Krav om møtegodtgjørelse

Møtegodtgjørelse for ordinære møter utbetales to ganger i året. Utbetalingen skjer automatisk etter registrering av oppmøte, men noen møter må politikerne selv kreve møtegodtgjørelse for. Alle politikere som har kommunal e- post adresse og kommunal iPad skal levere dette elektronisk (se brukerveiledning). Politikere som ikke har fått iPad av kommunen, må melde inn krav om møtegodtgjørelse manuelt via dette skjema. 

Det utbetales ikke møtegodtgjørelse i forbindelse med kurs, konferanser, orienteringer, folkemøter, befaringer og lignende unntatt når hele utvalget er innkalt med møteplikt.

Nedenfor følger en oversikt over utvalg og råd hvor møtegodtgjørelse utbetales automatisk. For alle andre møter, må politikerne selv sende krav om møtegodtgjørelse.

For disse utvalg og råd skal du IKKE sende krav om møtegodtgjørelse:
 • Administrasjonsutvalget
 • Bamble valgkomité
 • Bamble valgstyre
 • Bamble legatstyre
 • Eldrerådet
 • Formannskapet
 • Godtgjørelseskomiteen
 • Grenland Havn - representantskapet
 • Gruppeledermøtet
 • Helse- og omsorgsutvalget
 • Klagenemnd for eiendomsskatt
 • Kommunestyret
 • Kontrollutvalget
 • Landbruksnemnda
 • Oppvekst- og kulturutvalget
 • Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Sakkyndig nemnd
 • Stipend- og priskomiteen
 • Teknisk utvalg
 • Vilt- og innlandsfiskenemnda
Sist oppdatert: 17. februar 2017