Kommunale avgifter og eiendomsskatt

Kommunale avgifter

Standard terminoppsett er at gebyrene fordeles på 12 terminer.
Det er også mulig å velge 1 termin i året eller 4 terminer i året.

Dersom du ønsker å endre terminoppsett, må dette sendes skriftlig og merkes med «TERMIN gårds- og bruksnummer».  

Du får da en skriftlig bekreftelse/tilbakemelding fra Kommunalteknikk.

Epost: postmottak@bamble.kommune.no 
Post: Bamble kommune, Postboks 80, 3993 Langesund    

Dersom du er bruker av avtalegiro, bør du samtidig sjekke om du har lagt inn en beløpsgrense som må justeres i forhold til endring av terminbeløpet.

 

Eiendomsskatt

Faktura for april 2021 inneholder ny eiendomsskatt i henhold til taksering. Den nye eiendomsskatten gjelder fra 1.januar, og det som er fakturert tidligere i år fratrekkes. Selv ved klage må eiendomsskatten betales i sin helhet, jf. eiendomsskatteloven §25. Dersom klagen fører frem vil overbetalt skatt tilbakebetales.  

Henvendelser vedrørende eiendomsskatt merkes med «EIENDOMSSKATT gårds- og bruksnummer»

Epost: postmottak@bamble.kommune.no 
Post: Bamble kommune, Postboks 80, 3993 Langesund
Telefon vedr.eiendomsskatt: 35 96 50 26  

Vanlige spørsmål og svar om eiendomsskatt

1. Jeg har sendt inn en klage – når kan jeg forvente en avklaring på min klage?

Alle som har sendt inn klage på takst og/eller fakta-feil, har fått foreløpig svar.    

2. Må jeg betale utskrevet ny eiendomsskatt selv om jeg har klaget?

Ja. Iflg Eiendomsskatteloven § 25, 3. avsnitt heter det: «Eigedomsskatten skal ytast til fastsett tid og med dei summane som først er fastsette, endå om det er sendt inn klage over utskrivinga eller utskrivingsgrunnlaget, eller dei står under prøving for ein klageinstans eller domstolane.»    

3. Hvis jeg ikke får medhold i min klage, hva skjer da?

Da går saken videre til Klagenemnda for eiendomsskattesaker. Klagenemnda skal prøve alle sider av klagen på nytt.    

4. Hvis jeg får delvis medhold, hva skjer da?

Da får du nytt vedtak fra Sakkyndig nemnd – med 6 ukers klagefrist.    

5. Hvis jeg må betale ny utskrevet eiendomsskatt, får jeg igjen for mye betalt skatt hvis klagen tas til følge?

Dersom du har betalt for mye eiendomsskatt, vil beløpet bli avregnet/tilbakebetalt.

6. Hvis jeg har klaget, kan jeg forvente at det blir en befaring av min eiendom i forbindelse med klagesaken?

Dersom klagen ikke gis helt eller delvis medhold, oversendes den Klagenemnda for eiendomsskattesaker til endelig behandling.  Klagenemnda skal befare alle eiendommer før behandling av klagen.

Om eiendomskatt og takst


Kommunestyret vedtok ny alminnelig taksering for hele kommunen i sak 32/19, gjeldende fra 1.1.2021, jf endomsskatteloven §2 og 3a. Eiere/festere av eiendom i Bamble ble informert om dette i eget i skriv: Informasjon til grunneiere/festere om eiendomsskattetaksering

Kommunestyret har oppnevnt Sakkyndig nemnd som er ansvarlig for rammer-og retningslinjer, soneinndeling for takseringen, samt godkjenning av takster.
Oversikt nemndsmedlemmer Rammer og retningslinjer Sonekart bolig Sonekart fritid 

Takstfirma Verditaksering Kjell Larsen AS fikk oppdraget med å utarbeide forslag til takster for Sakkyndig nemnd.

Nye eiendomsskattetakster er vedtatt og sendt eiere/festere direkte via «Svar ut» til din digitale postkasse. Har du ikke digital postkasse vil brevet bli sendt pr post.

Lister over alle takster ligger ute til offentlig ettersyn i tidsrommet 1.3.2021 til 12.4.2021. Papirutgave er tilgjengelig på kommunens Servicetorg.
Skatteliste bolig Skatteliste fritid Skatteliste næring

Taksten skal gjenspeile en antatt markedsverdi/omsetningsverdi ved fritt salg (jfr. Eiendomsskattelovens §8 – A2).

«Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal. Skattegrunnlaget for bustader og fritidsbustader vert sett til verdet multiplisert med 0,7. Verdet av næringseigedom skal setjast til teknisk verde når det ikkje er mogleg å
fastsetje verdet etter regelen i første punktum.»

