan tar utgangspunkt i den enkeltes bakgrunn, kompetanse og ønsker for framtiden. Planen består av opplæringstiltak som skal tilsvare en vanlig arbeidsuke= 37,5 timer/uke. Planen er gjensidig forpliktende mellom kommune og deltaker. Du utarbeider din plan i samarbeid med din programrådgiver.

Les mer her

Andre særlig aktuelle tiltak er
 • Godkjenning av kompetanse
 • Sosial nettverksbygging
 • Praksisrelatert norskopplæring - utplassering på en språktreningsplass
 • Arbeidsmarkedstiltak
 • Grunnskole for voksne 
De som omfattes av loven er
 • Flyktninger med politisk asyl
 • Overføringsflyktninger med innreisetillatelse
 • Personer med opphold på humanitært grunnlag
 • Personer med kollektiv beskyttelse
 • Personer som blir gjenforent med personer nevnt ovenfor

Øvre aldersgrense for rett og plikt til deltakelse er 55 år, nedre aldersgrense er 18 år.
Ordningen er begrenset til nyankomne innvandrere, dvs. personer som har bosatt seg i en kommune i løpet av de siste to år før vedtak om introduksjonsprogram fattes. Programmet tilbys til dem som har behov for grunnleggende kvalifisering.
Personer med ulovlig opphold, asylsøkere, midlertidig beskyttede, arbeidsinnvandrere, studenter og familiemedlemmer til disse faller utenfor målgruppen.

Skjema og linker

Aktuelle linker

VOKSENOPPLÆRING

Grunnskoleopplæring særskilt organisert for voksne

Grunnskoleopplæring for voksne er opplæring i fag som fører frem til grunnskoleeksamen. 

Hvem kan søke? Vilkårene etter §4A

 • Du må være over opplæringspliktig alder.
 • Du må ikke ha rett til videregående opplæring etter opplæringsloven §3-1.
 • Du må ha lovlig opphold i Norge.
 •  Du må ha behov for grunnskoleopplæring.

Opplæringen er på dagtid. Vi tilbyr fagene norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag. Opplæringen går over minimum 1 år, avhengig av tidligere utdanning, språknivå og ditt behov.

Elevene har rett til lån og stipend etter Lånekassens regler.

Det søkes om inntak på eget skjema som du finner nederst på siden her.

For minoritetsspråklige søkere anbefaler vi at søkeren har bestått språktester på A2-nivå og har noe bakgrunn i engelsk og matematikk.

Vi har koordinator/rådgiver som kan gi deg råd og veiledning om hvilke fag eller nivå du bør søke.

Hvis du har spørsmål eller behov for mer informasjon, ta kontakt med Bamble voksenopplæring: Hilde Stiansen tlf. 92024345  epost: hilde.stiansen@bamble.kommune.no

        Søknad grunnskole 

 

Norsk for nyankomne innvandrere

 • Gir tilbud om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere (bosatt i Bamble kommune). Her finner du lovverket for rett og plikt til norskopplæring. Introduksjonsloven 
 • For introduksjonsdeltakere: Individuellplan utarbeides sammen med programrådgiver. Skoletilbud, språkutplassering, samt annen kvalifisering/deltakelse vil ligge innunder denne planen. 
 • For betalende deltakere: Opplæring i norsk og samfunnskunnskap koster 20.000,- kr for 550 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap, inklusiv utgifter til eventuelle prøver. Det er mulig å dele beløpet opp. Kontakt oss for mer informasjon om timer og dager. 
 • Kurs i 50 timer samfunnskunnskap: Gjennomføres i samarbeid med voksenopplæringene i Skien og Porsgrunn i juni hvert år. Dette blir utført på et språk som deltakeren forstår så langt det lar seg gjøre. Kontakt oss for informasjon om tider, språk og sted. 
 • Prøver: Voksenopplæringa arrangerer språkprøver i samarbeid med Kompetanse Norge tre ganger i året. Kontakt oss for informasjon om påmelding og dager. 
 • Beliggenhet: Skolen ligger i Langesund, Storgata 7 og 9. 2. og 3. etasje. Tlf: 35965309 

