Temaplaner

Kommunedelplaner, strategier og temaplaner.

Samfunnsplanlegging på tema- og sektornivå utgjør den største delen av planverket for kommunen. Slike planer gjelder for et avgrenset tematisk område, og er ment å avklare veivalg, vise strategier og nødvendige prioriteringer på lang sikt innenfor dette området.

Navn på plan

Planbeskrivelse

Planperiode

Boligplanen

Denne temaplanen viser kommunale prioriteringer og strategier når det gjelder bolig. 

2023-2027

Næringsstrategi

Næringsstrategien setter retningen for næringsarbeidet i Bamble, og synliggjør hvordan kommunen skal videreutvikles som en næringsvennlig kommune.

2023-2024

Handlingsplan næring

 

2023-2024

Skoleutviklingsplan

Bambleskolens utviklingsplan skal være en plattform og ledestjerne for våre ansatte slik at vi alle bidrar til utvikling av en best mulig skolehverdag for hvert eneste barn, ungdom og voksne som er våre elever.

Planen vår er sentrert mot elevers behov, og våre handlinger skal gjøres med grunnlag i det som fremmer helse, trivsel og læring for dem.

Planen skal ha sitt ståsted i det vi beviselig vet har god effekt på læring. Den retter dermed sitt fokus på en grunnleggende kjernekompetanse og har en tydelig forventning om faglig profesjonalitet.


2022-2027

Temaplan- Styrking av demensomsorgen

Bamble kommune vil stå foran en stor økning av antall eldre i årene som kommer. Det medfører også en relativt stor vekst av antall personer som vil utvikle demens. Kommunen må derfor ha nødvendige tiltak for å håndtere dette.

Vedtatt av kommunestyret april 2022


Leve hele livet

 

Bambles kommunes arbeid med Leve hele livet har som mål å utvikle tjenester som gir et mest mulig aldersvennlig samfunn. I praksis betyr det et fokus på eldres livskvalitet, hvor selvstendighet, frivillig arbeid, trygghet, mestring, og forebygging er sentralt.

 

Planperiode 2022-2026

Barnehageplan

Planen beskriver lokale og sentrale rammefaktorer som påvirker vurderingen av barnehagekvaliteten og barnehagekapasiteten.

Vedtatt i kommunestyert okrober 2022

 

Kommunikasjonsstrategi

Bamble kommunes tjenester skal videreutvikles gjennom god intern kommunikasjon, og brukervennlig og relevant ekstern informasjon. Informasjonen skal bidra til trygghet, og til å gi publikum et realistisk forventningsnivå til tjenestene kommunen tilbyr. I kommende periode skal det utarbeides en handlingsplan for kommunikasjonsstrategien.

Planperiode 2018-2021

Helse- og omsorgsplan  

Plan for IKT, kompetanse og rekruttering

Flere brukere, nye brukergrupper og nye oppgaver til kommunene krever høyere og mer omfattende kompetanse. Planen skal kartlegge kompetansebehov og rekrutterings-tiltak på kort og lengre sikt, og tiltak for å øke heltidsstillinger skal innarbeides i planen. Vedtatt av kommunestyret høsten 2018.

Helse- og omsorgsplan  

Plan for utvikling og dimensjonering av helse- og omsorgstjenester

På bakgrunn av forventet demografisk utvikling har Bamble kommune behov for en helhetlig plan for framtidig helse- og omsorgstjeneste. En slik plan vil være svært omfattende og deles inn kapitler (se oversikt nedenfor), som til sammen vil utgjøre en helhetlig plan for utvikling og dimensjonering av helse- og omsorgstjenestene. Vedtatt av kommunestyret høsten 2018.

Helse- og omsorgsplan

Implementering og bruk av velferdsteknologi

En økning i den aldrende delen av befolkningen vil kreve mer tjenester og tilbud. Samtidig vil også flere eldre holde seg friskere lenger, og morgendagens eldre og pleietrengende vil ha en annen tilnærming til og fortrolighet med bruk av teknologiske løsninger enn dagens. Teknologiske løsninger vil være svært viktig både for å gi den enkelte større grad av frihet og selvstendighet, og for å redusere behovet for økning i antall ansatte. Velferdsteknologi er også et statlig satsningsområde. Vedtatt av kommunestyret høsten 2018.
Plan for helse- omsorg-, sosial- og smitteberedskap

Planen er utarbeidet i henhold til lov om helsemessig og sosial beredskap med tilhørende forskrifter.  

