Kommunale avgifter og eiendomsskatt

Kommunale avgifter

Standard terminoppsett er at gebyrene fordeles på 12 terminer.
Det er også mulig å velge 1 termin i året eller 4 terminer i året.

Dersom du ønsker å endre terminoppsett, må dette sendes skriftlig og merkes med «TERMIN gårds- og bruksnummer».  

Du får da en skriftlig bekreftelse/tilbakemelding fra Kommunalteknikk.

Epost: postmottak@bamble.kommune.no 
Post: Bamble kommune, Postboks 80, 3993 Langesund    

Dersom du er bruker av avtalegiro, bør du samtidig sjekke om du har lagt inn en beløpsgrense som må justeres i forhold til endring av terminbeløpet.

 

Eiendomsskatt

Faktura for januar 2022 inneholder ny eiendomsskatt i henhold til ny promillesats. Den nye eiendomsskatten gjelder fra samme måned. Selv ved klage må eiendomsskatten betales i sin helhet, jf. eiendomsskatteloven §25. Dersom klagen fører fram, vil overbetalt skatt tilbakebetales.

Alle som har klaget skal ha fått et foreløpig svarbrev med beskjed om at klagen er mottatt og at de skal få svar. Vi opplever nå at en del blir utålmodige og etterlyser sin klagebehandling. Det har vi stor forståelse for, og kan bare sterkt beklage situasjonen. Eiendomsskattekontoret holder fremdeles på med behandling av klagesaker fra  april 2021. Vi jobber så fort vi kan.

Sakkyndig nemnd har bestemt at fritidsboligene skal behandles først.

 

Vanlige spørsmål og svar om eiendomsskatt

1. Jeg har sendt inn en klage – når kan jeg forvente en avklaring på min klage?

Alle som har sendt inn klage på takst og/eller fakta-feil, har fått foreløpig svar.    

2. Må jeg betale utskrevet ny eiendomsskatt selv om jeg har klaget?

Ja. Iflg Eiendomsskatteloven § 25, 3. avsnitt heter det: «Eigedomsskatten skal ytast til fastsett tid og med dei summane som først er fastsette, endå om det er sendt inn klage over utskrivinga eller utskrivingsgrunnlaget, eller dei står under prøving for ein klageinstans eller domstolane.»

3. Hvis jeg ikke får medhold i min klage, hva skjer da?

Da går saken videre til Klagenemnda for eiendomsskattesaker. Klagenemnda skal prøve alle sider av klagen på nytt.    

4. Hvis jeg får delvis medhold, hva skjer da?

Da får du nytt vedtak fra Sakkyndig nemnd – med 6 ukers klagefrist. 

5. Hvis jeg må betale ny utskrevet eiendomsskatt, får jeg igjen for mye betalt skatt hvis klagen tas til følge?

Dersom du har betalt for mye eiendomsskatt, vil beløpet bli avregnet/tilbakebetalt.

6. Hvis jeg har klaget, kan jeg forvente at det blir en befaring av min eiendom i forbindelse med klagesaken?

Dersom klagen ikke gis helt eller delvis medhold, oversendes den Klagenemnda for eiendomsskattesaker til endelig behandling. Klagenemnda skal befare alle eiendommer før behandling av klagen.

 

Om eiendomskatt og takst

Kommunestyret vedtok ny alminnelig taksering for hele kommunen i sak 32/19, gjeldende fra 1.1.2021, jf endomsskatteloven §2 og 3a. Eiere/festere av eiendom i Bamble ble informert om dette i eget i skriv: Informasjon til grunneiere/festere om eiendomsskattetaksering

Kommunestyret har oppnevnt Sakkyndig nemnd som er ansvarlig for rammer-og retningslinjer, soneinndeling for takseringen, samt godkjenning av takster.

Kommunestyret selv bestemmer promillesats og størrelse på bunnfradrag hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Oversikt nemndsmedlemmer Rammer og retningslinjer Sonekart bolig Sonekart fritid 

Lister over alle takster ligger hvert år ute til offentlig ettersyn i seks uker fra 1.3.

Papirutgaven er tilgjengelig på kommunens Servicetorg i samme tidsrom.

 

Skatteliste bolig Skatteliste fritid Skatteliste næring

Taksten skal gjenspeile en antatt markedsverdi/omsetningsverdi ved fritt salg (jfr. Eiendomsskatteloven §8 – A2).

«Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal. Skattegrunnlaget for bustader og fritidsbustader vert sett til verdet multiplisert med 0,7. Verdet av næringseigedom skal setjast til teknisk verde når det ikkje er mogleg å fastsetje verdet etter regelen i første punktum.»

