Skatter og avgifter

Rådhuset i LangesundKommunale krav

Virksomhet for plan og økonomi har ansvar for oppfølging og innkreving av kommunale krav

Les mer om kommunale krav

Arbeidsgivere og selskap

Som arbeidsgiver må du kjenne regelverket for forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og lønnsinnberetning, herunder arbeidsgivers plikter vedrørende beregning, innsending av a-melding og betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.

Les mer om arbeidsgivere og selskap

Personlig skatt

Når skatteetaten har beregnet skatten din får du en utskrift av fastsettingen og et skatteoppgjør. Har du spørsmål om skatteoppgjøret?

Les mer om personlig skatt

Aktuelt

Skatteoppkreveren har ansvar for innkreving av:

 • arbeidsgiveravgift
 • forskuddstrekk
 • forskuddsskatt
 • restskatt
 • upersonlig forskuddsskatt/upersonlig restskatt (selskaper)
 • tvangsmulkt

Dersom kravene ikke betales innen forfall, påløper det forsinkelsesrenter. Vi er særnamsmann for disse krav og kan derfor tvangsinndrive kravene blant annet gjennom utleggstrekk (trekk i lønn) eller utleggsforretning (pant). Tilgodebeløp ved avregningen utbetales av oss.

Arbeidsgiverkontroll

Arbeidsgiverkontrollen i Grenland er et interkommunalt samarbeid mellom Bamble, Kragerø, Drangedal, Porsgrunn, Siljan og Skien, og kontrollerer at kommunenes arbeidsgivere gjennomfører forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift i samsvar med skattebetalings- og folketrygdlovens bestemmelser. Arbeidsgiverkontrollen kontrollerer også at bokføringsloven, regnskapsloven og opplysningsplikten i skatteforvaltningsloven overholdes

Kontaktinformasjon

Bamble skatteoppkreverkontor
Besøksadresse: Rådhuset, Kirkeveien 12, 3970 Langesund
Postadresse: Postboks 80, 3993 Langesund
Telefon: 35 96 50 00

Arbeidsgiverkontrollen i Grenland
Besøksadresse: Servicesenteret Storgata 153 Apotekbygget
Postadresse: Postboks 128, 3901 Porsgrunn
Telefon: 35 54 70 00

Skatteetaten
Besøksadresse: Myren 12, 3718 Skien
OBS: Besøk kun etter avtale. Timebestilling på skatteetaten.no
Postadresse: Postboks 9200 Grønland, 0134 Oslo
Telefon: 800 800 00

Forfallskalender 2019

Måned           

Frist for å levere a-melding                                           

Frist for betaling av skattetrekk og   arbeidsgiveravgift

Januar

5. februar

15. mars                                                                

Februar

5. mars

Mars

5. april

15. mai

April

6. mai

Mai

5. juni

15. juli

Juni

5. juli

Juli

5. august

16. september

August

5. september

September

5. oktober

15. november

Oktober

7. november

November

5. desember

15. januar   2020                              

Desember

5. januar 2019


Skatteattest

Attesten viser betalingsstatus for forfalte skatter og avgifter, det vil si at det er dokumentasjon på om virksomheten eller du personlig skylder skatt/merverdiavgift.

Er du for eksempel en anbudsgiver vil ofte oppdragsgiveren kreve attest for skatt og merverdiavgift. Du kan også trenge denne attesten i forbindelse med skjenkeløyver og i enkelte andre bevillingssaker.

Attesten for skatt og merverdiavgift viser også om en virksomhet/person er registrert i merverdiavgiftsregisteret.

Skatteattesten utstedes på bokmål, nynorsk og engelsk.

Du bestiller selv attesten på www.skatteetaten.no, og den produseres automatisk og blir levert i meldingsboksen din i Altinn. Normalt skjer dette umiddelbart etter at du har sendt bestillingen.

Hvis du ikke har mulighet for å bestille attesten via Altinn, kan du kontakte Skatteetaten eller Skatteoppkreverkontoret for å få hjelp til å bestille.

Ofte stilte spørsmål:

KID nummer
Ved elektronisk innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift til skatteoppkreverkontoret må betalingen ha KID-nummer
Dersom du ikke har riktig betalingskort for hånden, kan du lage KID-nummer selv på Skatteetatens nettside.

Samme KID kan brukes ved betaling til alle landets kemnere/skatteoppkrevere. Dette er greit å vite for de som for eksempel betaler utleggstrekk til flere kommuner.

Betalingsutsettelse på restskatt?
I utgangspunktet skal all skatt betales til forfall og det er kun ved spesielle unntak at utsettelse eller betalingsavtale blir gitt.