Planen skal dekke et minimumskrav av det en kommune må ha på plass for å oppfylle formålet med å verne befolkningens liv og helse. Planen skal også bidra til at nødvendig helsehjelp, omsorgs- og sosialtjenester kan tilbys befolkningen under krig og ved kriser i fredstid.

 

Vedtatt av kommunestyret våren 2018
Handlingsplan for folkehelse

Bamble kommune skal utvikle helsefremmende barnehager, skoler, fritidstilbud og lokalmiljø. Vi skal motvirke sosiale helseforskjeller. Vi skal i samarbeid med frivillig sektor stimulere til fysisk aktivitet, trivsel og gode levevaner.

2014
Kompetanseplan enhet skole og barnehage Kompetanseplan for enhet skole og barnehage er en faseinndelt plan, som i fase 1 skal sikre at enheten har nødvendige styringsdokumenter for å prioritere ressurser til kompetanseutvikling i enheten. I fase 2 skal planen sikre at enheten gjennomfører kompetansehevingstiltak for å møte fremtidige behov. I fase 3 skal den sikre at enheten har nødvendig kompetanse tilpasset fremtidige behov. Planperiode 2018-2025
Plan for anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, inkludert friluftsplan

Alle kommuner er pålagt å utarbeide en plan for idrett og fysisk aktivitet.  Planen skal vise kommunens mål og prioriteringer innenfor området.  Friluftsliv er en del av planen.  

Planen har et handlingsprogram som viser prioriterte anlegg, og er en forutsetning fors å fremme søknader om statlige spillemidler til anlegg.

Vedtatt i kommunestyret 2012,

Friluftsplan vedtatt i 2015

Handlingsplan for kystkultur Handlingsplan for kystkultur definerer mål og strategier for kommunens kystkulturarbeid Vedtatt i kommunestyret 2011
Utviklingsplan for Bamble kommunale kulturskole Utviklingsplanen for Bamble kommunale kulturskole definerer fem strategier for utvikling av kulturskoletilbudet. Vedtatt i kommunestyret i 2015
Kultursmilet Planen definerer målsetting for den kulturelle skolesekken for Bamble kommune. Vedtatt i kommunestyret 2013
Handlingsplan for økt frivillighet Planen definerer frivilligheten i Bambles samarbeid med kommunale tjenester. Vedtatt i kommunestyret 2018
Plan mot vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep

5 departementer har oppfordret til økt fokus og satsing mot et alvorlig samfunnsproblem – forebygging og oppfølging av utsatte personer. Planen skal bidra til å sette dette innsatsområdet på dagsorden.

Planen skal samordne og tydeliggjøre ulike tjenester og instansers bidrag og ansvar når det gjelder forebygging av vold, og oppfølging av mennesker som er utsatt for vold og overgrep, samt bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget på dette området.

Planperiode 2019-2023
Trafikksikkerhetsplan

Trafikksikkerhetsplan er en plan for å trygge og bedre trafikksikkerheten i Bamble kommune. Planen inkluderer «Aksjon skolevei for myke trafikanter».

Planperiode 2016-2020 Revideres februar 2021
Hovedplan for vann og avløp

Planen omhandler reglene i EUs vanndirektiv, drikkevannsforskriften og avløpsdirektivet som er gjeldende fra 2020. Hovedplan for vann og avløp skal være en plan for kommunens prioritering og aktivitet på vann- og avløpssektoren i planperioden.

Planperiode 2014-2024 Revideres desember 2020
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) skal være en premissleverandør for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Analysen dekker kommunens ansvars- og tjenesteområde og skal sørge for et trygt og robust lokalsamfunn.

Vedtatt i kommunestyret 2018
Overordnet beredskapsplan

Planen er utarbeidet i henhold til forskrift om kommunal beredskapsplikt, §4.

