Strømstøtte lag og foreninger 2022

Stortinget bevilget 17. februar 250 millioner kroner til frivillige organisasjoner som følge av ekstraordinære strømpriser i perioden desember 2021 - mars 2022. Målet med tilskuddsordningen er å motvirke at de høye strømprisene fører til redusert aktivitet og høyere deltakeravgifter i frivillige organisasjoner. Bamble kommune administrerer ordningen for organisasjoner som er hjemmehørende eller har eiendommer i Bamble.

Støtten utbetales som et engangsbeløp, basert på forbruk i desember 2021 og januar 2022. Forbruket i januar legges til grunn for beregning av forbruk i februar og mars 2022. Fristen for å søke er 15. mars 2022 kl.13.00.

Disse kan søke

  • Alle frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregisterne er tilskuddsberettiget.
  • Andre virksomheter som er eid av frivillige organisasjoner og har utgifter til strøm eller fjernvarme er tilskuddsberettiget. Det gjelder for eksempel i de tilfellene der et idrettslag har opprettet et aksjeselskap for å drifte idrettsanlegget. Det vesentlige er at frivillige organisasjoner (og tilknyttede virksomheter) som har strøm- eller fjernvarmekostnader får tilskudd, uavhengig av hvordan eierskap og driftsform på virksomheten som har strøm- eller fjernvarmeavtalen er organisert.
  • Andre virksomheter med vesentlig innslag av frivillig virksomhet kan søke om tilskudd. Det gjelder for eksempel grendehus eid av samvirker der frivillig innsats er avgjørende for driften. Kommunen skal gjøre en konkret vurdering av om virksomheten anses som frivillig drevet.
  • Organisasjoner som leier lokaler der de dekker løpende strøm- eller fjernvarmekostnader kan også søke.

Kommunale eller kommersielle virksomheter kan ikke få tilskudd. Det er ikke anledning til å få dekket økte strømutgifter i private hjem.

Krav til søker
  • Alle søkere må kunne dokumentere utgifter til strøm eller fjernvarme (faktura).
  • Alle søkere må ha organisasjonsnummer og bankkonto knyttet til organisasjonsnummeret.
Søknadsfrist

Fristen for å søke er 15. mars 2022 kl.13.00.

Slik søker du

Organisasjoner som er hjemmehørende i Bamble og har strømutgifter her søker via nasjonalt søknadskjema hos Lotteristiftelsen. Bamble kommune behander søknadene samlet etter søknadsfristens utløp.

Søkerne blir bedt om å oppgi følgende informasjon:
•Navn på organisasjon
•Organisasjonsnummer
•Kontaktinformasjon
•Kontonummer
•KWt forbruk desember og januar
•Kommentarfelt
•Strøm- eller fjernvarmeregning for desember og januar som vedlegg

Dersom organisasjonen din IKKE er registrert i Bamble (i Frivillighetsregisteret), men har strømutgifter på hus eller anlegg i Bamble, må du ta kontakt med kulturkontoret så veileder vi deg videre i søknadsprosessen.

Kontaktinformasjon

For spørsmål kontakt Bamble kommune v/ Gitte Tokheim tlf. 909 77 703 eller Anette Skaugen Guldager tlf. 480 22 490

Hvordan blir støtten beregnet?

Støttesatsen er en prosentandel av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månedlige gjennomsnittsprisen. For desember er prosentandelen satt til 55, for perioden januar til mars er den satt til 80 prosent.

Gjennomsnittsprisen i desember var ca. 177 øre per kWt og i januar ca. 141 øre per kWt. For februar og mars brukes et estimat på månedlig gjennomsnittspris, satt til 117 øre per kWt for februar og 152 øre per kWt for mars.

Det gir følgende støttesatser for perioden:
Desember: 59 øre per kWt.
Januar: 57 øre per kWt.
Februar: 38 øre per kWt.
Mars: 66 øre per kWt.

For å beregne tilskuddet til den enkelte organisasjon må kommunen gange forbruket for desember med støttesatsen for desember og forbruket for januar med støttesatsene for januar – mars.

Eksempel: en organisasjon har oppgitt et forbruk på 9 000 kWt i desember og 8 000 kWt i januar. Utregningen av tilskuddet blir da:
Desember: 59 øre per kWt x 9 000 kWt = 5 310 kr.
Januar: 57 øre per kWt x 8 000 kWt = 4 560 kr.
Februar: 38 øre per kWt x 8 000 kWt = 3040 kr.
Mars: 66 øre per kWt x 8 000 kWt = 5 280 kr.
Totalt: 18 190 kr i tilskudd.

Sist oppdatert: 01. mars 2022