 

Kontakt: Gro Glenna Andersen – fagleder i voksenopplæringen

Mob: 481 65 095

         gro.glenna@bamble.kommune.no

   

Spesialundervisning

Det gis tilbud om spesialundervisning til innbyggere over 20 år som har behov for dette

Hvem har rett til spesialundervisning:

 • Voksne har rett til spesialundervisning på grunnskolens område hvis de ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det vanlige tilbudet for voksne, eller har særlig behov for opplæring for å utvikle eller holde grunnleggende ferdigheter ved like. Retten gjelder også personer som har behov for opplæring på grunn av sykdom eller skade. Opplæringen blir gitt etter opplæringsloven § 4A-2

Hvem kan søke? 

 • Voksne med; hørselshemming, synsvansker, lese- og skrivevansker (dysleksi), ervervet skade, medfødt skade/sykdom, afasi/annet behov for behandling hos logoped, lærevansker, utviklingshemming, omfattende funksjonshemming, psykiske vansker, mangelfull grunnskoleopplæring o.l

Opplæringen blir tilpasset søkerens behov. Individuelle opplæringsmål utarbeides i samarbeid med eleven og sakkyndig instans; Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Sakkyndig instans kartlegger og gir en uttalelse på behov, omfang og realistiske opplæringsmål

Tilbudet blir etter søknad gitt for en bestemt periode og/eller et bestemt antall timer. Spesialundervisning er et gratis deltidstilbud på dagtid. Opplæringen gis i grupper av ulik størrelse eller som enetimer. Undervisningen er i all hovedsak lagt til Voksenopplæringens lokaler i Langesund sentrum, men kan også gis i tilknytning til arbeidsplass, bolig e.l.

                Tilmeldingsskjema

Informasjon kan fås ved å kontakte Lene Glenna - koordinator, mob: 48 16 50 93

Voksenopplæring på videregående nivå skal gis av Telemark fylkeskommune

 

Privatistpåmelding til prøver og 50 timer samfunnskunnskap

 • Hvis du har behov for opplæring i 50 timer samfunnskunnskap, avlegge språkprøve, statsborgerprøve eller samfunnskunnskapsprøve, ta kontakt med skolen. Du finner mer informasjon om kurs og prøver på:

Kompetanse Norge

 • Det er foreløpig satt opp norskprøver i perioden 18. - 29. mai 2020. På grunn av Korona, vet vi ikke om disse gjennomføres. Meld deg på hvis du har behov for prøve, og du vil få mer informasjon når det nærmer seg. Ring Lene Glenna, tlf 48165093 for påmelding. 

På språkprøve må du velge nivå: A1/A2 - A2/B1 - B1/B2. Første gang du melder deg opp, må du ta en komplett prøve. Seinere kan du velge delprøver.

Prøvene avholdes tre ganger per år. Påmeldingsfrist er 4-5 uker før prøven.

Du må betale for disse prøvene, og prisene er:

Norskprøve skriftlig:     750,-

-          Lytteprøve:        250,-

-          Leseprøve         250,-

-          Skriveprøve       250,-

Norskprøve muntlig      700,-

Samfunnskunnskap      700,-

Statsborgerprøven        700,-

 

Avmelding må skje senest 48 timer før prøven. Ved for sen avmelding eller ikke oppmøte til prøven, vil du motta en faktura pålydende 200 kroner.

Påmelding til prøver og kurs skjer via kontaktpersoner i VO.

Kontaktpersoner:

Lene Glenna tlf: 48165093, mail: lene.glenna@bamble.kommune.no 

Gro Glenna Andersen tlf: 48165095, mail: gro.glenna@bamble.kommune.no

Sist oppdatert: 05. august 2020