Forebyggende avdeling

Forebyggende avdeling 

 

BRANNVAKT BAMBLE

481 64 925 (vakthavende brannsjef)

Om avdelingen

Forebyggende avdeling består av feiere og forebyggende personell. Avdelingen har som hovedoppgave å forebygge branner og ulykker i kommunen. I Bamble er det registrert over 90 særskilte brannobjekter hvor man går branntilsyn for å
forebygge branner. Feierne gjennomfører også tilsyn i boliger og feier piper. Forebyggende avdeling driver også med informasjons- og motivasjonstiltak til innbyggerne

Hva gjør avdelingen?

  • Gjennomfører informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker.
  • Gjennomfører brannforebyggende tilsyn.
  • Gjennomfører ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane.
  • Utfører nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og krisesituasjoner.
  • Sørger for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.
  • Brannteknisk byggesaksbehandling.

Brannvern og tilsyn

Eier av byggverk skal sørge for nødvendige sikringstiltak for å forebygge og begrense brann, eksplosjon eller annen ulykke.

Mer om tjenesten

Sikkerhet på campingplassen

Alle brannvesen i Telemark har gått sammen og laget en brosjyre basert på gjeldende lovverk utarbeidet av Norsk brannvernforening, som anses aktuelt for campingplasser.

Last ned brosjyren her

Branntilsyn i særskilte brannobjekter

Brannvesenet gjennomfører branntilsyn i alle særskilte brannobjekter i kommunen

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Brann- og feiervesenet skal sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Mer om tjenesten

Fyrverkeri - handel og oppbevaing

Ønsker du og din virksomhet å selge fyrverkeri i klasse II og III, må du ha tillatelse av kommunen.

Mer om tjenesten

Montering av ildsted eller skorstein

Installasjon av ildsted som del av nybygg vil alltid være søknadspliktig, da som en del av byggesøknaden til Plan- og bygningstjenesten.

Mer om tjenesten 

Nødnummerplakat

Sist oppdatert: 21. januar 2021