Vilkår for betalingsavtaler

I motsetning til en del andre kreditorer har skatteoppkreverkontoret etter gjeldende regelverk bare en svært smal adgang til å inngå betalingsavtaler. De viktigste vilkårene for å kunne inngå en betalingsavtale er:

 • Betalingsavtalen må føre til raskere nedbetaling enn tvangsinnfordring
 • Betalingstilbudet må være det beste du kan tilby
 • Økonomisk oversikt over husstandens samlede utgifter og inntekter med tilhørende bilag må fremlegges
 • Alle andre muligheter til å finne en løsning må ha vært prøvd
 • Skattekrav har prioritet før private gjeldsforpliktelser
 • Skatteoppkreverkontoret kan vurdere det som nødvendig å be om at det stilles sikkerhet for kravet

Forsinkelsesrenter
Skatt har lovbestemt forfall, og forsinkelsesrenter vil påløpe selv om det inngås betalingsavtale.

Unngå betalingsanmerkning
Lar du være å betale ditt skattekrav, plikter vi å innfordre pengene ved tvang. Da kan vi for eksempel trekke deg i lønn eller ytelser. Dette kalles utleggstrekk. Vi kan også ta pant i eiendelene dine. Dette kalles utleggsforretning. Både utleggstrekk og utleggsforretning gjør at du får betalingsanmerkning.

Ettergivelse av skatt
Du kan søke om å få ettergitt eller nedsatt skatt, men da er det er svært strenge kriterier som må være oppfylt. Dersom du er varig ute av stand til å betjene skattegjelden ber vi deg ta kontakt for å få saken din vurdert.

Venter du penger fra skatteoppkreverkontoret?
Har du penger til gode ved skatteoppgjøret, vil du normalt få disse tilsendt i løpet av 1-2 uker etter at skatteoppgjøret er klart. De fleste vil få beløpet direkte inn på bankkonto.

Utbetaling kun til godkjente kontoer

Skatteoppkreverkontoret kan i utgangspunktet ikke sette beløpet inn på annen bankkonto enn de som er registrert på den skattepliktige i skatteetatens kontoregister. Som hovedregel kan den skattepliktige kun få tilbakebetalt skatt til kontoer som vedkommende selv eier. Dette er for å sikre at beløpet blir utbetalt til rett person. Noen kontoer er ikke egnet til utbetaling av skattepenger. Det er bl.a. utlånskontoer, kredittkortkontoer og sperrede kontoer.

Endre kontonummer
Ønsker du at pengene kommer inn på et annet kontonummer enn det som er oppgitt i den siste skattemeldingen din, kan du endre kontonummeret elektronisk.
Logg inn på www.skatteetaten.no/endre-konto til og med 15. mai.

Endre kontonummer hos skatteoppkreverkontoret
Når fristen for å endre kontonummer er utløpt eller hvis kontonummeret du ønsker å benytte ikke er registrert hos dem, kan du kontakte skatteoppkreverkontoret for å få endret kontonummeret.

Hva trenger vi for å endre konto for utbetaling:

 1. Vi må ha skriftlig og underskrevet henvendelse om det fra den skattepliktige
  "Den skattepliktige" kan være både en privatperson og et firma. For firmaer må henvendelsen være undertegnet av den/de som har signaturfullmakt i henhold til selskapets firmaattest, eller fra firmaets regnskapsfører/revisor.
 2. Den skattepliktige må være legitimert
  Du kan vise frem legitimasjon ved oppmøte hos oss personlig på Rådhuset i Langesund. Hvis du ikke kan møte opp hos oss kan du sende oss en kopi av legitimasjon med bilde. Sender du inn en kopi må du også signere på kopien så vi ser at underskriften din stemmer med den som er på legitimasjonen.
 3. Den skattepliktige må disponere kontoen
  Du må dokumentere at du er kontohaver eller har disposisjonsrett til kontoen. Dokumentasjon på at du har disposisjonsrett til kontoen kan være for eksempel et brev fra banken, kopi av bankkort eller en kontoutskrift hvor kontonummeret kommer fram

I spesielle tilfeller trenger vi mer dokumentasjon:

 1. Dødsbo
  Vi trenger kopi av skifteattest, fullmakter og legitimasjon fra alle arvingene
 2. Verge
  Vi trenger kopi av vergefullmakt.
 3. Disponerer du kontoen?
  Vi trenger dokumentasjon på at du er disponent

Utbetalingskort
I noen tilfeller utbetaler vi penger på utbetalingskort. Dette gjelder:

 • De som har reservert seg mot å få utbetalt på konto
 • De som ikke har egnet konto
 • De som har valgt dette som utbetalingsmåte på skattemeldingen

Utbetalingskort kan heves hos post i butikk og i de fleste banker.

Hvis du ikke ønsker utbetalingskort til neste år, og årsaken til at du har fått tilsendt utbetalingskort er at du har en kontotype som ikke er godkjent for utbetaling av skattepenger, må du kontakte banken og opprette ny konto som kan benyttes til mottak av skattepenger.

Utbetaling til konto som ikke lenger er i bruk
Hvis du har sagt opp kontoen din og har glemt/ikke rukket å endre konto innen fristen, vil vi forsøke å utbetale til den oppsagte kontoen. Vi vil da få beskjed om at kontoen ikke kan brukes og utbetale beløpet på nytt til en annen konto som er registrert på deg eller sende utbetalingskort. Det kan føre til at utbetalingen blir noe forsinket.

Sist oppdatert: 05. juni 2019