Abortsøknad - veiledning

Sist oppdatert: 12. oktober 2020

Beskrivelse

Svangerskapsavbrudd

Ifølge norsk lov har kvinner rett til selvbestemt abort til og med 12. svangerskapsuke. Det betyr at de første 12 ukene i svangerskapet kan du selv bestemme om du vil avslutte eller fortsette svangerskapet. Du kan selv ta direkte kontakt med sykehuset, gynekologisk avdeling. Du trenger ikke å begrunne valget ditt.  

Du kan komme til jordmor på helsestasjonen til samtale og veiledning dersom du vurderer eller ønsker abort. Jordmor er også behjelpelig med å henvise til sykehuset.

Hvis du ønsker å ta abort etter 12. uke i svangerskapet, må du søke om tillatelse. Jordmor eller lege har plikt til å hjelpe deg med å søke. En gruppe fagfolk (en nemnd), ved nærmeste sykehus avgjør om du kan ta abort. Hvordan aborten rent praktisk blir utført, får du informasjon om.

Ved selvbestemt abort før utgangen av 12 svangerskapsuke er det to metoder for å avbryte svangerskapet medikamentell eller kirurgisk behandling. Metoden blir valgt i samarbeid med sykehuset.

Sykehuset skal behandle begjæring om svangerskapsavbrudd og eventuelt utføre inngrepet så raskt som mulig.

Kriterium/vilkår

Alle kvinner som oppholder seg i Norge har rett til å få utført abort. Abort er gratis for kvinner som er bosatt i Norge. Kvinner som ikke er bosatt i Norge, men som er medlem av folketrygden eller er omfattet av gjensidighetsavtale med et annet land, kan få dekket utgiftene av folketrygden. Andre må betale for aborten selv. Sykehuset kan imidlertid ikke kreve forhåndsbetaling.

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Søknadsbehandling

Legen skal vurdere svangerskapets varighet. Kan inngrepet utføres før utgangen av 12. svangerskapsuke, skal legen straks sende begjæringen om svangerskapsavbrudd til det sykehuset e.l. hvor inngrepet skal utføres. Legen skal også utføre nødvendige kliniske undersøkelser, sette opp en skriftlig sammenfatning av kliniske funn og andre relevante og nødvendige medisinske opplysninger og sende sammenfatningen til sykehuset eller institusjonen sammen med begjæringen din.

Saksbehandlingstid

Sykehuset eller institusjonen som er godkjent for å utføre svangerskapsavbrudd, skal behandle begjæringer om svangerskapsavbrudd og eventuelt utføre inngrepet så raskt som mulig.

Brosjyre

Skjema

    Annet