 

Taksten framkommer slik:

• Fakta om eiendommen (for eksempel areal og bygningstype)

• Vurderinger av eiendommen (for eksempel alder, tilstand og beliggenhet)

Hvordan lese skjema for beregning av eiendomsskatt

 

Skatt

Kommunestyret i Bamble vedtok i sak 90/21 den 16.12.21 følgende betalingssatser:

• Bolig- og fritidseiendommer: 3,0 promille

• Øvrige eiendomskategorier (generell sats): 4 promille

• Bunnfradrag kr. 350 000,-

 

Regler for tilordning av bunnfradrag, godkjent av kommunestyret 11.2.2021

Alle takster på bolig- og fritidseiendommer (ikke tomter) vil bli redusert med 30% før skattegrunnlaget blir beregnet. Denne reduksjonsfaktoren ble lovpålagt i 2020, jf eiendomsskattelovens § 8 A-2 (1). Reduksjonen er blant annet ment som en buffer for ikke å overstige omsetningsverdien.

Faktura

Skatten blir fakturert i 12 terminer. Ved endring av terminoppsett må det sendes skriftlig henvendelse og merkes «TERMIN, og gårds-/bruks-/festenummer.

Landbrukseiendommer

Eiendom som "vert dreven som gardsbruk eller skogbruk" skal ifølge Eiendomsskattelovens §5h være fritatt for eiendomsskatt. Fritaket omfatter likevel ikke våningshus og kårbolig med tilhørende garasje, inkludert tomt som for boligeiendom, og som helt eller delvis blir benyttet til bolig. Fritaket omfatter heller ikke fritidsbygg beliggende på en landbrukseiendom.

Eiendommer som har 35 dekar eller mer, fulldyrket eller overflatedyrket jord, eller samlet areal på 100 dekar eller mer, defineres som landbrukseiendom (konsesjonspliktige eiendommer).

 

Klage

Det kan klages på taksten frem til 12.04.2023. Klagen må være skriftlig.

Dette kan du klage på:

• Feil ved faktagrunnlaget (arealer, etasjebenevnelser, type/antall bygg), takstgrunnlaget og manglende bunnfradrag.

Dette kan du ikke klage på:
• Skattenivået, promillen, størrelsen på bunnfradraget, sonefaktor og takseringsreglene.

Eiendomsskatteloven §19 lyder:

«Skatteytaren kan klage på den utskrivne eigedomsskatten. Klaga må gjevast inn skriftleg til eiendomsskattekontoret innan seks veker frå det seinaste tidspunktet av den dagen det vart kunngjort at eigedomsskattelista var utlagd eller dagen skattesetelen vart sendt i samsvar med §14. Klage over verdet kan bli fremja kvart år i samband med den årlige utskrivinga av eigedomsskatt, dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidlegare år.»

Behandling av klager

En klage behandles først av Sakkyndig nemnd. Dersom klagen ikke får fullt medhold sendes den automatisk videre til klagenemnd for eiendomsskatt, hvor det gjennomføres en ny totalvurdering av taksten.

Selv ved klage må eiendomsskatten betales i sin helhet. Dersom utfallet av klagesaken går i klagers favør vil overbetalt skatt tilbakebetales.

Klagene vil bli behandlet fortløpende.

Fritak for eiendomsskatt

Eiendommer som kommer inn under Eiendomsskattelovens §5, f.eks kirker, kommunale- og statlige eiendommer, vil få automatisk fritak.

Kommunestyret har også fritatt eiendommer etter Eiendomsskattelovens §7a og b, som lag, foreninger, stiftelser.

Eiendomsskatteloven §7a og §7b lyder:

«Kommunestyret kan fritaka desse eigedomane heilt eller delvis for eigedomsskatt:

a) Eigedom åt stiftningar eller institusjoner som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.

b) Bygning som har historisk verde.»

 

Mener du din eiendom faller inn under denne kategorien og ikke har fått fritak, send oss skriftlig henvendelse innen klagefristens utløp, 12.04.23.


Kontaktinformasjon

Henvendelser vedrørende eiendomsskatt merkes med «EIENDOMSSKATT og gårds- og bruksnummer»

Epost: postmottak@bamble.kommune.no

Telefon: 35 96 50 00

Postadresse:

Bamble kommune

v/Eiendomsskattekontoret

Postboks 80

3993 Langesund

Sist oppdatert: 27. februar 2023