Taksten framkommer slik:
• Fakta om eiendommen (for eksempel areal og bygningstype)
• Vurderinger av eiendommen (for eksempel alder, tilstand og beliggenhet)
Hvordan lese tilsende skjema for beregning av eiendomsskatt

Skatt


Kommunestyret i Bamble vedtok i sak 1/21, den 11.2.2021 følgende betalingssatser:
• Bolig- og fritidseiendommer: 2,9 promille
• Øvrige eiendomskategorier (generell sats): 4 promille
• Bunnfradrag kr. 350 000,- Regler for tilordning av bunnfradrag, godkjent av kommunestyret 11.2.2021

Alle takster på bolig- og fritidseiendommer (ikke tomter) vil bli redusert med 30% før skattegrunnlaget blir beregnet. Denne reduksjonsfaktoren ble lovpålagt i 2020, jf eiendomsskattelovens § 8 A-2 (1). Reduksjonen er blant annet ment som en buffer for ikke å overstige omsetningsverdien.

Faktura


Skatten blir fakturert i 12 terminer. termin 1 til 3 termin er fakturert etter 2020 takster og satser. Ny skatt vil bli avregnet i 4 termin.

Landbrukseiendommer


Eiendom som "vert dreven som gardsbruk eller skogbruk" skal ifølge Eiendomsskattelovens §5h være fritatt for eiendomsskatt. Fritaket omfatter likevel ikke våningshus og kårbolig med
tilhørende garasje, inkludert tomt som for boligeiendom, og som helt eller delvis blir benyttet til bolig. Fritaket omfatter heller ikke fritidsbygg beliggende på en landbrukseiendom.

Eiendommer som har 35 dekar eller mer, fulldyrket eller overflatedyrket jord, eller samlet areal på 100 dekar eller mer, defineres som landbrukseiendom (konsesjonspliktige eiendommer).

Klage


Det kan klages på taksten i perioden 01.03.2021 til 12.04.2021. Klagen må være skriftlig.

Dette kan du klage på:
• Feil ved faktagrunnlaget (arealer, etasjebenevnelser, type/antall bygg), takstgrunnlaget og manglende bunnfradrag.

Dette kan du ikke klage på:
• Skattenivået, promillen, størrelsen på bunnfradraget, sonefaktor og takseringsreglene.

Eiendomsskatteloven §19 lyder:
«Skatteytaren kan klage på den utskrivne eigedomsskatten. Klaga må gjevast inn skriftleg til eiendomsskattekontoret innan seks veker frå det seinaste tidspunktet av den dagen det vart kunngjort at eigedomsskattelista var utlagd eller dagen skattesetelen vart sendt i samsvar med §14. Klage over verdet kan bli fremja kvart år i samband med den årlige
utskrivinga av eigedomsskatt, dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidlegare år.»

Behandling av klager
En klage behandles først av sakkyndig nemnd. Dersom klagen ikke får fullt medhold sendes den automatisk videre til klagenemnd for eiendomsskatt, hvor det gjennomføres en ny
totalvurdering av taksten.

Selv ved klage må eiendomsskatten betales i sin helhet. Dersom utfallet av klagesaken går i klagers favør vil overbetalt skatt tilbakebetales.

Klagene vil bli behandlet fortløpende.

Fritak for eiendomsskatt


Eiendommer som kommer inn under Eiendomsskattelovens §5, f.eks kirker, kommunale- og statlige eiendommer, vil få automatisk fritak.

Kommunestyret har også fritatt eiendommer etter Eiendomsskattelovens §7a og b, som lag, foreninger, stiftelser.

Eiendomsskatteloven §7a og §7b lyder:
«Kommunestyret kan fritaka desse eigedomane heilt eller delvis for eigedomsskatt:
a) Eigedom åt stiftningar eller institusjoner som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.
b) Bygning som har historisk verde.»

Dersom din eiendom er gitt fritak for eiendomsskatt fremkommer det i tabell på side 2 ovenfor (under «informasjon om avtalen»).

Mener du din eiendom faller inn under denne kategorien og ikke har fått fritak, send oss skriftlig klage innen klagefristens utløp, 12.04.2020.

Liste over eiendommer som er fritatt etter Eskl §7 av Kommunestyret i møte 11.2.2021


Kontaktinformasjon

 

Epost: postmottak@bamble.kommune.no

Telefonhenvendelser: 35 96 50 26

Postadresse: Bamble kommune
v/Eiendomsskattekontoret
Postboks 80
3993 LangesundSist oppdatert: 12. oktober 2021