Den overordnede beredskapsplanen omhandler kommunens kriseledelse, varslingslister, ressursoversikter, evakueringsplaner og plan for kommunens krisekommunikasjon.

Vedtatt i kommunestyret i 2016
Handlingsplan for økt frivillighet

Gjennom St. melding nr.39 (2006-2007) «Frivillighet for alle» er kommunen oppfordret til å utarbeide en lokal frivillighetspolitikk.

Handlingsplanen er en 4-årig plan for utvikling av det frivillige arbeidet i Bamble. Planen klargjør kommunens frivillighetspolitikk og områder som skal prioriteres, og planen er fulgt opp med ulike tiltak, bl.a. endringer i kommunens tilskudds-ordninger.

Planperiode 2018-2021
Plan for Bamble bibliotek og litteraturhus

Planen skal klargjøre hvilke utfordringer og muligheter Bamble bibliotek og litteraturhus står overfor, og hvilke strategier og tiltak kommunen bør ha for å få til ønsket utvikling.

Planperiode 2017-2020
Velferdspolitisk handlingsplan

Tjenester som NAV (inkl. Frisk Bris), flyktningetjenesten/voksen- opplæringen, barne- og familievernet, mangler en politisk forankring i en handlingsplan.

Det er derfor behov for å utvikle en kommunal velferdspolitikk innenfor tema som: arbeid og kvalifisering, integrering, barne- og familievern og «Fattigdomsproblematikk».  

Arbeidet må ses i lys av både folkehelse og en helhetlig oppvekstpolitikk.

Vedtatt i kommunestyret 2017

Boligsosial handlingsplan

Kommunens boligsosiale handlingsplan tar for seg de grupper av befolkningen som trenger hjelp til å skaffe seg en permanent bolig samt de som trenger tjenester der de bor.

Planperiode
2016-2025

Regionale planer

Tabellen under viser gjeldende regionale planer der Bamble kommune deltar

Toppidrettsstrategi for Grenland 2023-2031

I Grenland ønsker vi gjøre de beste bedre, gjøre de beste flere og skape utviklingsmuligheter for morgendagens toppidrettsutøvere.

Toppidrettsstrategien skal bidra til bedre rammer
for idrettslag med dagens og morgensdagens
toppidrettsutøvere, deres trenere og samarbeidspartnere.

Strategisk næringsplan for Grenland Strategisk næringsplan for Grenland angir mål og strategiske innsatsområder for næringsutviklingsarbeidet i regionen.
Strategi for næringsarealer Strategi for næringsarealer i Grenland er forankret i Strategisk næringsplan for Grenland 2017 – 2020. Planen gir en oversikt over næringsarealer, samt strategiene for den videre utviklingen av disse arealene.

ATP-Grenland (Areal- og transportplan Grenland)

Den regionale planen skal koordinere utviklingen i de fire kommunene for å bygge opp under regionens attraktivitet, fastlegge en felles strategi for utvikling av arealbruk og infrastruktur , gi bestemmelser og retningslinjer der det er viktig med en koordinert innsats og strategi og bidra til at målsettinger og tiltak i Bypakke Grenland nås
Byutredning Grenland (Bystrategi) Utredning som gjennomføres av Jernbaneverket og Statens Vegvesen. Strategiplanen er felles for Skien, Siljan, Porsgrunn og Bamble. I Meld. St. 33 (2016-17) Nasjonal transportplan 2018-29 har transportetatene fått i oppdrag å gjennomføre byutredninger som belyser utfordringer, virkemidler, strategier og konsekvenser av målet om at veksten i persontransport med bil skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Byområdet Grenland inngår blant de ni byområdene i Norge der dette gjennomføres.
Forvaltningsplan Skjærgårdsparken Interkommunalt samarbeidsprosjekt for planlegging, forvaltning, drift og vedlikehold av de offentlige friluftslivsområdene i kystsonen i Kragerø, Bamble, Porsgrunn og Skien kommuner
Regional plan for vannforvaltning i vannregionen Vest-Viken for planperioden 2016-2021 Hensikten med planen er å gi en framstilling av hvordan vannmiljøet og vannressursene skal forvaltes i et langsiktig perspektiv.